EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 9. 2022

Novela zákona o ekologickém zemědělství.  

Dotaz: Pokyny pro nakládání se zdravotnickými odpady do 31.12.2022.  

Novela zákona o ekologickém zemědělství.

5.9.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Novela harmonizuje současné znění zákona s evropskými předpisy a reaguje na poznatky z aplikační praxe.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 247/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 31. 8. 2022
Účinné od: 1. 10. 2022


Dotaz: Pokyny pro nakládání se zdravotnickými odpady do 31.12.2022.

12.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech mají právnické a podnikající fyzické osoby které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Naše obchodní společnost není zdravotnickým zařízením, v souvislosti s pronájmem ordinací lékařům však koordinujeme sběr a svoz jejich odpadu ze zdravotní péče a za doktory jej vykazujeme i v hlášení o odpadech. Jaké povinnosti musí splnit do konce roku 2022 jednotlivá zdravotnická zařízení a jaká my, obchodní společnost? Kdo zpracuje a předloží hygienické stanici aktualizované pokyny pro nakládání s odpady?

Odpověď:

Problematika nakládání s odpady ze zdravotní péče je od roku 2021 nově upravena zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, konkrétně v Dílu 10 zákona.

Jednou z nových povinností, kterou musí splnit právnická nebo podnikající fyzická osoba splnit do 31.12.2022, je zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení (dále jen „Pokyny“), kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění). Pokyny zpracovává subjekt bez ohledu na roční produkci odpadů ze zdravotní péče.

Zpracování pokynů dle § 89 odst. 1 zákona o odpadech proto není povinností pronajímatele ordinací, ale osoby (ve smyslu § 88 písm. a) zákona o odpadech), která je původcem odpadu – tedy provozovatelů ordinací. Náležitosti Pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví je dán přílohou č. 48 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (273/2021 Sb. – v platném znění).

Pokud jde o jiné povinnosti, vyplývající z dílu 10 zákona o odpadech, jedná se o povinnosti dle § 90. Ty se liší dle produkce odpadu ze zdravotní péče. Následující tabulka přehledně uvádí povinnosti původce odpadů ze zdravotní péče.

Limit roční produkce odpadů ze zdravotní péče Do 10 t/rok Více než 10 t/rok
Povinnost zajištění nakládání s odpady ze zdravotní péče odborně způsobilou fyzickou osobou  NE ANO

 

Pozn.: požadavky na odborně způsobilou fyzickou osobou stanoví § 90 odst. 2 zákona o odpadech

Možnost vykonávat jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče zaměstnancem Povinnost proškolit zaměstnance, kteří budou nakládat s odpady ze zdravotní péče Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče proškolila ohledně nakládání s odpady.
Školení zaměstnanců ohledně nakládání s odpady ANO

Provozovatel je povinen zaměstnance, kteří budou s těmito odpady nakládat, proškolit ohledně nakládání s odpady.

Minimální frekvence školení zaměstnanců Školení se provádí jednou za 3 roky. Školení se provádí nejméně jednou ročně.
Písemný záznam o provedeném školení a jeho uchování Povinnost uchovávat písemný záznam o provedeném školení po dobu 5 let od provedení školení.
Obsah školení Obsah školení je definován bodem 2 přílohy č. 49 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
Kategorie zaměstnanců pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče Kategorie zaměstnanců jsou vymezeny v bodě 1 přílohy č. 49 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:

a) řídící pracovníci,

b) zdravotničtí pracovníci (například lékaři, zdravotní sestry a sanitáři),

c) nezdravotnický personál,

d) pracovníci pověření úklidem a manipulací s odpady,

e) pracovníci společností, které provádějí přepravu, úpravu, využití nebo odstranění odpadů.

Pro odstranění pochybností ještě dodávám, že i původce odpadů ze zdravotní péče kromě uvedených speciálních povinností musí plnit i obecné povinnosti, které vyplývají z povinností osob a povinností původců odpadů.

Pro shromažďování odpadů bude od 1.1.2023 závazné pouze ustanovení § 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (do konce roku 2022 lze plnit požadavky i v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění k 31.12.2020). Od nabytí účinnosti vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je ale původce odpadů ze zdravotní péče povinen postupovat při shromažďování odpadů v souladu se speciální úpravou § 72 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Co se týká vlastního zpracování Pokynů, může jej zajistit každá povinná osoba samostatně, nebo je pro jednotlivé nájemce ordinací může zpracovat i jiný subjekt (pronajímatel, poradenská firma). Projednání s příslušnou KHS pak přísluší každé povinné osobě, ale ta může samozřejmě zmocnit i jiný subjekt k zajištění splnění povinnosti.

Související článek:

Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Související video:

Odpady ze zdravotní a veterinární péče

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526