EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 9. 2022

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – září 2022.  

Likvidace optických kabelů.  

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – září 2022.

12.9.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v září 2022.

NOVÉ NORMY

ČSN EN IEC 61587-1 ed. 5 (18 8003)
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Zkoušky pro soubory IEC 60917 a IEC 60297 – Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska*);
kat.č. 514759

ČSN EN 1501-1 (30 0350)
Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním;
kat.č. 514856

ČSN EN 1501-2 (30 0350)
Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku;
kat.č. 514857

ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620)
Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech; (idt ISO 11806-2:2022);
kat.č. 515560

ČSN EN 16908+A1 (72 2190)
Cement a stavební vápno – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804; Vydání: Září 2022
kat.č. 515328

ČSN EN 12873-2 (75 7333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu;
kat.č. 515592

ČSN EN 12873-4 (75 7333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody;
kat.č. 515593

ČSN EN ISO 16106 (77 0135)
Přepravní balení pro nebezpečné věci – Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly – Směrnice pro použití ISO 9001;
kat.č. 514279

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 61587-1 ed. 4 (18 8003)
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 – Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky;
kat.č. 514760

ČSN ISO 19880-8 (65 6525)
Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva; Vydání: Září 2020
kat.č. 515133

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 17743 (56 0005)
Potraviny – Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt);
kat.č. 514983

ČSN EN 13708 (56 0008)
Potraviny – Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie;
kat.č. 514982

ČSN EN 12975 (73 0301)
Solární kolektory – Základní požadavky; EN 12975:2022; Platí od 2022-10-01
kat.č. 515001

ČSN EN ISO 12571 (73 0575)
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků – Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností; EN ISO 12571:2021; ISO 12571:2021;
kat.č. 515000

ČSN EN 16933-1 (75 6109)
Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Fyzický návrh;
kat.č. 515003

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051)
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků; EN ISO 5667-1:2022; ISO 5667-1:2020;
kat.č. 515004

ČSN EN ISO 13163 (75 7639)
Kvalita vod – Olovo 210 – Kapalinová scintilační měřicí metoda; EN ISO 13163:2022; ISO 13163:2021; Platí od 2022-10-01
kat.č. 515002

ČSN EN 13725 (83 4781)
Stacionární zdroje emisí – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií a míry emise zápachu ze stacionárních zdrojů;
kat.č. 515007

ČSN P CEN/TS 17660-1 (83 5027)
Kvalita ovzduší – Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší – Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší;
kat.č. 515008

ČSN EN 17503 (83 8029)
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC); EN 17503:2022;
kat.č. 515009


Dotaz: Likvidace optických kabelů.

19.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, jaký je postup při likvidaci optických kabelů. Jedná se o několik km optického kabelu = několik kabelových bubnů. Jsme právnická osoba – firma.

Odpověď:

S ohledem  na činnost Vaší  společnosti  se jedná  o  kabely pro  vnitřní  rozvody. Kabely s kovovými  vodiči jsou  zařazeny do  podskupiny 17 04 Katalogu  odpadů.

Optické  kabely mají  místo kovového  vodiče vlákna ze skla nebo plastu,  ve Vašem  případě  se jedná  o  skleněná vlákna.  Proto jejich  zařazení  do  podskupiny 17 04 nepřichází  v úvahu.

 

Pokud by se jednalo  o  kabely odstraňované  ze stavby – vnitřní  rozvodné kabely – měly by být zařazeny v rámci skupiny 17 Katalogu  odpadů, podskupině 17 02. Zde by podle převládajícího  materiálu  mohly být  zařazené jako  17 02 02 Sklo  nebo 17 02 03 Plasty.

 

Pokud by se jednalo  o  optické  kabely,  které  jsou nové, určené k  montáži (např.  zbytky z  prodeje kabelů,  zbytky z přípravy kabelů  pro  montáž),  pak  by bylo  vhodnější  zařazení v  podskupině 10 11 Odpady ze skla a skleněných  výrobků,  např.  10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken, případně 10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené – odpadní  optické  kabely obsahující  skleněná  vlákna.

 

Dle § 15 odst. 2 písm.  a) zákona č. 541/2020 Sb. , o  odpadech,  je odpad povinen zařadit  původce odpadů.  Zařazení  lze samozřejmě konzultovat  i  s případným  odběratelem  odpadů před předáním  odpadních  optických  kabelů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526