EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 11. 2022

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen 2022.  

Průmyslové podniky v ČR mohou získat na ekologičtější provoz až 13 mld. Kč.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen 2022.

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhrn rozhodnutí EK týkající se povolení k uvedení na trh některých látek v příloze XIV REACH; prováděcí nařízení komise, kterým se schvalují některé látky pro použití v biocidních přípravcích; prováděcí rozhodnutí komise o BAT pro průmysl zpracování železných kovů.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují

Nařízení REACH

 • Konsolidovaný text nařízení REACH ze dne 14.10.2022
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Authorisation (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu)

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

BIOCIDY

 • Konsolidovaný text nařízení o biocidech ze dne 1.11.2022
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1950 ze dne 14. října 2022, kterým se obnovuje schválení kreosotu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1993 ze dne 20. října 2022, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1991 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 schvaluje didecyldimethylamonium-chlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1990 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 ruší schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2005 ze dne 21. října 2022, kterým se neschvaluje methylen-dithiokyanát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2048 ze dne 24. října 2022, kterým se schvaluje L-(+)-mléčná kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Ostatní

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2110, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro průmysl zpracování železných kovů.


Průmyslové podniky v ČR mohou získat na ekologičtější provoz až 13 mld. Kč.

2.11.2022, Zdroj: ČTK

Až 13 miliard korun mohou získat průmyslové podniky v Česku na ekologičtější provoz. Peníze rozdělí ministerstvo životního prostředí z evropského Modernizačního fondu ve dvou výzvách. Ministerstvo to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Žádosti do obou výzev mohou zájemci podávat od 29. listopadu a příjem žádostí skončí 30. června příštího roku. Téměř třetina peněz bude přednostně vyhrazena pro regiony postižené útlumem těžby uhlí, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Dotace budou určeny průmyslovým podnikům provozujícím zařízení, spadající do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), které podle ministerstva patří k největším znečišťovatelům ovzduší, a efekt investic na kvalitu ovzduší u nich tak bude zásadní. Jedná se hlavně o výrobce oceli a železa, skla, cementu a vápna, celulózy a papíru, firmy z chemického či potravinářského průmyslu, ale i velké nemocnice, uvedl úřad.

Peníze mohou podniky a organizace využít na úspory energií, přechod k obnovitelným zdrojům energie i na ekologičtější způsob výroby. „Stejně jako v minulém roce podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje energie za nový. Dotace se vztahuje na úspory ve výrobních technologiích včetně zavádění vodíkových aplikací nebo snížení energetické náročnosti budov, v nichž probíhá výroba, ale i správa podniku. A zcela nově mohou podniky získat dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Petr Valdman.

SFŽP má příjem žádostí i zprostředkování peněz z Modernizačního fondu na starosti. V závislosti na typu projektu, velikosti podniku a regionu mohou žadatelé získat dotaci na 30 až 75 procent investice. V první výzvě je k dispozici pět miliard korun pro projekty s podporou do 15 milionů eur (asi 367 milionů korun). Druhá výzva o objemu osm miliard korun je určená pro nákladnější projekty.

Z Modernizačního fondu mohou žadatelé v Česku získat také třeba 15 miliard korun na modernizaci tepláren nebo sedm miliard na výstavbu malých a velkých fotovoltaických elektráren. Žádosti o evropské peníze mohou v těchto výzvách zájemci podávat už od léta.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526