EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 12. 2022

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – listopad 2022.  

SFŽP: Spouštíme poradenskou síť pro zájemce o dotace z Nové zelené úsporám Light.  

Další celoevropský projekt prosazování nařízení REACH se zaměří na dovážené produkty.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – listopad 2022.

7.12.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH – 11 nových povolený pro použití 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, 2 povolení pro použití 4-Nonylfenol; zrušení klasifikace TiO2 jako karcinogenní

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Evropská komise udělila 11 povolení pro použití
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO)
(ES -, CAS -) (v závorkách jsou uvedena data ukončení platnosti pro období přezkumu):

Evropská komise udělila dvě povolení pro použití
4-Nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)
(ES -, CAS -) (v závorkách jsou uvedena data ukončení platnosti pro období přezkumu):

Ostatní

Rozsudek Evropského Tribunálu ze dne 23. listopadu 2022 o zrušení klasifikace TiO2 jako karcinogenní.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje, se zrušuje v rozsahu, v němž se týká harmonizované klasifikace a označování oxidu titaničitého ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm.

Zpracovala 28.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


SFŽP: Spouštíme poradenskou síť pro zájemce o dotace z Nové zelené úsporám Light.

7.12.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Státní fond životního prostředí ČR buduje společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem životního prostředí robustní poradenskou síť pro zájemce a žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy. Právě pro ně se 9. ledna 2022 otevře možnost požádat si o dotaci na výměnu oken a dveří či rychlé zateplení domu z programu Nová zelená úsporám Light. Seznam proškolených poradců z řad Místních akčních skupina a EKIS aktuálně čítá více než 350 kontaktů a bude se postupně rozrůstat.

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je poskytnout finanční prostředky na zateplení rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům.

Nevíte, zda patříte do skupiny oprávněných žadatelů? Nemáte představu, jaké kroky učinit k získání dotační podpory? Neumíte pracovat s počítačem a internetem?

Odborníci z Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a m-EKIS vám poradí, zda máte nárok na dotaci z NZÚ light. Pomůžou vám s výběrem vhodných opatření, fotodokumentací i přípravou písemných podkladů potřebných k podání žádosti a provedou vás celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. O dotaci si můžete požádat i v případě, že nevlastníte počítač a nejste zvyklí na elektronickou komunikaci. Poradci vám poskytnou zázemí, pomohou vyřídit potřebnou e-identitu, které je nezbytná pro podání žádosti a vyplní s vámi elektronický formulář v systému AIS SFŽP ČR.

Kontakty na poradce najdete na stránce Poradenství NZÚ light.

K dnešnímu dni rovněž zveřejňujeme aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory. Jejich plné znění stejně jako další dokumenty potřebné k vyřízení dotace najdete na webu programu v sekci Dokumenty pro NZÚ light.


Další celoevropský projekt prosazování nařízení REACH se zaměří na dovážené produkty.

28.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Byl schválen projekt zaměřený na společnosti dovážející výrobky a chemické látky ze zemí mimo EU a plnění povinností registrace, povolování a omezování. Realizace v letech 2023–2025 si vyžádá spolupráci inspektorů a celních orgánů členských států.

Fórum o prosazování agentury ECHA odpovědné za harmonizaci prosazování právních předpisů EU o chemických látkách se na svém listopadovém zasedání dohodlo, že příští projekt bude zaměřen na kontrolu dovozu látek, směsí a předmětů.

Toto téma vyvolala vysoká míra nesouladu u dováženého zboží zjištěná v předchozích projektech fóra, včetně nedávného pilotního projektu. Bylo zjištěno, že 23 % kontrolovaných výrobků nesplňovalo požadavky stanovené právními předpisy EU a jsou proto nezbytné další kontroly.

Kontrola dovozu na vstupních místech do EU je nejúčinnějším prostředkem kontroly proto, aby nevyhovující látky, směsi a předměty nevstupovaly na evropský trh. Projekt bude pracovat také na dalším rozvoji a posílení stávající spolupráce mezi orgány pro vymáhání podle nařízení REACH a celními orgány. Posílením kontroly dovozu projekt také přispěje k cílům strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek.

Fórum rovněž souhlasilo se zveřejněním svých budoucích doporučení ohledně vymahatelnosti nových návrhů omezení podle nařízení REACH.

Na programu jednání veřejného zasedání, k němuž se připojilo 41 zástupců zúčastněných organizací a čtyř kandidátských zemí, byla možnost rozšíření budoucí úlohy fóra a posílení kontroly dovozu. Další sledovanou oblastí byla vymahatelnost omezení podle nařízení REACH, například u textilních výrobků a při používání olověných střel v mokřadech, ale také analytické metody relevantní pro kontrolu povinností podle nařízení REACH.

Fórum o prosazování se sešlo ve dnech 7. a 11. listopadu a jeho podskupina pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) dne 16. listopadu. Příští setkání fóra a BPRS se uskuteční v březnu 2023.

DALŠÍ INFORMACE:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526