EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 12. 2022

Normy: ekologie a životní prostředí – prosinec 2022.  

MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light. Nejzranitelnějším domácnostem pomůže snížit účty za energie.  

Dotaz: Použití NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013 – kritéria, kdy měděný šrot přestává být odpadem.  

Normy: ekologie a životní prostředí – prosinec 2022.

19.12.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v prosinci 2022.

ČSN EN ISO 14067 (01 0967)
Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci; (idt ISO 14067:2018);
kat. č. 516234

ČSN ISO 3454 (25 9381)
Hydrometrie – Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení;
kat. č. 516107

ČSN 57 0191
Stanovení hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC);
kat. č. 516225

ČSN ISO 248-1 (62 1124)
Kaučuk, surový – Stanovení obsahu těkavých látek – Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně;
kat. č. 516099

ČSN EN 17503 (83 8029)
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC);
kat. č. 516230

OPRAVY  ČSN

ČSN EN ISO 12205 (65 6183)
Ropné výrobky – Stanovení oxidační stability středních destilátů; Vydání: Srpen 1998 Oprava 1; (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516236

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 14015 (01 0915)
Environmentální management – Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče; EN ISO 14015:2022; ISO 14015:2022; Platí od 2023-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje
kat. č. 515701

ČSN EN ISO 13338 (07 8312)
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve; EN ISO 13338:2022; ISO 13338:2022; Platí od 2023-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje
kat. č. 515686

ČSN EN 17610 (16 5101)
Stavební kování – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování; EN 17610:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515897

ČSN EN IEC 62623 ed. 2 (36 7205)
Stolní a přenosné počítače – Měření energetické spotřeby; EN IEC 62623:2022; IEC 62623:2022
kat. č. 515661

ČSN EN 14734 (49 0092)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – Laboratorní metoda; EN 14734:2022;
kat. č. 515654

ČSN EN ISO 24199 (56 9555)
Vaporizační produkty – Stanovení nikotinu v emisích vaporizačních produktů – Metoda plynové chromatografie; EN ISO 24199:2022; ISO 24199:2022;
kat. č. 515809

ČSN EN 17615 (64 0007)
Plasty – Environmentální aspekty – Slovník+); EN 17615:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515649

ČSN EN ISO 22007-2 (64 0142)
Plasty – Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla –
Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)
; EN ISO 22007-2:2022; ISO 22007-2:2022;
kat. č. 515810

ČSN P CEN/TS 17757 (65 4920)
Anorganická hnojiva – Stanovení specifických živin; CEN/TS 17757:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515642

ČSN P CEN/TS 17758 (65 4921)
Hnojiva a materiály k vápnění půd – Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací; CEN/TS 17758:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515643

ČSN P CEN/TS 17759 (65 4922)
Anorganická hnojiva – Stanovení pH roztoku hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku; CEN/TS 17759:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515644

ČSN P CEN/TS 17760 (65 4923)
Anorganická hnojiva – Stanovení velikosti částic hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku; CEN/TS 17760:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515636

ČSN P CEN/TS 17761 (65 4924)
Anorganická hnojiva – Stanovení obsahu chloridů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku; CEN/TS 17761:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515637

ČSN P CEN/TS 17762 (65 4925)
Anorganická hnojiva – Stanovení obsahu mědi v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku; CEN/TS 17762:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515638

ČSN P CEN/TS 17764 (65 4926)
Anorganická hnojiva se stopovými živinami – Stanovení koncentrace volných, chelátových nebo komplexovaných mikroživin a chelatačního a/nebo komplexotvorného činidla přítomného ve vícesložkových anorganických hnojivech se stopovými živinami; CEN/TS 17764:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515639

ČSN P CEN/TS 17765 (65 4927)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu biuretu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC); CEN/TS 17765:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515631

ČSN P CEN/TS 17766 (65 4928)
Organická a organominerální hnojiva – Extrakce vodou pro následné stanovení prvků; CEN/TS 17766:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515632

ČSN P CEN/TS 17767 (65 4929)
Organominerální hnojiva – Extrakce fosforu kyselinou mravenčí; CEN/TS 17767:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515633

ČSN P CEN/TS 17768 (65 4930)
Organická a organominerální hnojiva – Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků; CEN/TS 17768:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515634

ČSN P CEN/TS 17769 (65 4931)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu rtuti; CEN/TS 17769:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515635

ČSN P CEN/TS 17770 (65 4933)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení celkového obsahu specifických prvků pomocí ICP-AES po rozkladu lučavkou královskou; CEN/TS 17770:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515628

ČSN P CEN/TS 17771 (65 4934)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu dusíku; CEN/TS 17771:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515629

ČSN P CEN/TS 17772 (65 4935)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení specifických parametrů; CEN/TS 17772:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515630

ČSN P CEN/TS 17773 (65 4936)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu sušiny; CEN/TS 17773:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515813

ČSN P CEN/TS 17774 (65 4937)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu specifických prvků metodou ICP-AES po extrakci vodou; CEN/TS 17774:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515814

ČSN P CEN/TS 17775 (65 4938)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu anorganického arsenu; CEN/TS 17775:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515815

ČSN P CEN/TS 17776 (65 4939)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu celkového organického uhlíku suchým spalováním; CEN/TS 17776:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515816

ČSN P CEN/TS 17777 (65 4940)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení specifických prvků; CEN/TS 17777:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515817

ČSN P CEN/TS 17778 (65 4941)
Organická a organominerální hnojiva – Stanovení obsahu chromu (VI) pomocí chromatografie; CEN/TS 17778:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515818

ČSN P CEN/TS 17779 (65 4942)
Organominerální hnojiva – Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citrátu amonném; CEN/TS 17779:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515819

ČSN P CEN/TS 17780 (65 4943)
Organická, organominerální a anorganická hnojiva – Detekce bakterií rodu Salmonella; CEN/TS 17780:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515820

ČSN P CEN/TS 17781 (65 4944)
Organická, organominerální a anorganická hnojiva – Detekce Escherichia coli; CEN/TS 17781:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515821

ČSN P CEN/TS 17782 (65 4945)
Hnojivé výrobky – Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH; CEN/TS 17782:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515822

ČSN P CEN/TS 17783 (65 4946)
Hnojivé výrobky – Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin; CEN/TS 17783:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515823

ČSN P CEN/TS 17784-1 (65 4947)
Organominerální hnojiva – Identifikace komplexotvorných činidel – Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii; CEN/TS 17784-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515824

ČSN P CEN/TS 17784-2 (65 4947)
Organominerální hnojiva – Identifikace komplexotvorných činidel – Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC); CEN/TS 17784-2:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515825

ČSN P CEN/TS 17785 (65 4948)
Organo-minerální hnojiva – Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel; CEN/TS 17785:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515826

ČSN P CEN/TS 17786-1 (65 4949)
Anorganická hnojiva s mikroživinami – Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin – Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí; CEN/TS 17786-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515827

ČSN P CEN/TS 17786-2 (65 4949)
Anorganická hnojiva s mikroživinami – Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin – Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS; CEN/TS 17786-2:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515829

ČSN EN 14175-8 (70 4270)
Digestoře – Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály; EN 14175-8:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515836

ČSN EN 15942 (73 0913)
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky; EN 15942:2021; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515624

ČSN EN 15031 (75 5631)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Koagulační činidla na bázi hliníku; EN 15031:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515601

ČSN EN 15796 (75 5654)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Chlornan vápenatý; EN 15796:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515622

ČSN EN 15798 (75 5655)
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Filtrační prostředky; EN 15798:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515621

ČSN EN 15799 (75 5656)
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Práškové aktivní uhlí; EN 15799:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515620

ČSN EN 15797 (75 5657)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Koagulační činidla na bázi železa; EN 15797:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515619

ČSN EN ISO 16495 (77 0622)
Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Metody zkoušení; EN ISO 16495:2022; ISO 16495:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515613

ČSN EN 17427 (77 0653)
Obaly – Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních; EN 17427:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515617


MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light. Nejzranitelnějším domácnostem pomůže snížit účty za energie.

14.11.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Peníze dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba žádné složité papírování.

„Pomoc nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a extrémně vysokých cen energií je naší absolutní prioritou. Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy, proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu. Program NZÚ Light je významnou součástí kampaně Zkrotíme energie. Společně se zavedenými cenovými stropy a široce dostupným příspěvkem na bydlení pomůže zvládnout energetickou krizi i těm nejohroženějším,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění.

„Nová zelená úsporám Light tu bude pro ty, kteří nedosáhnou na dotace z Nové zelené úsporám, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení,“ doplňuje ministr Jurečka. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

„Nová zelená úsporám Light umožní i lidem bez finančních rezerv zateplit domy tak, aby jim zbytečně neunikalo teplo. Podpoříme opatření, která je možné udělat v řádu hodin, maximálně dní, jako je třeba zateplení střech, stropů či podlah foukanou izolací nebo výměna oken a vchodových dveří. Spotřeba elektřiny a plynu na vytápění se sníží okamžitě, finanční úspory budou znatelné a hlavně trvalé,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává, že podpora je nastavena tak, aby bylo možné žádat jen na dílčí opatření jako třeba výměnu oken, ale zároveň opatření i vzájemně kombinovat.

Nová zelená úsporám Light bude financována z Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg je vyčleněno 1,5 miliardy na pilotní projekt pomoci pro domácnosti s nižšími příjmy. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. Pokud bude zájem narůstat, je Ministerstvo životního prostředí připraveno prostředky navýšit.

„Peníze domácnostem vyplatíme předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov. Naším cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné sezóně,“ dodává Petr Valdman.

MŽP společně s MPSV a SFŽP ČR připravují robustní poradenskou síť zahrnující místní akční skupiny (MAS) a obce, EKIS, úřady práce i sociální služby s cílem poskytnout co nejširšímu okruhu domácností potřebné informace a pomoci efektivně čerpat dotace na úsporná opatření. Pomoc se bude zaměřovat zejména na žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy a bude zahrnovat asistenci celým průběhem od podání žádosti až po doložení realizace. Pilotně už intenzivní poradenství běží na Opavsku, připravuje se zapojení MAS a obcí v jižních Čechách a na jižní Moravě. Ze strany SFŽP ČR bude rovněž od listopadu probíhat proškolování všech těchto zapojených subjektů, aby mohly poskytovat kvalifikované poradenství.

„Naším cílem je tuto poradenskou síť dále rozšiřovat a mám radost, že ze strany MAS i obcí je o spolupráci zájem. Například z celkového počtu 624 obcí Jihočeského kraje zapojení přislíbilo 597 obcí,“ informuje Petr Valdman. Informovanost veřejnosti pomůže podpořit také běžící kampaň Zkrotíme energie, která komunikuje s veřejností pomocí stejnojmenného webového portálu. Domácnosti najdou informace také na krajských pobočkách úřadů práce a během listopadu projdou školeními také pracovníci v sociálních službách.

„Kampaň Zkrotíme energie nasměruje domácnosti na programy pomoci, ať už na Novou zelenou úsporám, která financuje renovace budov, nebo právě dnes zveřejněnou Novou zelenou úsporám Light, která pomůže nejohroženějším domácnostem. Existuje pestrá škála způsobů – od výměny oken a dveří, přes zateplení střechy až po zateplení fasády – nebo ideálně vše dohromady. V závislosti na zmíněném typu renovace může domácnost ušetřit až 40 % spotřeby energie. V dnešních cenách zateplení představuje úsporu i desítek tisíc korun ročně, které domácnosti mohou ušetřit na výdajích za energie,“ doplnil Martin Sedlák, koordinátor kampaně Zkrotíme energie.

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, ale s pracemi je možné začít již nyní – podpořena budou opatření realizovaná od 12. září letošního roku. Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace je možné najít na www.novazelenausporam.cz

Další informace:

Představení programu Nová zelená úsporám Light

Často kladené otázky k programu Nová zelená úsporám Light

Shrnutí přínosů Nová zelená úsporám Light

Zkrotíme energie


Dotaz: Použití NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013 – kritéria, kdy měděný šrot přestává být odpadem.

8.11.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mohu použít NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem na již vykoupený odpad od firem a od občanů, pokud ho upravím tak, že splňuje kritéria viz Příloha I NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013? A pokud ano, co je potřeba k doložení bodu č. 6 v Prohlášení o shodě viz Příloha II NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013?

Odpověď:

Váš dotaz směřuje k bodu 6 přílohy č. II NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (dále také jen „Nařízení“), které zní:

„Výrobce kovového šrotu uplatňuje systém řízení v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 715/2013, který byl ověřen a akreditovaným subjektem posuzování shody nebo environmentálním ověřovatelem nebo, v případě, že kovový odpad, který přestal být odpadem, je dovážen na celní území Unie, nezávislým externím ověřovatelem“

Toto ustanovení stanovuje postup ověření ve dvou případech. V prvním se jedná o subjekt (výrobce kovového šrotu) v rámci EU. Ve druhém případě se jedná o ověření shody pro měděný šrot pocházející mimo území EU.

Ve Vašem případě se jedná o první variantu.

Pro ni stanoví Nařízení podmínky ve svém čl. 5 odst. 5 (pozn. pro druhou variantu je relevantní ustanovení čl. 6 odst. 6 Nařízení).

Subjekt posuzování shody ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1), který získal akreditaci v souladu s uvedeným nařízením, nebo environmentální ověřovatel ve smyslu čl. 2 odst. 20 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (2), který je akreditovaný nebo licencovaný v souladu s tímto nařízením, ověří, že systém řízení je ve shodě s požadavky tohoto článku. Toto ověření se provádí vždy jednou za tři roky.

Článek 5 dále stanoví i požadavky na dostatečnou specifickou zkušenost osob pro výkon ověřování:

„Za ověřovatele s dostatečnou specifickou zkušeností pro výkon ověřování uvedeného v tomto nařízení se považují pouze ověřovatelé s tímto rozsahem akreditace nebo licence podle kódů NACE daných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (3):

  1. kód NACE 38 (Shromažďování, zpracování a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití) nebo
  2. kód NACE 24 (Výroba základních kovů), zejména pak kód 24.44 (Výroba mědi).“

Požadavky na prohlášení  o shodě stanoví čl.4 Nařízení

Výrobce nebo dovozce předají prohlášení o shodě dalšímu držiteli dodávky měděného šrotu. Ponechají si kopii tohoto prohlášení o shodě nejméně jeden rok od data jeho vystavení a na požádání ji předloží příslušným orgánům. Prohlášení o shodě může být v elektronické podobě.

Závěr:

Výrobce kovového šrotu (ve Vašem případě měděného šrotu) je povinen nejméně jedenkrát za tři roky nechat ověřit shodu buď

  • akreditovanou osobou (dle čl. 5 odst. 5 Nařízení), nebo
  • environmentálním ověřovatelem /ve smyslu čl. 2 odst. 20 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (2), který je dále akreditovaný nebo licencovaný v souladu s Nařízením).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526