EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 1. 2023

Zpráva o životním prostředí 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností.  

Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle § 10 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. – recyklace plastů.  

Sněmovna podpořila jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb.  

Zpráva o životním prostředí 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností.

22.12.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny, říká Zpráva o životním prostředí za rok 2021, kterou dnes projednala vláda.

„Emise z vytápění domácností mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší v sídlech. Ministerstvo životního prostředí proto podporuje výměnu zastaralých kotlů díky Nové zelené úsporám i oblíbeným kotlíkovým dotacím, které by měly kraje opět vypsat v příštím roce. Nově ale nejzranitelnější domácnosti s naším programem Nová zelená úsporám Light dosáhnou na investice do úspor energií, díky kterým mohou trvale snížit nejen své účty, ale i znečištění ovzduší,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V lokálních spalovacích zařízeních na tuhá paliva vzniká kvůli nedokonalému spalování, a to zejména při roztápění, množství tuhých částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších látek, které mají negativní vliv na zdraví obyvatel. Emise jsou vypouštěny na rozdíl od průmyslových provozů z nižších komínů, a proto nemají možnost se v okolním vzduchu rozptýlit. Lidé jsou tak vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, zejména prachu (pevné částice PM10, PM2,5) a benzo(a)pyrenu, což se podepisuje na jejich zdraví.

Tento druh znečištění ve městech a obcích sice klesá, stále ovšem relativně pomalu. U suspendovaných částic velikostních frakcí PM10 a PM2,5 bylo v roce 2020 dominantním zdrojem opět vytápění domácností, které v případě PM2,5 představovalo 71,1 % celkových emisí, v případě PM10 pak 55,3 % celkových emisí.

MŽP vedle dotační podpory na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, nabízí také dotace na snížení spotřeby energií pro domácnosti z programu Nová zelená úsporám. Nedávno navíc ministerstvo představilo dotaci s názvem Nová zelená úsporám Light, která cílí na rodiny seniorů a nejzranitelnější domácnosti. Lidé tak mohou provést rychlé a jednoduché zateplení domů a dostanou dotaci až do výše 150 tisíc korun. Příjem žádostí se odstartuje 9. ledna 2023.

Jak využívat zdroje na pevná paliva, zvláště v dnešní době energetické krize, poradí stránka MŽP jakspravnetopit.cz a jak optimálně snižovat účty za energie a zároveň šetřit ovzduší vysvětluje kampaň MŽP a MPSV ZkrotimeEnergie.cz.

Zpráva o životním prostředí 2021 letos vychází ve zkrácené verzi (v podrobném znění vychází jednou za dva roky) a zpracovává ji Česká informační agentura životního prostředí. Vizualizovaná data pro indikátory Zprávy o životním prostředí v interaktivní podobě jsou k dispozici na webovém portále envirometr.cz.

Výběr zjištění Zprávy o životním prostředí za rok 2021

Teplotně a srážkově byl rok bez výraznějších extrémů, nicméně dlouhodobě se růst průměrné roční teploty na území Česka zrychluje.

SUCHO

Půdní sucho nemělo na rozdíl od předchozích let plošný charakter a ve vyšší intenzitě zasáhlo pouze oblast jižní Moravy. Změna klimatu se projevovala nejen růstem průměrně roční teploty, ale také výkyvy teplot a srážek a také rostoucí extremitou hydrometeorologických jevů. V červnu 2021 zasáhlo jižní Moravu nejsilnější tornádo v historii Česka, které způsobilo oběti na životech a miliardové škody na majetku. (MŽP zasažené oblasti dotačně výrazně pomohlo s likvidací následků po kalamitě, obnově území včetně rekonstrukce vodovodů a kanalizací nebo sázení nové zeleně.)

EKONOMIKA

V roce 2021 i přes pokračující covidovou pandemii rostla ekonomika po jejím výrazném propadu v předchozím roce. Nárůst výroby, vyšší mobilita i větší spotřeba domácností zvýšily tlak na životní prostředí. Klesala materiálová i energetická náročnost ekonomiky. Podařilo se splnit cíl spotřeby primárních energetických zdrojů pro rok 2020 a nedošlo ani k překročení přísnějšího cíle stanoveného pro rok 2030.

KVALITA POVRCHOVÝCH VOD

Přestože v porovnání s rokem 2000 došlo ke zlepšení kvality povrchových vod, nadále byly některé úseky vodních toků hodnoceny jako silně nebo velmi silně znečištěné. V porovnání s rokem 2000 se díky technologicky lepšímu čištění odpadních vod podařilo ve vodních tocích zredukovat obsah amoniakálního dusíku a celkového fosforu.

KŮROVCOVÁ KALAMITA

Průběh počasí v roce 2021 zmírnil vývoj kůrovcové kalamity v lesích a vedl k meziročnímu snížení těžby kůrovcového dřeva. Stav lesů poškozených kůrovcovou kalamitou narušuje mimo jiné jejich schopnost vázat oxid uhličitý a představuje vážný problém při směřování ke klimatické neutralitě.

BIODIVERZITA

Zhoršovaly se ukazatele stavu biodiverzity a lesní a zemědělské krajiny, pokračovalo zmenšování přírodních biotopů a pokles početnosti ptačích populací.

PŮDA

Každoročně se snižuje rozloha zemědělské (zejména orné) půdy a zvyšuje se rozloha zastavěných ploch.

DOPRAVA

Většina spotřeby energie v dopravě pocházela stále ze spalování fosilních paliv. Znečišťování ovzduší dopravou v souvislosti s modernizací i legislativními požadavky postupně klesalo. Emise skleníkových plynů v z dopravy ale s výjimkou covidového roku 2020 stoupaly.

Rostla registrace nových vozidel na alternativní pohon, v roce 2021 přesáhl jejich podíl desetinu registrací nových osobních automobilů.

Zprávy o stavu životního prostředí v ČR za jednotlivé roky včetně r. 2021 jsou ZDE

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz


Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle § 10 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. – recyklace plastů.

14.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydává metodický návod pro recyklaci plastů z hlediska požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Metodický návod informuje také o podkladech, které je potřebné předložit k vydání vyjádření MPO o ukončení režimu odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v případě ukončení odpadového režimu vydává vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh. Na úrovni EU nebyl dosud vydán žádný legislativní předpis pro problematiku ukončení režimu odpadu pro plasty, z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo obecnou informaci k povinnostem provozovatelů zařízení k recyklaci plastů a ukončení režimu odpadu.  Metodický návod mj. definuje doklady, které je nutné doložit MPO pro potřeby řízení k vyjádření MPO v případě recyklace plastů.

Zároveň zdůrazňujeme, že recyklaci je třeba posuzovat případ od případu a je výhradní zodpovědností každého jednotlivého výrobce/dovozce, aby jím uváděné zpětně získané látky, směsi nebo předměty na trh byly v souladu se zákonem o odpadech, nařízením REACH a dalšími evropskými či národními legislativními opatřeními nebo technickými předpisy podle zamýšleného konečného způsobu využití finálního výrobků z recyklátu.

Metodický návod pro recyklaci plastů byl vydán po konzultaci a se souhlasem České inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu v Praze a Ministerstva životního prostředí (gestora za uvedenou problematiku). Upozorňujeme, že v textu dokumentu je uveden názor, který nelze považovat za závazný výklad uvedených právních předpisů.

Dokument ke stažení:


Sněmovna podpořila jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb.

15.12.2022, Zdroj: ČTK

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut takzvaného Jednotného environmentálního stanoviska (JES). Zákon, který ho má zavést, dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Stanovisko bude podle ministerstva životního prostředí zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Předloha odolala návrhu na vrácení vládě k dopracování, který kvůli svým výhradám vznesla bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO).

Sněmovna naproti tomu prodloužila lhůtu pro projednání ve výborech o 20 dní na 80 dní. Návrh nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku souvisí s novelou nového stavebního zákona, kterou dnes Sněmovna v úvodním kole také projednávala. Změna stavebního zákona má především zrušit již schválený ale zatím nefungující Nejvyšší stavební úřad.

Zákon o JES má podle vládního návrhu začít platit k 1. červenci příštího roku. Stanovisko budou vydávat ve stanovených případech krajské úřady, v ostatních případech úřady obcí s rozšířenou působností. U některých záměrů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) bude vydávat jednotné stanovisko ministerstvo životního prostředí. Půjde třeba o ropné rafinerie, elektrárny nad stanovený výkon, železniční tratě nebo například hutě.

Stavebník bude moci o vydání stanoviska požádat před řízením o povolení záměru. Pokud o něj nepožádá, vyžádá si ho u patřičného úřadu stavební úřad. Povolení bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA, bude stanovisko současně i stanoviskem EIA. Bude se to týkat staveb, které vyjmenovává příloha k zákonu o EIA. Stanovisko bude podkladem pro všechny stavební záměry. Bude se to týkat i takzvaných vyhrazených staveb, které budou spadat do pravomoci Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

„Přínosem Jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou posuzování jednotlivých složek životního prostředí koordinovat, zatímco dnes posuzování často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů,“ uvádí ministerstvo životního prostředí.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že na tomto návrhu začalo pracovat jeho ministerstvo již v roce 2020. Nakonec ale dalo přednost sloučení povolovacích procesů prostřednictvím nového stavebního zákona. Kdyby platil nový stavební zákon v té podobě, v jaké byl schválen, pak by podle něj bylo jednotné environmentální stanovisko zbytečné. Nynější návrh podle něj znamená pouze o jedno razítko navíc a je krokem zpět.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526