EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 1. 2023

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2023.  

Závěry o BAT pro průmysl zpracování železných kovů byly vydány v ÚV EU.  

Závěry o BAT pro textilní průmysl.  

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2023.

5.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde naleznete ucelený přehled všech ohlašovacích povinností, které jsou řazeny podle jednotlivých agend.

Agenda Odpady

Formuláře:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 ORP do 28.2.
F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4 ORP do 28.2.
F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8 ORP do 28.2.
F_ODP_OZD Obchodník, zprostředkovatel, dopravce odpadů Příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Ohlásit do 15- ti dnů zahájení, přerušení, ukončení nebo obnovení činnosti
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 4 MŽP do 31. 3.
F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů vyhl. č. 170/2010 Sb. – příloha č. 3 MŽP do 31. 3.
F_ODPRZ_PNEU Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik vyhl. č. 248/2015 Sb. – příloha č. 3 MŽP do 31. 3.
F_ODP_PCB Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. – identifikace vlastníka § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2 MŽP od 1. 1.(ihned po změně)
F_ODP_ZARIZENI Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22 do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_ZARIZENI_541_2020 Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení Příloha č. 15 – § 28, odst. 1, vyhlášky 273/2021 Sb. do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_VYUCT Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku § 113 zákona č. 541/2020 Sb. SFŽP do 25 dnů po uplynutí poplatkového období
F_ODP_KOMPOST Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků příloha č. 35 vyhlášky č. 273/2021 Sb. ORP do 28.2.

Důležité informace:

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu zvaném SEPNO. Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů jsou dostupné na portále SEPNO.

Odbor odpadů MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Metodika je ke stažení zde.

Legislativa:

 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 212/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Související odkazy:

www.sepno.cz

Agenda Obaly

Formuláře:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_OBL_RV Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Zákon č. 545/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb. MŽP do 15.2.
F_OBL_AOS Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Zákon č. 545/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb. MŽP do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

Legislativa:

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění vyhlášky č. 400/2017 Sb.

Agenda Voda

Formuláře:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_VOD_38 Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. vodoprávní úřad dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1 správce povodí do 31. 1.
F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2 správce povodí do 31. 1.
F_VOD_VYPOUSTENI Vypouštěné vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3 správce povodí do 31. 1.
F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4 správce povodí do 31. 1.
F_VOD_PV Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody § 88j zákona č. 254/2001 Sb. SFŽP do 15. 2.
F_VOD_OV Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89o zákona č. 254/2001 Sb. SFŽP do 15. 2.

Důležité informace:

Hlášení F_VOD_38 – hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38 v termínu uvedeném v rozhodnutí vodoprávního úřadu. Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha. Ke stažení zde.

Hlášení pro vodní bilanci – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU – podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP). Pokud není místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout, v  CRŽP evidováno a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný Podnik Povodí.

Legislativa:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Agenda Ovzduší

Formuláře:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_OVZ_SPE Ohlášení souhrnné provozní evidence § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. Příloha č. 11 vyhlášky č.415/2012 Sb. MŽP do 31.3.
F_OVZ_POPL Podání poplatkového přiznání § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. KÚ (MHMP) do 31. 3.
F_OVZ_PO Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. MŽP do 31. 3.
F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb.  Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. MŽP do 31. 3.
F_OVZ_KTSP Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.  Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. MŽP do 60 dnů od vystavení dokladu

Důležité informace:

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedené ve Věstníku MŽP (zde) stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. nebo štěpkovače s kódem 7.7.). Při registraci provozovny a pro následné ohlášení údajů o provozu přemístitelných zdrojů je provozovatel povinen využít v CRŽP a hlášení do ISPOP zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, tj. příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Provozovatel je povinen označit hlášení SPE za provoz přemístitelných zdrojů v příslušné položce na prvním listu formuláře. Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.

Aktuální informace k ohlašování formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL jsou dostupné na stránkách ČHMÚ.

Databáze odborně způsobilých osob – databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří:

Legislativa:

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění vyhlášky č. 472/2017 Sb
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Související odkazy:

Agenda IRZ

Formuláře:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_IRZ Hlášení do Integrovaného registru znečišťování § 3 zákona č. 25/2008 Sb. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb. MŽP do 31.3.

Legislativa:

 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Související odkazy:

www.irz.cz


Závěry o BAT pro průmysl zpracování železných kovů byly vydány v ÚV EU.

16.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Závěry o BAT byly vydány v Úředním věstníku EU.

Dne 4. listopadu 2022 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. října 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro průmysl zpracování železných kovů.

Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu FMP BREF (angl. Ferrous Metals Processing Industry).

Dokument ke stažení:

Závěry o BAT pro textilní průmysl.

2.1.2023, Zdroj: MPO ČR

Součástí referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF, angl. Reference Document on Best Available Techniques) jsou „Závěry o nejlepších dostupných technikách“, které jsou souborem základních parametrů pro jednotlivá odvětví. Závěry o BAT jsou základním dokumentem pro povolování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, zejména pak pro stanovování emisních limitů.

Dne 20. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku EU vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2508 ze dne 9. prosince 2022, kterým se stanoví Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro textilní průmysl.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro textilní průmysl (TXT, angl. Textiles industry) započala v roce 2017. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF TXT. Závěry o BAT pro textilní průmysl jsou platné od data vydání rozhodnutí Komise (EU) 2022/2508, zároveň od tohoto data platí čtyřletá implementační lhůta pro schválené emisní limity.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526