EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 2. 2023

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2022 pro krajinu s plodinami pro bioenergetiku.

Tráva z údržby zeleně – vedení evidence a mulčování.

Odpadový hospodář.

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2022 pro krajinu s plodinami pro bioenergetiku.

19.1.2023, Zdroj: Bioenergy Europe (bioenergyeurope.org)

Bioenergy Europe vydává pravidelnou statistickou zprávu, jež podává podrobný přehled o odvětví bioenergetiky v EU.

Zpráva Bioenergy Europe Statistical Report přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na bioenergii lépe vnímat situaci v tomto oboru.

Čtenáři získají přesné a aktuální informace o celkovém energetickém systému v EU a současném stavu výroby biotepla a bioelektřiny, dostupnosti a dynamice dodávek. Jedna kapitola je věnována i statistice týkající se hospodaření s peletami.

Statistical report 2022 Statistical report 2021

Dotaz: Tráva z údržby zeleně – vedení evidence a mulčování.

26.1.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Když externí úklidová služba seče trávu, odpad vzniká z její činnosti, měli by vykazovat v evidenci oni? Je možné ji po dohodě rozprostřít v nepoužívaných zatravněných místech jako mulčovací směs?

Odpověď:

Pro tuto situaci má zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, použitelnou úpravu v rámci předcházení vzniku odpadů, tedy v § 12 zákona o odpadech. Konkrétně jde o odstavec 3, který umožňuje každému kompostovat biologicky rozložitelný materiál, vznikající při jeho činnosti jako předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v rámci své činnosti. Právnická nebo podnikající fyzická osoba musí řídit kompostování tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu nebo emisí metanu.

Mulčováním, dříve také nastýláním, se rozumí zakrytí půdy, nebo substrátu vrstvou organického (např. posekané trávy) nebo anorganického materiálu. Přínosem použití organického materiálu je jeho rozklad a tím obohacování svrchních vrstev půdy a podpora biologického života v této vrstvě. Při mulčování trávou (biologicky rozložitelným materiálem) dochází k úspoře za úklid, hrabání a odvozu tohoto organického materiálu z místa.

Pokud se tedy na problematiku podíváme za použití selského rozumu, pak využití zbytků ze sekání trávy k mulčování vede ke stejnému výsledku jako kompostování, při kterém je biologicky rozložitelný materiál přeměněn na kompost, který je následně použit na zlepšování stavu půdy a podpory biologického života v půdě. Mulčování sice není v ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech uvedeno, ale nepochybně je v souladu s „duchem“ zákona o odpadech a naplněním principu předcházení vzniku odpadů, tak jak jej definuje § 12 odst. 1 zákona o odpadech.

Mulčováním, s ohledem na slabou vrstvu biologicky rozložitelného materiálu, nedochází k anaerobnímu rozkladu a není doprovázeno vznikem zápachu a metanu. Organická hmota je použita v rámci vlastní činnosti na pozemku, který je servisní firmě svěřen do údržby.

Pokud se tedy najatá úklidová firma stará o Vaši zeleň, udržuje ji na základě smluvního vztahu, neměl by být problém s využitím posekané trávy ve formě mulče, v rámci udržovaných ploch zeleně v rámci prevence vzniku odpadů.

Využití trávy na kompostování a mulčování v souladu s § 12 odst. 3 zákona o odpadech je předcházením vzniku odpadů (tráva se nestane odpadem) a neuvádí se tak v průběžné evidenci odpadů.


Odpověď: Odpadový hospodář.

24.1.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V novém odpadovém zákoně jsem instituci odpadového hospodáře nenašel a ani v prováděcích vyhláškách. Je tedy tato funkce zrušená?

Odpověď:

Funkce odpadového hospodáře, tak ji definoval § 15 zákona č. 185/2001 Sb., byla zrušena současně se zrušením minulého zákona o odpadech, tedy k 31.12.2020.

Pouze pro připomenutí uvádím, že osoba odpadového hospodáře byla vymezena následovně:

Odpadový hospodář (§ 15 zrušeného zákona č. 185/2001 Sb.)

(1) Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen „odpadový hospodář“).
(2) Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je původce nebo oprávněná osoba povinna určit odpadového hospodáře i pro tuto samostatnou provozovnu.
(3) Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, která jej svým odpadovým hospodářem určila, za zajištění odborného nakládání s odpady. Odpadový hospodář zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.
(4) Povinnost určit odpadového hospodáře se nevztahuje na dopravce, i když splňují podmínky uvedené v odstavci 1.
(5) Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.
(6) Pokud původce nebo oprávněná osoba splňují podmínky uvedené v odstavci 1, je ustanovení odpadového hospodáře v souladu s tímto zákonem předpokladem pro udělení souhlasů podle § 14 a § 16 odst. 3.
(7) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře.

Do zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, již nebyl obecný princip odpadového hospodáře promítnut. Nalezneme zde pouze určitou mírnou obdobu, vztahující se k zajištění nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče.

V případě nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče je stanovena v § 90 nového zákona o odpadech povinnost pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která nakládá s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, zajistit nakládání s těmito odpady pouze fyzickou osobou odborně způsobilou pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Tato osoba ale nemá žádným způsobem stanovená oprávnění a povinnosti, nad rámec jiných osob, s výjimkou vzdělání a praxe.

Dle § 90 odst. 2 se fyzickou osobou odborně způsobilou pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče se rozumí osoba, která:

  • má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo
  • dosáhla stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526