EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 2. 2023

Vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP vyjde ve Sbírce.  

Práce s chemickými látkami – zařazení do druhé kategorie.  

Chemické látky názvosloví.  

Vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP vyjde ve Sbírce.

23.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí vyjde ve Sbírce pod číslem 47/2023.

Vyhláška upravuje:

  • rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,
  • minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
  • rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení,
  • formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
  • rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,
  • obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,
  • ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci.

Vyhláška se týká pouze neobalových vybraných plastových výrobků (hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům a lovná zařízení obsahující plast). Úpravy týkající se obalových výrobků budou řešeny samostatnou novelou vyhlášky č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.

Hlavními cíli vyhlášky jsou zlepšení nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky a získání přesných dat o těchto výrobcích (resp. odpadu z těchto výrobků) za účelem vykazování dat Evropské komisi. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména zvýšením informovanosti konečných uživatelů ohledně nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky, získáním dat prostřednictvím ohlašování z vedených evidencí výrobců a ročních zpráv provozovatelů kolektivních systémů a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků.

Co se týče zvýšení informovanosti konečných uživatelů, vyhláška stanoví minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce, s cílem zajistit dostatečnou informovanost konečných uživatelů o vhodných způsobech nakládání a odstraňování odpadních vybraných plastových výrobků, jakož i o nepříznivých dopadech na životní prostředí při nevhodném odstraňování.

Vyhláška rovněž stanoví rozsah a způsob vedení evidencí a minimální rozsah ověření údajů, které vykazují výrobci vybraných plastových výrobků provozovateli kolektivního systému, a také rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení.


Dotaz: Práce s chemickými látkami – zařazení do druhé kategorie.

15.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obracím se na vás s dotazem ohledně zařazení práce s nebezpečnými chemickými látkami do kategorie druhé. Ze znění Vyhlášky č. 432/2003 mi není jasné, jestli se práce s těmito látkami zařazuje do kategorie druhé, pokud s nimi zaměstnanec přijde do kontaktu, nebo pouze při překročení expozičních limitů. V našem případě se s nebezpečnými chemikáliemi pracuje občas, nahodile, možná 30 min jednou týdně. Jako příklad bych uvedla methanol, který má mimo jiné také větu o nebezpečnosti H370.

Ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb., je uvedeno:

Příloha č. 1, Kritéria kategorizace pracíl, 2. CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

„c) chemickým látkám a směsím klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 45 nebo R 49, mutagenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 46 a toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 60 nebo R61 podle chemického zákona 11) a dalším…..“

Odpověď:

Dobrý den, zařazení do kategorie práce se provádí dle vyhodnocení rizika při konkrétním pracovním zařazení – viz text Přílohy 1 vámi uvedené vyhlášky.

(3) U prací s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2 a toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dalšími podle chemického zákona11) označenými větami R 26, R 27, R 28 a jejich kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61, klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H350, H350i, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H340, toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B se standardní větou o nebezpečnosti H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df a dále se standardní větou o nebezpečnosti H300, H310, H330, H370, H334, H317 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) se při jejich zařazování do kategorie postupuje individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností, jejich cest vstupu do organismu a jejich míry expozice.

Míra expozice se považuje za rizikovou až při dosažení přípustných expozičních limitů. Pro methanol je PEL 250 mg/m-3, NPK-P je 1000 mg/m-3 a dle vyhlášky 361/2007 Sb., o nejvyšší přípustné koncentraci na pracovišti je u této látky také nutno hodnotit potenciál rizika pronikání kůží a je také zaveden biologický expoziční test (BET) v moči a nebo v krvi a jeho limit. Nahodilou činnost, tak jak ji popisujete, dle mého názoru není nutné zařadit do vyšší kategorie práce.


Dotaz: Chemické látky názvosloví.

22.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Používá se v současnosti chemické látky a přípravky nebo chemické látky a směsi, nebo je to jedno a legislativa neupravuje takto striktně?

Odpověď:

Správně se používá chemické látky a směsi. Pojem „směs“ byl zaveden nařízením CLP 1272 v roce 2008 a nahradil pojem „přípravek“.

23-02-28 EKOLOGIE Dotaz Chemické látky názvosloví

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526