EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 3. 2023

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050.  

Dotaz: Spotřebitelské použití výrobků s diisokyanáty.  

Dotaz: Školení diisokyanátů.  

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050.

16.2.2023, Zdroj: Evropský parlament

struktura dokumentu

Ve čtvrtek 9. února byly přijaty návrhy opatření na zvýšení míry renovací a snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

 • Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise.
 • Opatření na pomoc v boji proti změně klimatu a snížení účtů za energii.
 • Podpůrná opatření pro zranitelné domácnosti.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku přijal svůj postoj k navrhované revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Jejím hlavním cílem je do roku 2030 výrazně snížit emise skleníkových plynů a spotřebu energie v sektoru budov v EU a do roku 2050 zajistit jeho klimatickou neutralitu. Jejím cílem je rovněž zvýšit míru renovací energeticky neefektivních budov a zlepšit informovanost o energetické náročnosti.

Cíle v oblasti snižování emisí

Podle přijatého textu by měly být všechny nové budovy od roku 2028 bezemisní, přičemž pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy bude platit již rok 2026 (Komise navrhovala roky 2030, resp. 2027). Všechny nové budovy by měly být do roku 2028 vybaveny solárními technologiemi, pokud je to technicky vhodné a ekonomicky proveditelné, zatímco obytné budovy, které procházejí rozsáhlou renovací, musí splnit požadavky do roku 2032.

Obytné budovy by měly do roku 2030 dosáhnout alespoň třídy energetické účinnosti E a do roku 2033 třídy D. Nebytové a veřejné budovy by musely dosáhnout stejných tříd do roku 2027, resp. 2030 (Komise navrhla třídy F a E).

Vnitrostátní opatření a odchylky

Všechna opatření potřebná k dosažení těchto cílů by stanovily jednotlivé členské státy ve svých národních plánech. Aby se zohlednily různé fondy budov v zemích EU, mělo by písmeno G odpovídat 15 % nejhorších budov v národním fondu.

Z nových pravidel by byly vyloučeny památky, přičemž země EU se mohou rozhodnout, že vyloučí také budovy chráněné pro jejich zvláštní architektonické nebo historické hodnoty, technické budovy, dočasné budovy nebo kostely a modlitebny. Členské státy mohou rovněž vyjmout veřejné sociální bydlení, u něhož by renovace vedla ke zvýšení nájemného, které nelze kompenzovat úsporami na účtech za energie.

Europoslanci chtějí také členským státům umožnit, aby nové cíle upravily u omezeného podílu budov, na které se požadavky vztahují, v závislosti na ekonomické a technické proveditelnosti renovací a dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpůrná opatření proti energetické chudobě

Národní plány renovací by měly zahrnovat podpůrné programy s realistickými cíli a opatření, která usnadní přístup k dotacím a financování. Členské státy musejí zavést bezplatná informační místa a nákladově neutrální programy renovací. Finanční opatření by měla poskytovat významnou prémii na hloubkové renovace, zejména budov s nejhoršími parametry, a zranitelným domácnostem by měly být k dispozici cílené granty a dotace.

Zákaz vytápění fosilními palivy do roku 2035

Země EU by měly zajistit, aby od data transpozice této směrnice nebylo povoleno používání fosilních paliv v systémech vytápění u nových budov a budov, které procházejí významnou renovací, hloubkovou renovací nebo renovací topného systému. Měly by být zcela vyřazeny do roku 2035, pokud Evropská komise nepovolí jejich používání do roku 2040, uvádějí poslanci Evropského parlamentu.

Další kroky

O návrhu právních předpisů bude hlasovat celý Euroarlament na plenárním zasedání ve dnech 13.-16. března a stane se vyjednávací pozicí Parlamentu. Poté poslanci EP zahájí jednání s Radou, aby se dohodli na konečné podobě návrhu zákona.

Souvislosti

Podle Evropské komise jsou budovy v EU zodpovědné za 40 % naší spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Dne 15. prosince 2021 přijala Evropská komise legislativní návrh na revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) v rámci tzv. balíčku „Fit for 55“. Nová evropská legislativa o klimatu (červenec 2021) zakotvila cíle pro rok 2030 i 2050 do závazného evropského práva.


Dotaz: Spotřebitelské použití výrobků s diisokyanáty.

19.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Profesionální a průmysloví uživatelé PU pěn s obsahem diisokyanátů musí být proškoleni. To mi je jasné, ale jak je to v případě běžných spotřebitelů. Mohu i jako běžný spotřebitel PU pěnu v obchodě koupit a doma použít? Nebo mi je obchodě nebudou smět prodat?

Odpověď:

Spotřebitelské použití výrobků s diisokyanáty  – přesněji methylendifenyldiisokyanát (MDI) včetně vyjmenovaných isomerů – je řešeno již od roku 2010 (Příloha XVII nařízení REACH:

Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:

 1. obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS (9) – ty bývají u PU pěn přilepeny na dno tlakové nádobky.
 2. bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno větou:
  • „U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.
  • Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.
  • V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“

Toto omezení se nevztahuje na termoplastická lepidla.

Aktuálně diskutované nařízení pro profesionálně či průmyslově používané diisokyanáty se na spotřebitelské použití nevztahuje (množství látky, se kterým se spotřebitelsky jedinec setká je zanedbatelné proti průmyslově či profesionálně používaným objemům diisokyanátů).


Dotaz: Školení diisokyanátů.

16.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotaz ke školení diisokyanátů pro uživatele, kteří nakládají s těmito směsmi ve smyslu zákona 258/2000 Sb., §44a. Jde vlastně o prodejce / zaměstnance, kteří nakládají = prodávají lepidla apod?

Odpověď:

Školení na používání diisokyanátu je povinné pro zaměstnance, kteří s takovým výrobkem pracují. Povinnost je legislativně nastavena od 24. srpna 2023.

Podklady ke školení vám dodá dodavatel výrobku, který obsahuje více jak 0,1% diizokyanátu a prování je osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (BOZP).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526