EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 10. 4. 2023

Dotace na úsporné bydlení budou dostupné více domácnostem. MŽP chystá změny v Nové zelené úsporám.  

Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2023.  

Dotace na úsporné bydlení budou dostupné více domácnostem. MŽP chystá změny v Nové zelené úsporám.

29.3.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Nejdéle běžící dotační program MŽP a SFŽP ČR na podporu energeticky úsporného bydlení – Novou zelená úsporám – čekají od září výrazné změny. Dotace budou dostupné pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší a program nově nabídne prostředky i na výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla. Příjem žádostí za současných podmínek skončí 30. června 2023, ve vylepšené podobě se opět otevře od září.

Minulý rok, poznamenaný energetickou krizí, přinesl enormní zájem o dotace na snížení energetické náročnosti obytných domů. Vyčleněných 19 miliard korun z Národního plánu obnovy na financování programu Nová zelená úsporám vyčerpali majitelé rodinných a bytových domů o dva roky dříve, než rezort Ministerstva životního prostředí původně plánoval.

„Jen za poslední rok a půl, od října 2021, si o dotaci na úspornější bydlení požádalo rekordních 110 tisíc domácností. To dalece přesáhlo celkový počet přijatých žádostí za předchozích sedm let fungování programu. Strmě rostoucí zájem se logicky projevil u nenáročných opatření s okamžitým efektem, tedy zejména u instalací domácích fotovoltaických elektráren a výměn starých kotlů za tepelná čerpadla. Například u fotovoltaiky jsme zaznamenali trojnásobný meziroční nárůst,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Přínosy programu pro domácnosti jsou nesporné, nesporný je i přínos k ochraně životního prostředí. „Pro názornost, jen díky opatřením podpořeným od října roku 2021 vypustí naše domácnosti do ovzduší za rok o 700 tisíc tun oxidu uhličitého méně, což odpovídá ušetřeným 350 tisíc tunám uhlí za 2,3 miliardy korun. Pokud bude zájem pokračovat stejným tempem, bude úspora energie na konci roku 2025 odpovídat v přepočtu nespáleným 1,44 milionům tun uhlí, tedy 4,5 procentům roční spotřeby uhlí v ČR nebo 6 % celkové roční spotřeby plynu. To představuje snížení emisí oxidu uhličitého o 2,8 procenta ročně,“ vypočítává ministr životního prostředí Petr Hladík.

S ohledem na razantní nárůst cen na trhu s energiemi se ministerstvo na možnost rychlého vyčerpání zdrojů z Národního plánu obnovy připravovalo s předstihem. „Ve snaze co nejvíce ulevit tuzemským domácnostem se nám podařilo s Evropskou investiční bankou již na podzim dojednat další prostředky z Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg zaměřeném na energetické úspory v rezidenčním sektoru tak máme nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování Nové zelené úsporám i její odlehčené verze pro nízkopříjmové domácnosti NZÚ Light,“ vysvětluje Petr Hladík.

Přechod na nový zdroj financování se promítne do nastavení i běhu samotného programu Nová zelená úsporám. „Naším cílem je energetické renovace domů zpřístupnit pro co nejvíce domácností, zaměříme se více na bytové domy. Právě v těchto dnech jednáme s Evropskou komisí o využití prostředků Národního plánu obnovy pro nízkoúročené půjčky. Připravujeme i variantu financování formou záloh, které už dnes poskytujeme seniorům a invalidním občanům v NZÚ Light. Umožníme tak čerpat dotace i mladým rodinám, které nemají tolik vlastních úspor, aby například renovovaly dům s pomocí standardní Nové zelené úsporám, ale nesplňují podmínky ani NZÚ Light,“ uvádí ministr Petr Hladík.

To však nejsou jediné novinky, které v programu připravuje. Žadatelům se ještě více zjednoduší proces od podání k vyplacení dotace, odpadne povinnost předkládat faktury a ve většině případů i projektovou dokumentaci, zmírní se kritéria u vybraných opatření. Dotace na náročnější úpravy domů budou již automaticky navýšeny o podporu projektu. V oblasti novostaveb bude podpora zacílená pouze na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. A nově bude do nabídky dotací zařazena i podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

„V loňském roce jsme zvládli administraci 82 tisíc žádostí o podporu, což je čtyřikrát více než v uplynulých letech a průměrná doba vyřízení žádosti je 21 dní. Díky zjednodušené administraci budeme moci dále navyšovat počty odbavených žádostí, které díky maximálnímu otevření programu bezesporu přijdou, aniž by se prodlužovala doba jejich posouzení a následné výplaty prostředků. Klíčová je rovněž podpora poradenské sítě, kterou chceme ještě zintenzivnit a díky tomu zvýšit dostupnost kvalitních služeb v terénu,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program spravuje.

Příjem žádostí ve stávající etapě Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023. Po krátké technicko-provozní přestávce nutné k implementaci zjednodušených postupů bude spuštěna nová etapa programu a příjem žádostí se opět otevře od září 2023. „Všem žadatelům, kteří mají rozpracované projekty dle stávajících podmínek, doporučuji, aby své žádosti podali do konce června letošního roku,“ nabádá Petr Valdman s tím, že bližší podmínky podpory v nové etapě rezort postupně představí během jara.

Program Nová zelená úsporám je Evropskou komisí hodnocen jako nejúspěšnější program v České republice v oblasti úspor energie, a to nejen čerpáním prostředků, ale i efektivností vynaložených nákladů. Od spuštění programu v roce 2014 bylo z programu Nová zelená úsporám podpořeno 180 tisíc domácností, na jejich účty rezort odeslal 22 miliard korun.

Výhled NZÚ pro rok 2023 (PDF, 879 kB)


Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55.

14.3.2023, Zdroj: ČTK

Evropský parlament (EP) dnes schválil trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55. Ty mimo jiné zpřísní nároky na členské státy ohledně snížení emisí v odvětvích, která dosud nejsou zahrnuta v systému emisních povolenek. Míra snížení bude úměrná výkonnosti ekonomik, v případě Česka je to 26 procent. Druhá norma se týká posílení schopnosti krajiny pohlcovat uhlíkové emise a třetí revize trhu s emisními povolenkami.

Takzvané nařízení o sdílení úsilí při snižování emisí europoslanci přijali většinou 486 ku 132 hlasům. Na znění normy se zástupce EP dohodl s členskými státy zastoupenými v Radě EU s českým předsednictvím loni v listopadu. Než zákon vejde v platnost, musí jej schválit také Rada.

Česku opatření uloží povinnost snížit emise o 26 procent ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady, a to do roku 2030 v porovnání s rokem 2005. Česko figuruje s 26 procenty mezi zeměmi východního křídla unie s nejvyššími závazky, zatímco nejnižší má Bulharsko s deseti procenty, a naopak nejvyšší Německo a skandinávské státy s 50 procenty.

Zpravodajka pro právní předpis z lidovecké frakce (EPP) Jessica Polfjärdová po hlasování uvedla, že „legislativa představuje v plnění klimatických cílů EU obrovský krok vpřed“. „Vysíláme jasný signál, že program EU pro ochranu klimatu je konkurenceschopný a účinný a může sloužit za vzor zbytku světa,“ řekla europoslankyně.

Klimatický balík Fit for 55, jehož součástí dnes přijaté normy jsou, má za cíl snížit emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent do roku 2030 a do roku 2050 učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě.

Druhé dnes schválené opatření stanovuje vyšší cíle pro takzvané propady uhlíku, tedy uhlíkové emise, které jsou schopné absorbovat lesy, půda i další krajinné prvky. Ambicióznějším cílem členských států i EP je, aby krajina byla schopna pohltit ekvivalent 310 milionů tun CO2 v roce 2030.

Každá země bude mít podle dohody vlastní závazný cíl. Pro Česko je podle ministerstva životního prostředí v tomto směru klíčová obnova lesů, které kvůli kůrovcové kalamitě začaly vypouštět CO2 místo toho, aby jej pohlcovaly jako dříve.

Poslanci dnes nařízení o lesnictví a zacházení s půdou přijali většinou 479 ku 132 hlasům a stejně jako v případě nařízení o sdílení úsilí již normu schválily členské státy koncem minulého roku v době českého předsednictví v Radě EU.

Třetí schválenou normou je opatření o takzvané rezervě tržní stability, kam bude umístěno 24 procent všech emisních povolenek jako řešení případné nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu s povolenkami v důsledku vnějších faktorů. Zástupci EP se na tom s členskými státy dohodli loni v prosinci, když jednali o zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami.


Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2023.

5.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

struktura dokumentu

CLP: nové třídy nebezpečnosti; biocidy: neudělení povolení a nepovolení některých biocidních přípravků, schválení a neschválení jednotlivých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí

Nařízení CLP zavádí nové třídy nebezpečnosti:
ED HH1,ED HH2 (Endokrinní disruptor pro lidské zdraví), ED ENV1,ED ENV 2 (Endokrinní disruptor pro životní prostředí), PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické), vPvB (vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní), PMT (perzistentní, mobilní, toxické) a vPvM (vysoce perzistentní, vysoce mobilní).
Novelizace se týká Přílohy IV nařízení – výše uvedených tříd nebezpečnosti, Přílohy II (EUH vět) a doporučených P pokynů (Přílohy III). Dále je aktualizována i Příloha I – Postupy klasifikace látek i směsí.

Podrobnosti v článku: Endokrinní disruptory a nové třídy nebezpečnosti

Biocidy

 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/686  ze dne 24. března 2023 o neudělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Insecticide Textile Contact“
  Společnosti DAKEM se neuděluje povolení Unie pro dodávání jednotlivého biocidního přípravku „Insecticide Textile Contact“ na trh a jeho používání.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/548 ze dne 6. března 2023 o neudělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „UL Hydrogen Peroxide Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Společnosti Unilever Europe BV se neuděluje povolení Unie pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „UL Hydrogen Peroxide Family 1“.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/402 ze dne 22. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Společnosti Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. se uděluje povolení Unie s číslem EU-0023657-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.
  Povolení Unie se však nepoužije na území Dánského království ani na území Belgického království; na území Spolkové republiky Německo se nepoužije pro konzervaci pohonných hmot pro nekolejová silniční motorová vozidla, s výjimkou použití pro účely výzkumu, vývoje nebo analýzy.
  Povolení Unie je platné od 15. března 2023 do 28. února 2033.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/364 ze dne 16. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0028425-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „IPA Family 1“ s výhradou shody s podmínkami stanovenými v příloze I a v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku stanoveným v příloze II.
  Povolení Unie je platné od 9. března 2023 do 28. února 2033.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/680 ze dne 23. března 2023, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, s výhradou podmínek stanovených v příloze.

PŘÍLOHA

Obecný název Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky  (1) Datum schválení Datum skončení platnosti schválení Typ přípravku Zvláštní podmínky
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid Název podle IUPAC: kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)ammonium-chloridy

Č. ES: 270-325-2

Č. CAS: 68424-85-1

Minimální čistota hodnocené účinné látky: 972 g/kg sušiny 1. července 2024 30. června 2034 Povolení biocidních přípravků podléhá této podmínce:

  Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/471 ze dne 2. března 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Datum skončení platnosti schválení látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 8 stanovené v příloze I směrnice 98/8/ES se odkládá na 31. prosince 2025.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/470 ze dne 2. března 2023, kterým se neschvaluje d-allethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  D-allethrin (č. CAS: 231937-89-6) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/458 ze dne 1. března 2023 o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Účinné látky uvedené v příloze se neschvalují pro typy přípravků, které jsou v ní uvedeny.
Číslo položky v příloze II nařízení (EU) č. 1062/2014 Název látky Členský stát zpravodaj Číslo ES Číslo CAS Typ(y) přípravku
1022 chlorid-pentahydroxid dihlinitý NL 234-933-1 12042-91-0
691 natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát AT 274-357-8 70161-44-3
459 reakční směs oxidu titaničitého a chloridu stříbrného SE není k dispozici není k dispozici 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11
531 (benzyloxy)methanol AT 238-588-8 14548-60-8 13
1016 chlorid stříbrný SE 232-033-3 7783-90-6
444 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO) PL 231-810-4 7747-35-5 6, 13
797 cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan chlorid (CTAC) PL 426-020-3 51229-78-8 6, 13
368 methenamin-3-chlorallylchlorid (CTAC) PL 223-805-0 4080-31-3 6, 12, 13
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/459 ze dne 2. března 2023, kterým se neschvaluje 2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA), (č. ES: 233-539-7; č. CAS: 10222-01-2) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/460 ze dne 2. března 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení imidaklopridu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Datum skončení platnosti schválení imidaklopridu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v příloze I směrnice 98/8/ES se odkládá na 31. prosince 2025.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/687 ze dne 24. března 2023 o prodloužení platnosti opatření přijatého nizozemským Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání
  Nizozemské Ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství smí prodloužit do 3. září 2024 opatření, kterým se povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání profesionálními uživateli pro antimikrobiální ošetření palivových nádrží a palivových systémů letadel.

Zpracovala 5.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526