EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 4. 2023

Normy: ekologie a životní prostředí – duben 2023.  

MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.  

MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody.  

Normy: ekologie a životní prostředí – duben 2023.

11.4.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v dubnu 2023.

ČSN P ISO/TS 14074 (01 0974)
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady, požadavky a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci*);
kat. č. 516499

ČSN ISO 4359 (25 9341)
Hydrometrie – Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U;
kat. č. 516912

ČSN ISO 1013 (44 1323)
Koks – Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru;
kat. č. 516927

ČSN ISO 20360 (44 1350)
Hnědá uhlí a lignity – Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku: metoda jedné pícky; kat. č. 516929

ČSN 75 5201
Navrhování úpraven vody;
kat. č. 516773

ČSN EN ISO 20595 (75 7570)
Kvalita vod – Stanovení vybraných vysoce těkavých organických látek ve vodách – Metoda používající plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii se statickou technikou headspace (HS-GC-MS); (idt ISO 20595:2018); Vydání: Duben 2023
kat. č. 516921

ČSN 75 7628
Kvalita vod – Stanovení radia 228 srážecí metodou; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516922

ČSN ISO 32210 (76 3610)
Udržitelné financování – Návod na aplikaci principů udržitelnosti pro organizace ve finančním sektoru*); Vydání: Duben 2023
kat. č. 516487

ČSN EN ISO 18134-1 (83 8220)
Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 1: Referenční metoda; (idt ISO 18134-1:2022);
kat. č. 516878

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 823 (72 7042)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky;
Vydání: Září 2013 Změna Z1; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516533

ČSN EN 826 (72 7045)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem; Vydání: Září 2013 Změna Z1; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516535

ČSN EN 1608 (72 7052)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky; Vydání: Září 2013 Změna Z1; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516618

ČSN EN ISO 37101 (73 0931)
Udržitelný rozvoj ve společenstvích – Systém managementu udržitelného rozvoje – Požadavky s pokyny k použití; Vydání: Leden 2022 Změna Z1; (idt ISO 37101:2016); Vydání: Duben 2023 (Označení ČSN ISO 37101 se mění na ČSN EN ISO 37101.)
kat. č. 516671

ČSN EN ISO 15799 (83 6133)
Kvalita půdy – Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů; Vydání: Duben 2020 Změna Z1; (idt ISO 15799:2019); Vydání: Duben 2023 (Označení ČSN ISO 15799 se mění na ČSN EN ISO 15799)
kat. č. 516483

ČSN EN ISO 17616 (83 6134)
Kvalita půdy – Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů; Vydání: Říjen 2020 Změna Z1; (idt ISO 17616:2019); Vydání: Duben 2023 (Označení ČSN ISO 17616 se mění na ČSN EN ISO 17616.)
kat. č. 516486

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN IEC 62947 (36 1060)
Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití – Metody měření funkce – Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka; EN IEC 62947:2022; IEC 62947:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516559

ČSN EN 12177 (65 6149)
Kapalné ropné výrobky – Bezolovnatý benzin – Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií; EN 12177:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516546

ČSN EN 16329 (65 6167)
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností – Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) – Metoda lineárně chlazené lázně; EN 16329:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516545

ČSN EN 16091 (65 6185)
Kapalné ropné výrobky – Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv – Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou+); EN 16091:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516544

ČSN EN ISO 23157 (67 1430)
Stanovení obsahu silanolových skupin na povrchu pyrogenního oxidu křemičitého – Metoda plynové chromatografie; EN ISO 23157:2022; ISO 23157:2021; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516543

ČSN EN ISO 8872 (70 3362)
Hliníkové a hliníkovo-plastové lemovací uzávěry pro infuzní láhve a injekční lahvičky – Obecné požadavky a zkušební metody; EN ISO 8872:2022;
kat. č. 516537

ČSN EN 1467 (72 1865)
Přírodní kámen – Hrubé bloky – Požadavky; EN 1467:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516616

ČSN EN 16757 (72 3002)
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky; EN 16757:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516615

ČSN EN 17637 (72 8015)
Stavební výrobky – Uvolňování nebezpečných látek – Hodnocení dávky emitovaného záření gama; EN 17637:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516614

ČSN EN 17672 (73 0914)
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem; EN 17672:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516528

ČSN EN ISO 13165-2 (75 7619)
Kvalita vod – Radium-226 – Část 2: Emanometrická metoda; EN ISO 13165-2:2022; ISO 13165-2:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516525

ČSN EN ISO 4465 (80 1110)
Textilie – Pohoda zvířat v dodavatelském řetězci – Obecné požadavky na produkci, přípravu a sledovatelnost zpracování srsti angorského králíka, včetně etických tvrzení a doprovodných informací; EN ISO 4465:2022; ISO 4465:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516520

ČSN EN 17656 (83 4777)
Stacionární zdroje emisí – Požadavky na režimy zkoušení způsobilosti pro měření emisí; EN 17656:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516519

ČSN EN ISO 19204 (83 6135)
Kvalita půdy – Postup pro místně specifické posuzování ekologických rizik kontaminace půdy (přístup TRIAD pro kvalitu půdy); EN ISO 19204:2022; ISO 19204:2017; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516518

ČSN EN ISO 18778 (85 2114)
Respirační přístroje – Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory; EN ISO 18778:2022; ISO 18778:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516513

ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.2.1 (87 2006)
Environmentální inženýrství (EE) – Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) – Část 1: Střídavý proud (AC); ETSI EN 300 132-1 V2.2.1:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516512

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 18416 (68 1551)
Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Candida albicans; Vyhlášena: Červenec 2016 Změna A1; (idt EN ISO 18416:2015/A1:2022); (idt ISO 18416:2015/Amd 1:2022); Platí od 2023-05-01
kat. č. 516539

OPRAVY ČSN

ČSN EN 13031-1 (73 4120)
Skleníky – Navrhování a konstrukce – Část 1: Skleníky pro tržní pěstování; Vyhlášena: Červenec 2020 Oprava 1; (idt EN 13031-1:2019/AC:2022); Platí od 2023-05-01
kat. č. 516288


MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

6.4.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

MŽP a SFŽP ČR dnes vyhlašují novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejňují její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Zájemci mimo tuto skupinu mohou využít dotace na výměnu zdrojů z Nové zelené úsporám, která od září nově nabídne i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Výměnou jednoho kotle se ovzduší ušetří o ročně vypuštěných 40 kg prachu, v určitých případech to ale může být i více než 180 kg nebezpečných prachových částic. Data Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, že v době kotlíkových dotací, konkrétně mezi lety 2016 a 2021, došlo ke zmenšení území ČR zasaženého nadlimitními koncentracemi karcinogenního benzo[a]pyrenu, který produkuje především lokální vytápění, z 25,9 % na 6,1 %. Zároveň klesl i podíl populace zasažené nadlimitním znečištěním z 55,7 % na 20,0 %. Navzdory pozitivnímu posunu zůstává situace v řadě míst neuspokojivá, proto je pokračování kotlíkových dotací v dalších letech velmi žádoucí.

Od září 2024 začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu dotace již od roku 2015 a díky velmi úspěšnému programu kotlíkových dotací už bylo vyměněno přes 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun. V současné době je hrubým odhadem třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů.

„Od začátku letošního roku nabízíme domácnostem nejvíce ohroženým energetickou chudobou dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám Light. Nyní jdeme dál a poskytneme jim prostřednictvím krajů také velmi výhodné dotace na výměnu starých neekologických kotlů. Tím si domácnosti zajistí úspornější vytápění, a zároveň se vyhnou pokutě, která by jim za provoz starých kotlů od září příštího roku hrozila,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Z evropských fondů je na kotlíkové dotace vyhrazeno dalších 1,7 miliardy korun. „Peníze z evropských fondů chceme využít pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat až 95% podporu na výměnu emisně nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Konkrétně se jedná o náhradu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, o podporu mohou domácnosti zažádat i v případě, že si zastaralé zařízení vyměnily už dříve. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021, žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, invalidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení. a kromě toho bude poskytována zálohově, takže domácnostem bude stačit mít naspořenou jen malou část vlastních prostředků. Předpokládáme, že si o dotaci na výměnu kotle zažádá zhruba patnáct tisíc žadatelů,“ připomíná ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Administraci žádostí včetně vyplácení finanční podpory mají ve své gesci kraje, které mají i povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června a žádosti začnou elektronicky přijímat postupně od letních prázdnin. „Některé kraje nám už avizovaly, že s příjmem žádostí nechtějí otálet a žádosti začnou přijímat během léta, aby domácnosti měly co nejvíce času na zrealizování výměny ještě před začátkem topné sezony,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O finanční podporu na výměnu kotle nepřichází ani ostatní domácnosti, pro které je tu 50% podpora z programu Nová zelená úsporám. V něm si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů, a navíc má možnost výměnu kotle rovnou zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, která výsledný úsporný efekt ještě zvýší. „Pokud jde o zdroje tepla na vytápění, aktuálně je v NZÚ největší zájem o dotace na tepelná čerpadla. Od října 2021 jsme podpořili přes dvacet tisíc nových tepelných čerpadel a každý měsíc přijímáme zhruba tisícovku dalších žádostí,“ doplňuje Petr Hladík a pokračuje: „V tomto směru připravujeme v programu NZÚ od září další rozšíření. Vedle starých kotlů na tuhá paliva bychom chtěli přispívat i na výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla, detaily této zcela nové podpory představíme v květnu.“

Podmínky kotlíkových dotací podrobně na www.kotlikydotace.cz


MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody.

23.3.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.

 „Čísla hovoří jasně. Od startu tohoto programu v roce 2007 se jeho prostřednictvím dočkalo podpory více než tři tisíce konkrétních vodohospodářských projektů za téměř 70 miliard korun. S takto rozsáhlými investicemi počítáme i v novém programovém období. Důkazem toho je aktuální balíček 162 schválených projektů ze čtyřech loni otevřených výzev v OPŽP týkajících se vody,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že šetrné hospodaření s vodou a posilování jejích zdrojů dlouhodobě podporují naše národní i evropské dotační programy.

„Operační program Životní prostředí, financovaný z fondů Evropské unie, pomáhá zkvalitnit zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšovat jakost povrchové i podzemní vody, posilovat kapacitu vodárenských systémů nebo zvyšovat kapacitu čistíren odpadních vod a zvyšovat podíl obyvatel připojených na čištění odpadních vod,“ doplnil ministr Hladík.

Mezi schválenými projekty figuruje například revitalizace pěti zdrojů vody v lokalitě Machnín na Liberecku, kde vlivem sucha a v důsledku rozšíření hnědouhelného lomu Turów dochází k poklesu hladiny místních zdrojů vody. Rekonstrukcí zdejší úpravny vod, která byla mimo provoz od roku 2004, dojde k navýšení objemu pitné vody, a to zejména pro obce Václavice, Horní Vítkov a Dolní Vítkov. Nové úpravny vody se dočkají i v Pokojovicích na Třebíčsku. A ve Zbirohu v okrese Rokycany se díky dotaci z OPŽP mohou těšit na doplnění stávající čistírny odpadních vod o dešťovou zdrž. Ta umožní zachytit a následně vyčistit první splach dešťových vod, které nárazově zatěžují čistírnu odpadních vod.

„Schválené projekty zahrnují také realizaci 44 nových čistíren odpadních vod a u 14 stávajících čistíren zvyšují jejich kapacitu. Dojde také k vybudování téměř 400 kilometrů kanalizace pro odvedení znečištění. Počítá se i se vznikem 15 nových úpraven vody a také s realizací 31 projektů výstavby nebo dostavby vodovodů,“ přibližuje ministr Hladík. Dokončení schválených projektů bude do budoucna znamenat zlepšení kvality a zvýšení množství dodávané pitné vody pro takřka sedmdesát tisíc obyvatel Česka.

Míra podpory na vodohospodářské projekty dosahuje v případě OPŽP až sedmdesáti procent. „Obcím do dvou tisíc obyvatel, které by jinak na dotace nedosáhly pro nedostatek vlastních finančních prostředků, jsme nabídli navíc možnost čerpání zvýhodněné půjčky určené právě na dofinancování vodohospodářských projektů, téměř 800 milionů korun si rozdělilo 78 obcí,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Do poloviny roku plánuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit trojici nových výzev ze specifického cíle 1.4, který se věnuje podpoře přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. „Tyto výzvy se opět zaměří na budování zdrojů pitné vody, úpraven vody a vodovodů, stejně jako počítají s podporou projektům výstavby čistíren odpadních vod a projektům dobudování a výstavby kanalizací. Ke spuštění příjmu žádostí by mělo dojít 30. srpna,“ prozradil ministr Hladík.

Na dnešní den, tedy 22. březen, připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života, který je třeba chránit. Tématem letošního svátku vody je urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2021 každý čtvrtý obyvatel planety Země nemá zaručený přístup k bezpečnému a nezávadnému zdroji pitné vody. Téměř polovina světové populace nemá pak k dispozici odpovídající kanalizaci nebo se dokonce musí obejít úplně bez ní.

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, administraci programu má na starosti Státní fond životního prostředí ČR. Na roky 2021 až 2027 je konkrétně pro oblast vodohospodářské infrastruktury vyčleněno celkem 14 miliard korun, z toho osm miliard již bylo rozděleno mezi 241 úspěšných projektů.

Seznam schválených projektů

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526