EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 4. 2023

Nové nařízení Komise (EU) 2023/707 mění přílohy nařízení CLP.  

Ve Sbírce vyšla vyhláška č. 95/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.  

Nové nařízení Komise (EU) 2023/707 mění přílohy nařízení CLP.

11.4.2023, Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707, kterým se mění nařízení CLP zavádí nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí pro endokrimnní disruptory a další škodlivé chemické látky (ÚV 31. 3. 2023).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí, vstoupí v platnost 20. 4. 2023.

Zkušenosti a vědecké poznatky získané při identifikaci látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (látky SVHC) vedly k potřebě zavést do nařízení CLP nové třídy nebezpečnosti a jejich kritéria, aby bylo zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek, směsí a určitých předmětů.

Nařízením Komise (EU) 2023/707 se zavádějí nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a pro chemické látky, které se v životním prostředí nerozkládají a mohou se akumulovat v živých organismech nebo hrozí, že se dostanou a rozšíří do vodního cyklu, včetně pitné vody.

Jedná se o látky SVHC, které jsou endokrinní disruptory pro lidské zdraví (ED HH) a životní prostředí (ED ENV), látky s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi (PBT) a vysoce perzistentními, vysoce bioakumulativními vlastnostmi (vPvB). Rovněž pro látky, které mají pravděpodobné vážné účinky na životní prostředí v důsledku perzistentních, mobilních a toxických (PMT) a vysoce perzistentních, vysoce mobilních (vPvM) vlastností, byly zavedeny příslušné třídy nebezpečnosti.

Do příloh I, III a VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jsou zařazeny nové třídy nebezpečnosti a jejich názvy, příslušné standardní věty o nebezpečnosti a kódy kategorií nebezpečnosti. Nové „EUH věty“ budou mít stejný význam jako „H-věty“ („hlavní“ standardní věty o nebezpečnosti).

V příloze I nařízení CLP jsou uvedena ustanovení o odloženém uplatňování povinnosti klasifikovat a označovat látky a směsi v souladu s novými požadavky, aby se jim dodavatelé látek a směsí měli možnost přizpůsobit.


Ve Sbírce vyšla vyhláška č. 95/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.

6.4.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Vyhláška stanovuje práva a povinnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Vztahuje se na celou řadu jednorázových plastových výrobků, které jsou obaly či obalovými prostředky (nápojové lahve, nádoby na potraviny, nápojové kelímky apod.). Jedná se zejména o cíle pro zpětný odběr odpadních nápojových lahví, povinný obsah recyklovaných plastů v obalu nebo provádění osvětové činnosti.

Účinnost vyhlášky: 20.4.2023

Vyhláška upravuje:

  • Evidenci autorizované obalové společnosti o množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 (plastové jednorázové nápojové kelímky a nádoby na potraviny určené k okamžité spotřebě),
  • pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 zákona o obalech (jednorázových plastových nápojových lahví),
  • minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování
  • druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona o obalech (na které se vztahuje pravidlo, že provozovna osoby, která dané vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli není původcem odpadu ve vztahu k převzatým odpadům z těchto vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů a její provozovna nemusí být zařízením určeným pro nakládání s odpady).

Vyhláška se týká pouze vybraných plastových výrobků, které jsou obaly nebo obalovými prostředky podle zákona o obalech. Úpravy týkající se neobalových vybraných plastových výrobků (hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům a lovná zařízení obsahující plast) řeší vyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526