EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 5. 2023

Česká republika notifikovala provozní podporu na vytápění z obnovitelných zdrojů energie.  

Sněmovna schválila novelu stavebního zákona i zákon o jednotném environmentálním stanovisku.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – duben 2023.  

Česká republika notifikovala provozní podporu na vytápění z obnovitelných zdrojů energie.

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská komise schválila český program na podporu zeleného dálkového vytápění založeného na obnovitelné energii včetně odpadu, který je považován za obnovitelný zdroj energie. Opatření přispěje k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice, k naplňování cílů uvedených ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a k energetickým a klimatickým cílům EU, zejména v oblasti klimatické neutrality do roku 2050.

„Obnovitelné zdroje energie budou základem dekarbonizace i energetické bezpečnosti v celé Evropě. Díky jejich rozvoji budeme mít nižší výdaje na energie a posílí také naši energetickou nezávislost. Proto jsem rád, že Evropská komise schválila náš program provozní podpory, který podpoří dálkové vytápění založené na zelené energii,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Program podpoří instalaci nových výroben tepla z obnovitelných zdrojů využívající biomasu s výkonem nad 500 kW. Provozní podpora se bude poskytovat ve formě tzv. zeleného bonusu za gigajoule tepla dodaného do systému rozvodu tepla podle pravidel uvedených v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

„V tuto chvíli se dá očekávat, že schéma by mohlo podpořit instalaci až přibližně 345 MWt kapacity pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Evropská komise v tiskové zprávě uvedla, že podpora je nezbytná a vhodná pro dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění v Česku.

Právo na uvedenou provozní podporu tepla zavedenou v zákoně č. 165/2012 Sb. se vztahuje na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovitelných zdrojů, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. Výši podpory stanoví Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí. Podporu bude vyplácet výrobcům tepla operátor trhu (společnost OTE).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Energetickým regulačním úřadem dále pracuje na dokončení notifikačních řízení u dalších druhů podpor, například provozní podpory biometanu a také na podpoře z Programu pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině. I u těchto druhů podpor očekává ministerstvo brzké dokončení notifikačního procesu.


Sněmovna schválila novelu stavebního zákona i zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

27.3.2023, Zdroj: ČTK, Arnika

Podle v poslanecké sněmovně schválené novely stavebního zákona nevznikne Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů. Stavební úřady tak zůstanou dál při obcích a vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Pro novelu hlasovalo 161 poslanců ze všech sněmovních stran, tedy i z opozice. Proti nehlasoval žádný poslanec.

Sněmovna při schvalování mimo jiné rozhodla, že Plzeň ani Liberec nedostanou možnost vydávat své vlastní stavební předpisy. Tato možnost zůstane zachována pouze Praze, Brnu a Ostravě. Proti návrhu se vyslovil i ministr Bartoš. Argumentoval například snahou sjednotit právní předpisy i tím, že města mohou mít své regulační plány. Poslanci navíc rozhodli, že stavební předpisy v těchto městech nesmějí upravovat stavby technické infrastruktury.

Novela ve schválené podobě by měla také umožnit legalizaci některých černých staveb. Návrh v tomto směru prosadila ve výboru pro veřejnou správu poslankyně STAN Eliška Olšáková. Podle poslankyně půjde hlavně o různé zahradní kolny či pergoly, u nichž lze očekávat splnění podmínek. Aby bylo možné stavbu legalizovat, musí být v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními, bude rovněž nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a další, popsala jednu z podmínek. Bude také nutný souhlas například u sousedů.

Sněmovna schválila návrh hospodářského výboru, aby se mezi veřejnou infrastrukturu a zařízení sloužící veřejné potřebě zařadily i dobíjecí stanice nebo zásobníky plynu. Podpořila také návrh, která má usnadnit budování podzemních optických veřejných sítí. Zákon by také měl usnadnit budování zázemí pro lesní mateřské školy v nezastavěném území.

Sněmovna schválila zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Zákon, který ho zavádí, dnes schválila Sněmovna. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Stavebník by měl na jednom místě získat veškerá potřebná razítka. Změna má přinést vyšší přehlednost, srozumitelnost a zrychlit povolování staveb. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V účinnost má vstoupit k 1. lednu 2024. Pro zákon hlasovalo 160 přítomných poslanců, proti nehlasoval žádný z nich.

Návrh má spolu s novelou stavebního zákona zajistit, aby žadatel o stavební povolení obdržel snáze stavební povolení a nemusel zjišťovat stanoviska dotčených úřadů. Stanovisko by za něj mohl zjišťovat stavební úřad.

Nově by se dle návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jednohlasně nepodpořil návrh na navrácení práva veřejnosti chránit přírodu a krajinu při povolování staveb.

“Nerozumím tomu, proč si poslanci výboru myslí, že má veřejnost mít možnost chránit stromy a chráněné druhy, ale nemůže se vyjadřovat k ochraně luk, půdy, vodnímu režimu v krajině a dalším zásahům do ekologické stability krajiny,” uvedla k hlasování Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

“Poslanci výboru se postavili zády k žádosti 150 spolků a tisíců aktivních občanů, kteří mají před očima konkrétní kauzy, ve kterých je životní prostředí ohroženo nevhodně připravenými stavebními záměry. Není to dobrý signál před závěrečným hlasováním. Z názoru poslanců výboru jsme zklamáni. Je opravdu smutné, že nepovažují občany za relevantní partnery,” uvedla Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Od roku 2018 se spolky nemohou účastnit značné části povolovacích procesů podle stavebního zákona. Za jejich opětovné zapojení do povolovacího řízení se letos v lednu vyslovil i ombudsman Stanislav Křeček. Křeček již dříve oslovil členy obou zmíněných výborů a upozornil je, že spolky mohou být v povolovacích řízeních v mnohém přínosné.

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s MMR ČR připravili dotazník k rozvoji obecního bydlení

Cílovou skupinou respondentů jsou obce II. a III. typu (ORP a POÚ). Získaná data využije MMR pro přípravu programů podporujících investice do výstavby bydlení a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu a rovněž při přípravě zákona o podpoře v bydlení. Poslouží také jako podklad pro případné změny v právní úpravě nájemních vztahů. Vámi vyplněné údaje budou významným podkladem pro nastavení výše zmíněných politik souvisejících s bydlením, prosíme Vás proto o co nejúplnější vyplnění dotazníku.

Dotazník prosím vyplňte primárně elektronicky této adrese: https://bit.ly/SMOCRdotaznikbydleni, a to nejpozději do 31. března.

Úplné znění dotazníku naleznete v příloze (shodné verze docx a pdf). Pro vyhodnocení dotazníku nicméně žádáme primárně o vyplnění do online formuláře.


Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – duben 2023.

4.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

CLP: změna nařízení; REACH: Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh; BIOCIDY – aktualizovaný seznam k 15.4.2023 kombinací látek a typů přípravků oznámených biocidních přípravků

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

CLP

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/…ze dne 25.4.2023 kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282023%292672&qid=1683109201274
 • Předběžné stanovisko sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí NAT/876 Revize nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek

Nařízení REACH

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2023/C 135/03
  Rozhodnutí o udělení povolení
Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 2259 11. dubna 2023 Oxid chromový

číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0

Oras Oy, Isometsäntie 2, 26100 Rauma, Finsko REACH/23/11/0 Elektrolytické pokovování kovových a plastových substrátů za použití oxidu chromového k dosažení funkčně upravených povrchů pro hygienické potřeby 31. prosince 2028 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
Oras Olesno Sp. z o.o, Lesna 2 46-300 Olesno, Polsko REACH/23/11/1
Oras Oy, Isometsäntie 2, 26100 Rauma, Finsko REACH/23/11/2 Etapa před zpracováním („leptání“) plastových substrátů za použití oxidu chromového při procesu elektrolytického pokovování pro hygienické potřeby

(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/866 ze dne 24. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA (Text s významem pro EHP)

BIOCIDY

 • Aktualizovaný seznam k 15.4.2023 kombinací látek a typů přípravků oznámených biocidních přípravků. Obsahuje jména oznamujících společností, která vám pomohou spolupracovat při předkládání žádosti o schválení účinné látky. To vám může pomoci vyhnout se zbytečnému testování na zvířatech.
 • Plány členských států předkládat hodnotící zprávy
  Tabulku s přehledem termínů, kdy hodnotící příslušné orgány plánují předkládat hodnotící zprávy pro schválení nebo obnovení biocidních účinných látek. Výbor pro biocidní přípravky tyto zprávy posuzuje při tvorbě stanovisek.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/753 ze dne 12. dubna 2023, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „C(M)IT/MIT formulations“
  Společnosti Solenis Switzerland GmbH se s číslem povolení EU-0025678-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „C(M)IT/MIT formulations“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.
  Povolení Unie je platné ode dne 3. května 2023 do dne 31. srpna 2032.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/754 ze dne 12. dubna 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Arche Chlorine“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Společnosti Arche Consortia se s číslem povolení EU-0026816-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání jednotlivého biocidního přípravku „Arche Chlorine“ na trh a jeho používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.
  Na území Spolkové republiky Německo se uplatní úpravy podmínek použití 2, 3 a 4 přípravku „Arche Chlorine“, jak je stanoveno v souhrnu vlastností přípravku v příloze.
  Povolení Unie je platné ode dne 3. května 2023 do dne 30. dubna 2033.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526