EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 5. 2023

Měsíční přehled legislativních změn: duben 2023.  

Normy: ekologie a životní prostředí – květen 2023.  

Dřevostavby jsou ekologičtější, ale většímu rozšíření brání nízké povědomí o kvalitě.  

V Nové zelené úsporám Light odstartoval příjem žádostí o dotace na solární systémy pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.  

Měsíční přehled legislativních změn: duben 2023.

4.5.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc duben 2023.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
93/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě částka 50 z 5.4.2023 1.7.2023
95/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech částka 51 z 5.4.2023 20.4.2023
114/2023 Sb.; Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW částka 61 z 28.4.2023 1.5.2023

 

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
62/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 1.4.2023
63/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 1.4.2023
64/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 1.4.2023
65/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 1.4.2023
70/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 1.4.2023
72/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby 1.4.2023
73/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.4.2023
80/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.4.2023
81/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 1.4.2023
95/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech


20.4.2023

Normy: ekologie a životní prostředí – květen 2023.

11.5.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v květnu 2023.

VYDANÉ ČSN

ČSN 73 6147
Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena; Vydání: Květen 2023
kat. č. 516935

ČSN 73 6148
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka; Vydání: Květen 2023
kat. č. 516936

ČSN EN 12697-15 (73 6160)
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci; Vydání: Květen 2023
kat. č. 516940

ČSN EN 12697-49 (73 6160)
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení; Vydání: Květen 2023
kat. č. 516939

ČSN ISO 6107 (75 0175)
Kvalita vod – Slovník; Vydání: Květen 2023
kat. č. 516962

ČSN ISO 8466-1 (75 7031)
Kvalita vod – Kalibrace a hodnocení analytických metod – Část 1: Lineární kalibrační funkce; Vydání: Květen 2023
kat. č. 517116

ČSN EN ISO 14389 (80 0861)
Textilie – Stanovení obsahu ftalátů – Metoda s použitím tetrahydrofuranu; (idt ISO 14389:2022); Vydání: Květen 2023
kat. č. 517147

ČSN EN ISO 18122 (83 8210)
Tuhá biopaliva – Stanovení popela; (idt ISO 18122:2022); Vydání: Květen 2023
kat. č. 516958

 

OPRAVY ČSN

ČSN ISO 15705 (75 7521)
Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) – Metoda ve zkumavkách; Vydání: Září 2008
kat. č. 517155

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16923 (56 0136)
Potraviny – Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou HPLC-MS/MS po SPE přečištění; EN 16923:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516551

ČSN EN ISO 20976-2 (56 0141)
Mikrobiologie potravinového řetězce – Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv – Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů; EN ISO 20976-2:2022; ISO 20976-2:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516552

ČSN EN ISO 3262-6 (67 1300)
Plniva nátěrových hmot – Specifikace a zkušební metody – Část 6: Srážený uhličitan vápenatý; EN ISO 3262-6:2022; ISO 3262-6:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516714

ČSN EN 15969-1 (69 9050)
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními – Část 1: Údaje protokolu – Kontrola, měření a výsledky; EN 15969-1:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516713

ČSN EN 17685-1 (72 1025)
Zemní práce – Chemické zkoušky – Část 1: Stanovení obsahu organických látek žíháním; EN 17685-1:2023; Platí od 2023-06-01
kat. č. 517083

ČSN EN 16592 (77 0244)
Obaly – Tuhé plastové láhve – PET ústí láhve 29/25 (12,6); EN 16592:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516707

ČSN EN ISO 23861 (83 3637)
Ovzduší na pracovišti – Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par – Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků; EN ISO 23861:2022; ISO 23861:2022; Platí od 2023-06-01
kat. č. 516703

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 88-1+A1 (06 1801)
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa; Vyhlášena: Srpen 2016
kat. č. 517108

ČSN EN 88-2 (06 1801)
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar; Vyhlášena: Červen 2008
kat. č. 517109


Dřevostavby jsou ekologičtější, ale většímu rozšíření brání nízké povědomí o kvalitě.

21.4.2023, Zdroj: CEEC Research (www.studiestavebnictvi.cz)

Dřevostavbám se věnuje 12 % stavebních firem. Většina stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Pořizovací náklady dřevostaveb jsou podle respondentů zhruba stejné, jako jsou u staveb zděných. Podle stavebních společností, které se dřevostavbami zabývají, omezuje rozšíření těchto staveb především nízké povědomí o jejich dobré kvalitě. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Dřevostavby jsou mezi veřejností populární, avšak podle ředitelů stavebních společností budou oproti klasickým stavbám v dohledné době stále minoritním trhem. Dřevostavbám se plně nebo zčásti věnuje 12 % stavebních firem. Většina firem působících v stavebním sektoru (88 %) se dřevostavbám nevěnuje. V segmentu rodinných domů je podíl dřevostaveb oproti zděným domům z cihel a porobetonu je 14,7 % ku 85,3 %. Každý sedmý rodinný dům v České republice je ze dřeva, což je už poměrně podstatná část trhu a očekává se, že tento podíl se bude nadále zvětšovat.

Dřevo je materiál budoucnosti. Očekáváme růst podílu dřevostaveb nejen v rodinné výstavbě. Dřevo je obnovitelný přírodní zdroj, který pro svůj růst spotřebovává C02.Stavební materiál na bázi dřeva je jediný uhlíkově negativní materiál  a navíc je i zcela recyklovatelný“, upozorňuje Sylva Krechlerová, jednatelka Kronospan ČR.

Dřevostavby se pojí s hodnotami jako je ekologie a udržitelnost, jak potvrzují také výsledky studie. Dvě třetiny dotázaných stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí než stavby klasické.

Pořizovací náklady dřevostaveb zhruba stejné jako u staveb zděných

Vlastní výstavba je poměrně rychlá a bezprašná, další výhodou je, že při realizaci dochází k minimalizaci mokrých procesů. Nižší pořizovací cena dřevostaveb je dalším aspektem, který se často uvádí u výhod dřevostaveb oproti stavbám klasickým. Na tom se ale stavební firmy neshodují. Pouze nižší procento (17 %) dotázaných tvrdí, že tomu tak opravdu je, a téměř dvě třetiny dotázaných (66 %) tvrdí, že je pořizovací cena stejná jako u staveb zděných. Stejné procento (17 %) dotázaných naopak tvrdí, že je pořizovací cena ještě vyšší. „To souvisí s růstem cen řeziva z roku 2021, kdy došlo ke skokovému zdražení až o 50 %, ačkoli v současnosti se cena stavebního řeziva stabilizuje,“ přidává vysvětlení Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Polemiku také vyvolávají náklady na údržbu dřevostaveb. U výhod uvádí dodavatelé právě nižší náklad na údržbu oproti zděným domům, ale s tím souhlasí pouze nižší část dotázaných stavebních společností (11 %). Více jak polovina (56 %) se shoduje na tom, že náklady na údržbu jsou zhruba stejné, a jedna třetina (33 %) ředitelů stavebních firem tvrdí, že jsou náklady na jejich údržbu dokonce vyšší. Dřevostavby se tak staví jako alternativa po bok domů stavěných z konvenčních materiálů.

Dřevostavby ve veřejném sektoru

Významnými investory pozemního stavitelství jsou veřejní zadavatelé. Dřevostavby ve veřejném sektoru dosud nacházejí své místo sporadicky, zejména tam, kde je rozhoduje rychlost průběhu stavby a jsou tak využívány například u staveb předškolních a školních zařízení.

Při správném návrhu má dřevostavba pro investora i budoucího provozovatele nesporné výhody, kterými jsou například rychlost výstavby a její nižší energetická náročnost, pozitivnější vnitřní klima působící na zaměstnance a lepší dispoziční možnosti. Zároveň není třeba se obávat životnosti konstrukcí. Z hlediska ekologie jsou dřevostavby velmi atraktivní, a to především pro investory sledující myšlenku například uhlíkové neutrality,“ říká Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Někteří veřejní zadavatelé navíc upozorňují, že do tendru na veřejné zakázky na výstavbu dřevostaveb se hlásí menší okruh dodavatelů těchto staveb, proces výběru zhotovitele se tak prodlužuje nebo opakuje. Na další obtíže upozorňuje Věra Palkovská, primátorka města Třinec, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba u dřevostaveb nesoutěžit pouze podle ceny: „Pokud nebude legislativně možné si bez problémů vybrat odpovídající projektovou kancelář se zkušenostmi s těmito stavbami, kvalitního dodavatele, který použije kvalitní materiál, a kvalitní dozor se zkušenostmi, nemáme odvahu se do tohoto typu výstaveb příliš pouštět.“

Masivnímu rozšíření dřevostaveb v ČR také brání, že na ně nejsou připraveny stavební předpisy a protipožární normy. Velká část staveb sloužících pro veřejnost se například setkává s legislativním požadavkem na nespalné stropy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje práci v oblasti aktualizace norem vztahujících se na dřevostavby tak, aby byly odstraněny případné překážky pro vyšší využití materiálů na bázi dřeva. V této souvislosti spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a v oblasti tvorby norem s Českou agenturou pro standardizaci,“ říká Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu, a dodává: „Univerzitní centrum se zabývá vytvořením normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský řeší projekt využití dřeva ve vazbě na životní cyklus budov, energetickou náročností a dopady na životní prostředí pro budoucnost využití dřeva jako stavebního materiálu. MPO společně s Ministerstvem zemědělství spolupracuje rovněž na evropské úrovni za účelem vytvoření podmínek pro využívání výrobků na bázi dřeva ve stavebnictví.“

Rozšíření staveb ze dřeva omezuje nízké povědomí o kvalitě

Podle stavebních společností, které se věnují dřevostavbám, brání většímu rozšíření staveb ze dřeva především nízké povědomí o jejich kvalitě (56 % dotázaných). Dalšími faktory bránícími rozšíření staveb ze dřeva je shodně (22 % dotázaných) cena materiálu a momentální nedostatek kvalitního materiálu na trhu. Podle některých dotázaných stavebních společností je také problém v kvalitě dřevostaveb nebo v technologii (17 %), která je složitá a ke které je potřeba specifická odbornost.

Kvartální analýza českého stavebnictví za Q1/2023 je zveřejněna na www.ceec.eu 


V Nové zelené úsporám Light odstartoval příjem žádostí o dotace na solární systémy pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

3.5.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Program pro nízkopříjmové domácnosti ode dneška nabízí vedle podpory rychlého zateplení i možnost instalace systému na ohřev vody pomocí sluneční energie. O dotaci si mohou zažádat nejen noví zájemci, ale i ti, kteří již dotaci na zateplení v Nové zelené úsporám Light čerpali.

Novinkou v programu je dotace ve výši 90 tisíc korun na vybudování fotovoltaického nebo termického systému na ohřev vody. Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí instalaci provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Beze změny zůstává dotace 150 tisíc korun na rychlé zateplení fasády, střechy, stropů i podlah a na výměnu oken a vchodových dveří.

Zájemci z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy tak mohou získat až 240 tisíc korun na posílení energetické nezávislosti a ušetřit na výdajích za energie i do budoucna.

Žádost v Nové zelené úsporám Light je možné podat před, v průběhu i po realizaci úsporných opatření a finanční prostředky mohou být vyplaceny předem. Všechny podmínky získání dotace na zateplení i na solární ohřev vody najdou žadatelé v Závazných pokynech pro příjemce dotace. Pokyny a veškeré potřebné dokumenty jsou k dispozici na webu Nová zelená úsporám.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526