EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 5. 2023

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025. Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025.  

Evropský den chráněných území: čas na změnu.  

On-line vzdělávání zdarma – klimatické i antidiskriminační.  

Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025. Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025.

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

MŽP odpovídá na často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh v roce 2025, který je součástí návrhu novely zákona o ochraně ovzduší. NEZNAMENÁ TO ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ.

Připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší obsahuje kromě řady dalších návrhů také zákaz uvádět na trh nové spalovací zdroje na pevná fosilní paliva od 1.1. 2025. To by se v praxi mělo dotknout všech kotlů, kamen nebo sporáků dodávaných do českých obchodů, pokud jsou určeny ke spalování pevných fosilních paliv. Jedná se o stacionární zdroje na uhlí, které se podle prodejců málo kupují a tudíž i málo vyrábí.

Zákaz se netýká zdrojů, které jsou již v současnosti provozovány, dokonce se nevztahuje ani na doprodej uhelných zdrojů tepla po roce 2025, které již budou na trhu před 1.1.2025 umístěny (tedy těch, které jsou například ve skladech distributorů a prodejců). Navržený zákaz je součástí novely zákona o ochraně ovzduší, která v této chvíli prochází meziresortním připomínkovým řízením. To znamená, že bude ještě diskutována s dalšími resorty, neziskovým sektorem i průmyslem. Než bude návrh novely předložen na jednání vlády k jednání vlády, může doznat změn. Pak jej ještě v legislativním procesu bude schvalovat parlament a nakonec zamíří k podpisu prezidenta.

 • Co se má změnit u vytápění uhlím?

Od roku 2025 již nebude možné, aby výrobce dodal na český trh kotle a kamna na pevná fosilní paliva (uhlí). Bude tedy i nadále možné spalování uhlí a uhelných paliv ve stávajících zdrojích, pokud odpovídají zákonným požadavkům (tedy např. budou splňovat alespoň 3. emisní třídu).

 • Co dalšího novela přináší?

Například se rozšíří kontroly emisí v rámci silniční technické kontroly i na obecní policii (novelizace zákona o silničním provozu). Dosud to mohla dělat je státní policie, což nebylo dostatečné. Zaměří se zejména na odmontované filtry pevných částic. Vozidlo musí pak do 30 dní na STK, pokud tak neučiní, nesmí být v provozu. Nová pravidla se mohou dotknout i stavebníků s cílem omezit prašnost. Dnes jsou součástí stavebního povolení, ale stavební úřady se jimi příliš nezabývají. Nově budou základní pravidla pro omezování prašnosti platit přímo ze zákona a do stavebního povolení se tak budou v případě potřeby a s ohledem na místní podmínky pouze doplňovat, např. mít na lešení sítě na záchyt prachu, kropení, zametání apod.

 • Znamená to, že si nebudu moct zatopit v kamnech uhlím?

Neznamená, navrhované opatření se nedotkne domácností topících uhlím, ale výrobců, kteří dodávají kotle, kamna nebo sporáky na pevná fosilní paliva na trh (doprodej zásob, které již budou na trhu, bude možný i po 1.1.2025). Předložený návrh tak nechává instalované kotle 3. a vyšší třídy kamna atd. dožít, avšak vysílá jasný signál, že s novými kotli a kamny na uhelná paliva se již do budoucna nepočítá a není rozumné si je pořizovat. Je to preventivní opatření, které reaguje na budoucí očekávané omezování těžby uhlí pro velké energetické zdroje, které automaticky povede také k omezení dodávek tříděného uhlí pro domácnosti.

 • Kolik kotlů na uhlí využívají české domácnosti?

Podle sčítání Českého statistického úřadu využívá k vytápění uhlí, koks nebo uhelné brikety 5,4 % obydlených bytů.

 • Proč se plánuje zakázat od roku 2025 prodej kamen na uhlí?

S využíváním uhlí na výrobu energie se musíme postupně rozloučit, nejen ve velkých elektrárnách a teplárnách, ale i v domácnostech. Uhlí bude v porovnání s jinými zdroji energie nekonkurenceschopné a přirozeně tak jeho množství na trhu bude klesat. Není proto žádoucí vyvolávat v lidech dojem, že pokud si po roce 2025 koupí nový kotel na uhlí, budou pro něj mít dostatek paliva a za cenu, která bude únosná. Z hlediska ochrany ovzduší je pak spalování uhlí spojeno s vypouštěním celé řady nebezpečných látek do ovzduší. Toto opatření je v souladu s Energetickou koncepcí ČR a reaguje také na klimatické závazky ČR.

 • Odkdy bude novela platit?

Jednotlivé části novely zákona budou vstupovat v účinnost k různým datům. Zákaz umisťování spalovacích zdrojů na pevná fosilní paliva na trh by měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2025.

 • Jak se bude zákaz vymáhat?

Navrhovaný zákaz se týká výrobců těchto zdrojů, kteří je dodávají na trh. Proto je bude kontrolovat a případně pokutovat Česká obchodní inspekce. Zda je v domácnosti provozován zdroj na pevné fosilní palivo po roce 2025 nikdo kontrolovat, tedy ani.pokutovat nebude, protože legislativní zákaz se spalování uhlí netýká.

 • Budou moci prodejci doprodat zásoby?

Ano, skladové zásoby bude možné doprodávat i po 1.1.2025. Stejně tak budou moct čeští výrobci i nadále vyrábět kotle a topidla na uhelná paliva na export.

 • Pokud někdo koupí kamna v zahraničí a bude dál topit uhlím, co mu hrozí?

Nic. Z dlouhodobého hlediska ale takovou investici nepovažujeme za rozumnou, lze očekávat, že uhlí bude nedostatkovým zbožím a jeho spalování nebude ekonomicky výhodné. Takový postup však nebude protizákonný.

 • Nezvýší to domácnostem, které využívají pevná paliva, náklady na vytápění?

Uhlí už dnes není tak levné jako dříve. Náklady rostou průběžně přibližně o deset procent ročně a do budoucna se budou dále zvyšovat s poklesem produkce domácího hnědého uhlí.

 • Existují nějaké dotace na výměnu vytápění uhlím?

Ano, na výměnu je možné využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Ty pokrývají zhruba polovinu nákladů. Dotace se pohybuje od 30 000 Kč na jednoduché zdroje na biomasu, přes podporu tepelných čerpadel podle konkrétního řešení až do 140 000 Kč. Je možné využít i dotace 40 000 Kč na připojení na dálkové vytápění. Všechny informace jsou dostupné na novazelenausporam.cz. Nízkopříjmové domácnosti pak mohou využít kotlíkové dotace.

 • A pro rodiny, které mají hlouběji do kapsy?

Pro zranitelné domácnosti (lidé, kteří pobírají důchod nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení), které potřebují výměnu svých zastaralých neekologických kotlů na pevná paliva (od září 2024 začne platit zákaz vytápění kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy), vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí kotlíkové dotace. Domácnosti získají až 95 % nákladů na výměnu starého kotle za tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Při výměně za tepelné čerpadlo až 180 000 Kč a na kotle na biomasu až 130 000 Kč. O dotace domácnosti žádají přímo ve svých krajích. Díky úspěšnému programu kotlíkových dotací již bylo vyměněno přes 100 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun.

 • Od 1.9 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu. Je na obzoru další zákaz? Pro novější kotle?

Na obzoru není žádný takový zákaz.


Evropský den chráněných území: čas na změnu.

24.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropský den chráněných území má připomenout, co, jak a proč chráníme. Velkoplošných chráněných území je v České republice nyní přesně 30 – čtyři národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí. Po dlouhé době – poslední chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 2016 – je šance, že se tento výčet výrazně rozšíří. Programové prohlášení vlády totiž zmiňuje vyhlášení národního parku na části CHKO Křivoklátsko, přípravu podkladů k vyhlášení národního parku Soutok a chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

„Je to po dlouhé době, kdy se opravdu reálně diskutuje o vyhlášení hned tří velkých chráněných území. Odborně to není žádná novinka – všechna tři se už dlouho objevují v nejrůznějších strategických dokumentech z oblasti ochrany přírody. Poprvé se ale dostala do programového prohlášení vlády. Děje se tak v době, kdy téma důslednější ochrany a obnovy přírody rezonuje celou Evropou – do roku 2030 se  počítá mimo jiné s ochranou 30 % rozlohy pevniny [1],“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Právě ta připravuje odborné podklady pro vyhlášení všech těchto tří území.

„Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme a musíme ji v pořádku předat i budoucím generacím. Vyhlášení hned tří velkoplošných chráněných území je ambiciózním plánem, který jsme vetkli do aktualizovaného programového prohlášení vlády. Do konce volebního období bychom v ČR měli mít Národní park Křivoklátsko a minimálně na dohled CHKO Krušné hory a CHKO Soutok. Toto bohaté území si svou lepší ochranu zaslouží,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jsou to především lesy, pro které se navrhuje vyhlásit na pětině chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko národní park. Strmé, stinné a obtížně přístupné svahy, osluněné stráně se skalami a náhorní plošiny. Poměrně malé území obývá řada druhů rostlin, živočichů a hub s odlišnými životními nároky a lesy si tu díky obtížné přístupnosti zachovaly přírodě blízký charakter. To je u nás v těchto nadmořských výškách výjimečné. Více na webu MŽP. Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Programové prohlášení vlády počítá s velkoplošnou ochranou této jedinečné krajiny se sítí slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s bohatou biodiverzitou. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní z pověření MŽP seznamuje obce, významné hospodářské subjekty, místní instituce a organizace s návrhem vymezení chráněné krajinné oblasti Soutok, její zonace a bližších ochranných podmínek. Více na soutok.nature.cz.

Krušné hory jsou naše jediné velké pohoří, které dosud nemá zajištěnou velkoplošnou ochranu. Jsou tu rozsáhlé bukové lesy, smrčiny, náhorní plošina s pestrými loukami. Zdejší rašeliniště, které u nás patří k těm neohroženějším místům, zaujímají více než 5,5 tisíce hektarů a řadí tak Krušné hory na druhé místo za Šumavu. Náhorní plošina hostí početnou populaci vzácného tetřívka obecného, kterého u nás žije několik posledních stovek kusů. Ta nejcennější místa jsou dnes chráněna jako národní přírodní rezervace. V současné době se připravují odborné podklady pro diskusi s partnery v regionu, zejména obcemi.

V České republice jsou nyní 4 národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí, 126 národních přírodních památek, 120 národních přírodních rezervací, 1603 přírodních památek a 818 přírodních rezervací, některé z nich jsou součástí 41 ptačích oblastí či 1112 evropsky významných lokalit. Mnohá území potřebují péči, některým prospěje, když zůstanou zcela bez zásahů člověka. Chráněná území jsou důležitá nejen pro ochranu biodiverzity, ale i pro regionální rozvoj. Přehled našich chráněných území zde.

K 15. 7. 2022 na Zemi existovalo celkem 271 140 ploch, které splňují nejuznávanější pojetí chráněného území a jsou současně zaneseny do Světové databanky chráněných území (WDPA) spravované společně Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a IUCN. Z nich 253 359 chrání vybrané výseky souše a vnitrozemských vod. Jejich celková rozloha představuje úctyhodných 21 295 950 km2, což odpovídá 15,78 % globální souše: je tedy srovnatelná s plochou celé Severní Ameriky. Více zde.


On-line vzdělávání zdarma – klimatické i antidiskriminační.

28.4.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV podpoří zájemce o další vzdělávání. Pomůže nový e-shop, připravena je pro letošek až jedna miliarda korun. Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání. Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana.

MPSV podpoří zájemce o další vzdělávání. Pomůže nový e-shop, připravena je pro letošek až jedna miliarda korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi. Vzdělavatelé v něm nabízí své kurzy zdarma, zájemcům je pak zcela nebo částečně MPSV proplatí. Vše lze vyřídit jednoduše online. Jen v tomto roce může být touto cestou proškoleno 20 tisíc lidí, na úhradu za jejich kurzy je v letošním roce vyhrazena celkem jedna miliarda korun. Široká veřejnost se může vzdělávat mimo jiné ve svých digitálních dovednostech.

Více informací najdete v tiskové zprávě na odkaze zde.

Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání

V Česku vznikne celá řada vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. Organizacím jako jsou envicentra posílá MŽP finanční stimul ve výši 105 milionů korun. Dotace je určena na dlouhodobé vzdělávací a osvětové projekty, zaměřené na změnu klimatu. Výzva je vyhlášená z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a financovaná z Národního plánu obnovy. Novináře o nové výzvě informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na výjezdu v Pardubickém kraji.

„V souladu s programovým prohlášením, které jasně deklaruje snahu vlády podporovat environmentální vzdělávání a výchovu, především zaměřené na klimatické vzdělávání ve školách a veřejnosti, jsme vyhlásili novou dotační výzvu z NPŽP. Ta má za cíl nastartovat různé typy větších, řekněme nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu. Očekáváme zejména dlouhodobé projekty postavené na spolupráci se školami, projekty celoživotního vzdělávání široké veřejnosti, projekty zahrnující nové klimatické studijní programy či kurzy na vysokých školách nebo projekty zaměřené na podporu vzdělávání lidí, kteří pracují s technologiemi v oblasti obnovitelných zdrojů,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V dubnu vyhlášená výzva č. 2/2023 Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu z NPŽP konkrétněji cílí na širokou škálu aktivit. „Od klasických dlouhodobých programů pro školy, přes pilotní řešení vysokých školách, programů a vzdělávání cílových skupin, které jsou v profesním kontaktu s technologiemi pro adaptační a mitigační opatření, programy pro neodbornou veřejnost například ve veřejných knihovnách a regionálních muzeích,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že výzva je zaměřena také na osvětové akce pro specifické cílové skupiny veřejnosti jakou je například veřejná správa a samospráva nebo zájmové vzdělávání zemědělců, zahrádkářů, rybářů a dalších.

„Podporou dlouhodobých projektů získáme prostor a čas na systematické vzdělávání zaměřené na klimatickou změnu, které v Česku stále není dostatečné. Adaptace, ale i celková dekarbonizace a přechod společnosti na zelenou ekonomiku potřebují obří investice, které prostřednictvím našich dotačních titulů už nabízíme. Proměna ekonomiky ale vyžaduje také celospolečenské pochopení a změnu našeho nastavení, našeho životního stylu, protože myslíme na naše děti, kterých se změna klimatu nejvíc bolestně dotkne, právě kvůli nim a pro ně má smysl investovat do vzdělávání,“ pokračuje ministr Hladík.

„Téma ochrany životního prostředí celospolečensky nabývá na významu a školství tento vývoj musí reflektovat. Jako dlouholetý učitel a ředitel gymnázia velmi oceňuji přínos, který v této oblasti projekt envivzdělávání znamená. Chci ale zdůraznit také jeho přínos pro celoživotní vzdělávání. V době, kdy studovala například dnešní generace čtyřicátníků, se v tuzemských školách životnímu prostředí mnoho pozornosti nevěnovalo. Iniciativa ministerstva tuto chybu pomáhá napravit,“ říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Marek Výborný, který ministra v Pardubickém kraji provázel. „Realizátorům vzdělávacích projektů proto nabízíme silnou podporu. Každý projekt může získat minimální dotaci ve výši 500 tisíc korun, ty nejnáročnější z nich ale lze podpořit až 6 miliony korun, přitom výše způsobilých výdajů je devadesáti procentní,“ doplnil Hladík. Více informací k výzvě

Ekogramotnost na školách

Dotace na dlouhodobě vzdělávací projekty reagují i na průběžné výsledky sledování ekogramotnosti včetně informovanosti o změnách klimatu na českých školách. Ve spolupráci univerzit a České školní inspekce proběhlo v letech 2020-2021 šetření environmentální gramotnosti u žáků 2. stupně základních škol, které mimo jiné zkoumalo environmentální chování a postoje, včetně těch, vztahujících se ke klimatické změně. Další průzkum srovnávající schopnost žáků středních škol v zemích V4 využít v každodenní praxi znalosti v oblasti udržitelnosti, probíhá právě nyní. Prozatímní výzkumy ukazují, že klimatické vzdělávání má především rozvíjet kompetence žáků k tomu, aby dokázali prosazovat smysluplná opatření na ochranu klimatu, třeba formou školních či komunitních projektů.

MŽP stále více podporuje oblast envivzdělávání

MŽP za poslední roky podpořilo z různých dotačních zdrojů řadu projektů a programů nebo vydání nejrůznějších publikací a metodik o klimatickém vzdělávání, které mohou využít převážně školy. V první řadě se jedná o publikaci Klima se mění – a co my?, metodiku pro učitele prvního stupně Žába za nic nemůže nebo nový web s praktickými informacemi pro učitele druhého stupně a středních škol ucimoklimatu.cz. Některé z nich jsou k dispozici učitelům i na portálu www.ekocentra.cz www.ekocentra.cz Vloni na podzim jsme spolu se SFŽP ČR otevřeli výzvu z Národního programu Životní prostředí na podporu a rozvoj tzv. klimatických zahrad u škol a školek ve výši 100 mil. korun ( zde). Alokace se vyčerpala během prvního dne otevření výzvy, což potvrzuje velký zájem ze strany škol. Další obdobnou dotační výzvu na školní přírodní zahrady s alokací 200 milionů korun plánujeme vyhlásit posledním čtvrtletí příštího roku.

V září 2022 byla pro střediska environmentálního vzdělávání vyhlášena třistamilionová výzva z Operačního programu Životní prostředí zaměřená na investice do zázemí pro programy o změně klimatu. Velkým zdrojem prostředků je také Národní plán obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, který v letech 2022-2025 podpoří programy klimatického vzdělávání a osvěty pro školy a neodbornou veřejnost. První výzva z něj ( zde) ve výši 46,5 mil. korun se zaměřila na denní a pobytové klimatické ekologické výukové programy pro školy a učitele.

Již na letošní podzim MŽP připravuje „průvodce“ pro školy a jejich zřizovatele k čerpání financí na dekarbonizační opatření na školách, zejména úprav objektů, jakými je využití OZE, zateplení pláště budovy včetně energetických úspor jídelen a družin. Průvodce Dekarbonizace na školách naváže na možnosti podpory z Operačního programu Životní prostředí (zde) a jeho součástí bude i metodika pro učitele druhého stupně k tomu, jak nejlépe daná dekarbonizační opatření začlenit přímo do výuky. Kromě toho MŽP každoročně podporuje program ENERSOL (zde) – soutěž odborných prací žáků ze středních odborných škol zejména k tématu OZE, úspor energie a šetření vodou. Nedávno za účasti Německa, Rakouska, Slovinska, Slovenska proběhlo mezinárodní kolo soutěže v Olomouci.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO, zde) zjednodušeně ekologická nebo environmentální výchova se v ČR rozvíjí již více než 50 let. Dnes je tento komplexní systém koordinace a podpory, široce zakotvený ve veřejné správě a v nestátním neziskovém sektoru, ve školním, mimoškolním i dalším vzdělávání, zakotvený v programových a vzdělávacích dokumentech, legislativě a finančních programech.

Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana

E-learningový kurz o antidiskriminačním právu má pokračování v podobě pěti nových částí (modulů). Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých se s diskriminací můžete nejčastěji setkat. Jde o diskriminaci v pracovním prostředí, v bydlení, v přístupu ke zboží a službám a ve vzdělávání. V jednom z modulů se dozvíte, jak se nerovnému zacházení bránit. Diskriminaci v oblastech, kterým se kurz věnuje, zakazuje antidiskriminační zákon. Oběť diskriminace se může obrátit na ombudsmana.

V e-learningu vycházíme ze skutečných případů, které řešil ombudsman. Využíváme také poznatky z našich výzkumů a doporučení. Z informací v kurzu mohou čerpat pracovníci úřadů, které se diskriminací zabývají (např. inspektoráty práce, Česká školní inspekce či Česká obchodní inspekce), ale také třeba zástupci samospráv nebo neziskové organizace,“ vysvětluje vedoucí odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová.

Každý si může v online kurzu zvolit vlastní studijní cestu. Doporučujeme ale nejprve projít úvodní modul (Úvod do antidiskriminačního práva), ve kterém vysvětlujeme základní pojmy a principy, a pak navázat dalším modulem podle vlastního výběru. Je možné projít si jen některé moduly nebo absolvovat celý kurz.

Kurz je zdarma a vhodný pro širokou veřejnost – nevyžaduje právní vzdělání. Modul o diskriminaci v pracovním prostředí přináší tipy a doporučení jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Poznatky z modulu o diskriminaci ve vzdělávání mohou využít lidé pracující ve školství, ale i rodiče a žáci. Lidé, kteří hledají či nabízejí bydlení, mohou najít přínosné informace v modulu o diskriminaci v bydlení.

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.

Máte-li ke kurzu dotaz nebo připomínku, napište nám na adresu elearning@ochrance.cz.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526