EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 7. 2023

Skládkování / využití technologického odpadu.  

Podpora čistých vozidel v obcích pokračuje.  

Aktualizace BL.  

Dotaz: Skládkování / využití technologického odpadu.

18.5.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se tzv. technologického odpadu. V příloze č. 52 vyhlášky č. 273/2021 Sb., jsou mezi technologickými odpady vyjmenovány shrabky z česlí 190801 a písky z lapáku písku 190802. Znamená to, že ho na skládce mohou přijmout, i když tento druh odpadu již ze své podstaty (ODPADY Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD) nebude splňovat od roku 2030 limit pro biologickou stabilitu AT4 a zároveň ani výhřevnost? Dokonce ani odpad 190802 jakožto písek nebude splňovat limit pro výhřevnost, protože je udáván v sušině. Na úpravu bychom museli vynaložit neúměrně vysoké finanční prostředky a o následném účelném využití u odpadu 190801 nemůže být řeč. A u odpadu 190802 též v okolí nemáme krom skládkování žádné zařízení, který by tento odpad využil.

Odpověď:

V § 77 vyhlášky č. 273/2021 Sb. jsou definovány technologické odpady a postup, jakým jsou ukládány na skládku. Tyto odpady jsou pak vyjmenovány v příloze č. 52 vyhlášky č. 273/2021 Sb., kde je vypsaný jejich seznam, z nichž dvě katalogová čísla uvádíte. Výhled do roku 2030 je popsán v § 40 odst. 1 zákona č.541/2020 Sb., s čímž žádný skládkař nic neudělá. Skládkaři již nyní prověřují odpady, které dostávají, a to právě na AT4 a výhřevnost, zřejmě jste se s tím setkali. Vyplatí se vám si v tomto ohledu rozšířit znalosti o vašem odpadu a připravit se na s tím spojené náklady.

Co se týká AT4, tak tam se dá uvažovat o překročení AT4 = 10 mg O2/g sušiny a současně bude váš odpad mít výhřevnost v sušině jistě více než 6,5 MJ/kg, tedy logicky se nabízí energetické využití, kde se sečtou 2 pozitivní efekty. Pozitivní energetické využití odpadu je dáno jeho výhřevností (otázkou je ještě jeho sušina, lépe obsah vody po česlení, ale to by opět mohla pomoci vyřešit nějaká úprava v místě. Například lisovací kontejner, který by odpad podstatně zbavil vody) a současně se tím vyřeší biologická rezidua v odpadu. Neviděl bych to tak černě. Buďto budou mít vaše odpady více než 6,5MJ/kg v sušině a budou energeticky využitelné, nebo této hodnoty nedosáhnou a budou i po roce 2030 ukládány do skládky za 45Kč/tunu. U odpadu 190802 bych se již dnes přikláněl k hledání jeho využití v souladu s již dnes platnou hierarchií nakládání s odpady.

doplnění:

Z hlediska pojmenování těchto odpadů jako „technologické odpady“ s nimi takto zákon pracuje z ekonoických důvodů, tedy pro účely stanovení skládkovacího poplatku, kde je jedním z dílčích základů poplatku ve výši 45Kč/tunu až do roku 2030 a dále.


Podpora čistých vozidel v obcích pokračuje.

20.6.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce mohou od června 2022 žádat o 600 milionů korun z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic.

Rok od vyhlášení eviduje Státní fond životního prostředí žádosti v celkové hodnotě přes 454 milionů korun. O dotaci je možné stále žádat, a to až do 15. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace. MŽP dále podpoří rozvoj čisté mobility ve výzvách z Modernizačního fondu.

Dotace z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 600 milionů korun by měla na české silnice dostat nejméně 1485 vozidel a také vybudovat 200 dobíjecích stanic. Díky výzvě dojde k navýšení počtu elektromobilů v českém vozovém parku o více než 5 % v porovnání se stavem ke konci prvního čtvrtletí 2023, kdy bylo v České republice evidováno necelých 26 tisíc elektrických vozidel ve všech kategoriích.

Podpora vodíkového pohonu se zatím týká pouze osobních aut, na které mohou žadatelé získat až 500 tisíc korun. Co se týká elektrického pohonu, na jeden osobní elektromobil je možné získat až 300 tisíc korun. Vyčleněná alokace na nákladní auta, minibusy a pracovní stroje již byla vyčerpána, na zbývající typy vozidel je možné podporu nadále získat. Společně s elektromobilem může žadatel využít dotaci i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic – až 30 tisíc korun na jednu stanici.

Podporované typy vozidel a výše dotace

Typ vozidla/dobíjecích stanic Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Elektromobil Automobil s vodíkovým pohonem
M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč
L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno
L6E 100 tis. Kč není podporováno
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) 30 tis. Kč není podporováno
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) 50 tis. Kč není podporováno
Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno

Ministerstvo životního prostředí zatím obdrželo žádosti za více než 454 milionů korun, což znamená 1223 vozidel (z toho 4 vodíková vozidla) a 306 dobíjecích stanic. Vyčerpány tak byly dvě třetiny dostupných financí. U dobíjecích stanic se již podařilo splnit stanovený milník, u vozidel se předpokládá překročení cíle o desítky kusů.

Po vyčerpání aktuální výzvy bude pokračovat podpora čisté mobility z Modernizačního fondu. Vedle podpory čistých vozidel pro veřejný sektor a pro veřejnou dopravu podpoří MŽP z Modernizačního fondu například rozvoj carsharingu a alternativní pohony v těžké nákladní dopravě v podnikatelském sektoru. Počítá se také s podporou vlaků s alternativním pohonem včetně infrastruktury.

Ministerstvo životního prostředí je v podpoře čisté mobility dlouhodobě aktivní. V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility vyhlásilo už v letech 2016-2019 čtyři úspěšné výzvy z Národního programu Životní prostředí. Z něj podpořilo nákup více než 600 elektrických vozidel pro veřejnou správu.

Na podporu výstavby neveřejných dobíjecích stanic pro rodinné a bytové domy dosáhnout zájemci v programu Nová zelená úsporám, o kterou bude možné znovu žádat po prázdninové přestávce. Dosud bylo zaevidováno 30 tisíc žádosti o domácí dobíječky.

Výzva č. 3/2022: Ekomobilita


Dotaz: Aktualizace BL.

8.6.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

při aktualizaci BL jsem dostala starý BL k látce, která není klasifikována jako nebezpečná. Musí mi dodavatel poskytnout nový i když se nejedná o nebezpečnou látku?

Odpověď:

Pokud látka není klasifikována žádnou třídou nebezpečnosti a nemá stanovený limit pro pracovní prostředí v EU (Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a navazující směrnice), pak nemusí dodavatel aktualizovat bezpečnostní list. Nemá ani povinnost jej vydat.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526