EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 8. 2023

Evidence toxických látek.  

Nařízení Komise (EU) 2023/1464 ke změně přílohy XVII nařízení REACH.  

Net Zero Guidelines.  

Dotaz: Evidence toxických látek.

22.6.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví musí právnická osoba vést evidenci (příjem, výdej, stav zásob) chemických látek s akutní toxicitou kategorie 1 a 2. Jak je to s ostatními kategoriemi? Auditor po nás chtěl vidět evidenci u methanolu a methyloranže, protože mají GHS06, ale jsou v kategorii 3.

Odpověď:

Povinnost vést evidenci a uchovávat po dobu 3 let od dosažení nulového stavu platí pouze pro látky a směsi Akutně toxické, kategorie 1 a 2. Evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob, jméno a příjmení osoby a označení útvaru subjektu, pro který byly vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi.

Co se týká Akutně toxických kategorie 3, není legislativně dána povinnost evidence spotřeby.

Mohou platit jiné restrikce, například vámi uváděný methanol má omezení dle přílohy XVII nařízení REACH: „Methanol se nesmí uvádět na trh pro širokou veřejnost po dni 9. května 2019 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší.“


Nařízení Komise (EU) 2023/1464 ke změně přílohy XVII nařízení REACH.

20.7.2023, Zdroj: MPO ČR

Nové nařízení Komise (EU) 2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká omezení formaldehydu.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2023/1464 ze dne 14. července 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o formaldehyd a látky uvolňující formaldehyd.

Nařízení vstoupí v platnost v srpnu 2023.

Do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byla doplněna nová položka 77:

  • Po dni 6. srpna 2026 se formaldehyd nesmí uvádět na trh v předmětech, pokud za zkušebních podmínek stanovených v dodatku 14 koncentrace formaldehydu uvolňovaného z předmětů na bázi dřeva a nábytku přesahuje 0,062 mg/m3 a pro jiné předměty přesahuje koncentrace formaldehydu 0,080 mg/m3.
  • Po dni 6. srpna 2027 nesmí být formaldehyd uváděn na trh v silničních vozidlech, pokud za zkušebních podmínek stanovených v dodatku 14 koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostoru uvedených vozidel přesahuje 0,062 mg/m3.

Současně byl doplněn dodatek 14, ve kterém jsou stanoveny zkušební podmínky pro měření koncentrace formaldehydu uvolňovaného z předmětů.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2023/1464

Nařízení Komise (EU) 2023/1464 – ENG


Net Zero Guidelines.

17.5.2023, Zdroj: iso.org (www.iso.org)

Nástroj pro tvůrce politik a všechny, kteří pracují na čistých nulových emisích skleníkových plynů pro svůj podnik, skupinu nebo zemi

Směrnice Net Zero Guidelines, které byly představeny na COP27, řeší hlavní překážku pro svět, kde jsou emise skleníkových plynů sníženy na minimum a vyváženy odstraňováním: roztříštěné prostředí čistého nulového vládnutí. Konkurenční přístupy a koncepty pro „Net Zero“ rozsévají zmatek. Směrnice poskytují společný odkaz pro kolektivní úsilí a nabízejí globální základ pro harmonizaci, porozumění a plánování čisté nuly pro aktéry na státní, regionální, městské a organizační úrovni.

Na podporu globálních opatření v oblasti klimatu nabízí ISO směrnice Net Zero Guidelines ke stažení zdarma a online procházení:

Běžné chápání „čisté nuly“

Směrnice Net Zero stanoví společnou cestu pro:

  • definice „čisté nuly“ a souvisejících pojmů (odstranění skleníkových plynů, kompenzace, hodnotový řetězec atd.), objasňující rozdíly v rozsahu mezi přímými emisemi, nepřímými emisemi z nakupované energie a jinými nepřímými emisemi pocházejícími z činností organizace
  • zásady na vysoké úrovni pro všechny aktéry, kteří chtějí dosáhnout klimatické neutrality,
  • praktické pokyny, jak se tam dostat co nejdříve, nejpozději do roku 2050, a
  • transparentní komunikace, věrohodná tvrzení a důsledné podávání zpráv o emisích, snížení a odstranění.

Směrnice vycházejí z dynamiky stávajících dobrovolných iniciativ a zvyšují jejich dopad. Celosvětově přijímaná tvrzení o „nulové čistotě“ se snáze porovnávají, vytvářejí smyčku ambicí a lze je škálovat pomocí lepší regulace.

Široký konsensus vytvořený prostřednictvím otevřeného procesu

Více než 1 200 expertů z více než 100 zemí přispělo k tomu, aby se směrnice pro čistou nulu staly účinným společným referenčním bodem pro vedení čisté nuly .

Proces International Workshop Agreement ( IWA ) ISO poskytl perfektní platformu pro usnadnění široké a přímé účasti.

Co je mezinárodní dohoda o workshopu ISO?

Aby bylo možné reagovat na naléhavé požadavky trhu, jsou mezinárodní dohody o workshopech (IWA) připravovány prostřednictvím workshopového mechanismu mimo struktury komisí ISO podle postupu, který zajišťuje, že má možnost se zúčastnit co nejširší spektrum relevantních zainteresovaných stran na celém světě, a jsou schváleny konsensus mezi jednotlivými účastníky workshopů. Pokud existuje komise ISO, jejíž rozsah pokrývá dané téma, je zveřejněná Mezinárodní dohoda o workshopu automaticky přidělena této komisi k údržbě.

Mezinárodní dohoda o workshopu je revidována tři roky po jejím zveřejnění a může být dále zpracována tak, aby se stala veřejně dostupnou specifikací , technickou specifikací nebo mezinárodní normou podle požadavků trhu. Mezinárodní dohoda o workshopu může existovat maximálně šest let, poté je buď stažena, nebo převedena na jiný dokument ISO.

Zdroj: https://www.iso.org/netzero

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526