EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 9. 2023

Nová povinnost certifikace pro zpracovatele elektrozařízení od 1.7.2023. * 

Správné zařazení odpadů a následné vysvětlení ORP. * 

Nová vyhláška ke značkování a barvení minerálních olejů. * 

Evropský týden mobility (16. – 22.9.) upozorní na úspory energií. * 

Nová povinnost certifikace pro zpracovatele elektrozařízení od 1.7.2023.

28.8.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahrnutím požadavku certifikace zpracovatelů elektrozařízení do ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., v platném znění, se stala certifikace pro zpracovatele elektrozařízení, povinnou.

Dotaz:

Mám dotaz k povinnosti zpracovatelů elektrozařízení v návaznosti na § 69 odst. 2c zákona č. 542/2020 Sb – (VUŽ) – ověření plnění příslušných standardů odborně způsobilou třetí osobou.

Firma je držitelem certifikace podle norem ISO 14001 a ISO 9001. Pokud bychom systém rozšířili o požadavky dané přílohou č. 7 vyhlášky č.16/2022 Sb, že zpracovatel odpadních elektrozařízení nakládá s odpadními elektrozařízeními v souladu se stanovenými technickými požadavky a vybranými technickými normami, bude toto akceptováno jako splnění požadavku podle § 69 zákona VUŽ? Nebo se nevyhne další certifikaci?

Odpověď:

Bohužel certifikace podle norem ISO 14001 a ISO 9001 nemá s uvedenou povinností žádnou souvislost.

Certifikace subjektů v oblasti novem ISO 9001 a ISO 14001 jsou dobrovolné certifikace, které poskytují certifikovaným subjektům konkurenční výhodu v oblasti řízení kvality a environmentálního managementu.

Norma ISO 14001 definuje systém environmentálního managementu a poskytuje tak subjektům organizační rámec pro ochranu životního prostředí a pokyny, jak reagovat na měnící se podmínky prostředí, aby byly v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami společnosti.

Norma ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení kvality, který musí společnosti zavést, aby splnily očekávání (interních i externích) tzv. zainteresovaných stran.

Norma ISO 9001 je založena na sedmi zásadách řízení kvality – zaměření na zákazníka a udržitelný úspěch, řízení a vedení, zapojení lidí, přístup zaměřený na procesy, zlepšování, rozhodování založené na důkazech řízení vztahů.

Certifikace ve smyslu § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění, se ale stala povinnou pro zpracovatele elektrozařízení v ČR, i když CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – sdružení národních elektrotechnických výborů z 34 evropských zemí) uvedené normy zpracoval jako dobrovolné. Certifikace dle norem CENELEC v ČR tak není konkurenční výhodou, ale jednou z povinností, kterou musí zpracovatel elektrozařízení plnit. Kromě jiných povinností, které vyplývají přímo ze zákona č. 542/2020 Sb., nebo z vyhlášky č. 16/2022 Sb.

CENELEC připravuje normy v elektrotechnické oblasti jako dobrovolné, které mají napomáhat usnadňovat obchod mezi zeměmi, vytvářet nové trhy, snižovat náklady na dodržování předpisů a podporovat rozvoj jednotného evropského trhu.

Zahrnutím požadavku certifikace zpracovatelů elektrozařízení do ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., v platném znění, se stala certifikace pro zpracovatele elektrozařízení, povinnou.

Do zákona o odpadech se ustanovení § 69 odst. 2 písm. b) a c) dostalo jako poslanecký pozměňovací návrh. MŽP jako zpracovatel návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností s takovou povinností nepočítalo.

V rámci přechodných ustanovení § 145 byla účinnost požadavku certifikace dle ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) stanovena od 1. července 2023, tedy s dvou a půl letou legisvakancí, kdy se měly subjekty na tuto povinnost adaptovat.

V ČR neexistuje doposud konkurenční prostředí a certifikaci ve smyslu § 69 odst. 2 písm. c) nabízí pouze jeden akreditovaný subjekt s omezeným počtem auditorů. Omezená kapacita auditorů mohla vést k nedostupnosti certifikačních služeb a nesplnění termínu certifikace. Na tuto skutečnost neúspěšně upozorňovali odpůrci tohoto ustanovení.

Konkrétní výčet norem je uveden v příloze č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, v platném znění, v jejím bodě 1, která uvádí „Seznam vybraných technických norem podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona stanovujících standardy pro nakládání s odpadními elektrozařízeními“ (viz tabulka níže):

 

Název normy Označení normy Odpadní elektrozařízení, pro které jsou normy relevantní
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na zpracování (369082) ČSN EN 50625-1 Všechna elektrozařízení
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění-Obecně (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-1 Všechna elektrozařízení
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje (369082) ČSN EN 50625-2-2 Elektrozařízení obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ -Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění -OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-3 Elektrozařízení obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ -Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů (369082) ČSN EN 50625-2-4 Solární panely
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ -Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění – fotovoltaické panely (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-5 Solární panely
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů (369082) ČSN EN 50625-2-1 Světelné zdroje
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) – Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění – Světelné zdroje (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-2 Světelné zdroje
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ -Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění -zařízení pro teplotní výměnu (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-4 Zařízení pro tepelnou výměnu
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ -Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC (369082) ČSN EN 50625-2-3 Zařízení pro tepelnou výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ -Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ (369082) ČSN CLC/TS 50625-4 Všechna elektrozařízení

Ověření dle shora uvedených norem může udělovat pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci podle technických norem stanovených vyhláškou ministerstva. V tomto případě se jedná o následující normy (bod 2 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, v platném znění (viz  tabulka níže):

Název normy Označení normy
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (015258) ČSN EN ISO/IEC 17024
Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby (015256) ČSN EN ISO/IEC 17065

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Závěr:

Od 1.7.2023 se vtahuje povinnost certifikace dle norem, uvedených v příloze č. 7 vyhlášky č. 16/2022 Sb. , na všechny zpracovatele elektrozařízení.


Dotaz: Správné zařazení odpadů a následné vysvětlení ORP.

10.7.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Klientům v rámci údržby provozovaných technologií (např. vstřikolisy, míchačky v betonárnách), mohou vznikat např. pryžové hadice a kovové součástky kontaminované ropnými látkami.

Vždy jsme zařazovali pod č. 160121* – Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly….

V současné době se vyskytuje problém při podání hlášení, kdy nám úředníci ORP zdůrazňují, že kategorie 16 01 je definována jako „Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)“! Tudíž musíme dodatečně dodávat vysvětlení/popis vzniku odpadu.

Jaké by tedy bylo jiné zařazení v případě výše uvedených odpadů, pocházejících z údržby provozovaných technologií?

Odpověď:

Zařazení odpadu má plně ve své moci jeho původce. Péče ORP v tomto směru zdá se býti nadbytečná obzvláště, pokud v základním popisu nebo písemné informaci popíšete v souladu s přílohou č. 12 odst. 2 písm. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. „popis vzniku odpadu zahrnující popis vstupních materiálů“. Pak by mělo stačit zaslat ORP v případě pochybností základní popis odpadu a mohlo by to být vyřešeno.

Pak máte druhou možnost, která běžně funguje. Požádejte o vyjádření váš místně příslušný krajský úřad. Můžete v žádosti o vyjádření popsat a nabídnout vaše zařazení a nechat si ho posvětit. Krajský úřad je metodicky nadřízený orgán a nastavuje pravidla v kraji. Odpověď od krajského úřadu pak můžete využívat jak při dotazech/kontrole z ORP tak při kontrole z ČIŽP.

No a závěrem vyjádření k vašemu zařazení. Katalog odpadů nám v § 4 říká, jak máme postupovat při zařazování odpadu dle druhu a tady si myslím, že popisovaný odpad by pod tímto katalogovým číslem klidně zařazen být mohl. Důležité je,abyste pro něho měli provozovatele zařízení, který vám ho pod tímto katalogovým číslem převezme. Z výkladu definice podskupiny 16 01 vyplývá, že sem patří i odpady z údržby strojů. Nic bližšího se v Katalogu odpadů nenachází.


Nová vyhláška ke značkování a barvení minerálních olejů.

10.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.

Dne 8. srpna 2023 byla vydána ve Sbírce zákonů nová vyhláška č. 242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.

Nová vyhláška implementuje do národní legislativy prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/197 ze dne 17. ledna 2022 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje a zavádí povinnost používání nového značkovače ACCUTRACE™ PLUS pro značkování a barvení, nebo značkování minerálních olejů, které jsou podle části páté zákona o spotřebních daních povinně značkovány a barveny (barvení zejména barvivem SOLVENT RED 19 zůstává stejné jako je v současné době), nebo podle části šesté zákona o spotřebních daních s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních značkovány (značkování některých vybraných minerálních olejů je jen národní úpravou). Hlavním důvodem pro zavedení nového evropského značkovače je jeho zvýšená odolnost vůči možným metodám odstraňování. Nový značkovač ACCUTRACE™ PLUS se bude muset povinně používat od 19. ledna 2024. Navrhovaná vyhláška zavádí možnost používání tohoto nového značkovače ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, kdy se však stále ještě bude moci používat stávající značkovač SOLVENT YELLOW 124, aby příslušné povinné subjekty (provozovatelé daňových skladů nebo osoby uvedené v § 134e odst. 2 zákona o spotřebních daních) mohly dočerpat stávající zásoby tohoto značkovače. Od 19. ledna 2024 však již evropská legislativa použití značkovače SOLVENT YELLOW 124 pro vybrané minerální oleje neumožňuje. Vzhledem k výše uvedenému jsou navržena příslušná přechodná ustanovení, která definují přechodné období od 23. srpna 2023 do 18. ledna 2024.

Vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů po vydání, tj. 23. srpna 2023.

Dokument ke stažení:

Evropský týden mobility (16. – 22.9.) upozorní na úspory energií.

30.8.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

„Neplýtvej energií“ je téma letošního Evropského týdne mobility (ETM), největší evropské kampaně na podporu udržitelné městské mobility. Energetická krize, která zasáhla Evropu, změnila náš každodenní život, zároveň ale zrychlila energetické úspory a proměnu energetiky. Efektivní a dlouhodobě udržitelná řešení potřebuje i doprava ve městech a obcích. Evropský týden mobility proběhne 16.-22. září.

Kampaň například připomíná, že pokud pro svou běžnou cestu po městě místo jízdy autem zvolíme chůzi, jízdu na kole nebo veřejnou dopravou, vynaložíme energii mnohem efektivněji. Udržitelné formy dopravy jsou méně náročné na emise. Pomáhají zpomalit prohlubování klimatické změny, nebo snížit závislost na fosilních palivech, jejichž těžba i spotřeba má celou řadu negativních dopadů na životní prostředí. V neposlední řadě aktivním pohybem přispějeme našemu vlastnímu zdraví.

Letošní kampaň ETM Neplýtvej energií se opírá o pět pilířů, které včetně příkladů dobré praxe a návrhů na letošní aktivity popisuje Tematický průvodce. Ten je spolu s grafickými materiály k dispozici na webu MŽP.

Registrace do Evropského týdne mobility 2023

Registrace do letošní kampaně začala v květnu a zapojit se mohou všichni zdarma. Svou aktivitu na podporu udržitelné městské mobility může představit jakákoliv obec, ať už pořádá společnou procházku městem, cyklojízdy, přednášky či akce pro děti nebo Den bez aut. Seznam aktuálně zapojených českých obcí a jimi plánovaných aktivit naleznete zde. Díky oficiální registraci získají účastníci přístup k materiálům plným inspirace, město či obec získá navíc pozitivní publicitu. Ještě stále se můžete přihlásit do Evropského týdne mobility 2023.

Obce a města se mohou také utkat se svými protějšky z celé Evropské unie o cenu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY. Do tohoto klání se mohou přihlásit radnice, které uspořádají všechny tři typy aktivit, tedy: 1) v průběhu týdne od 16. do 22. září zorganizují aktivity zaměřené na udržitelnou dopravu; 2) implementují alespoň jedno trvalé dopravní opatření; 3) zorganizují Den bez aut. Registrace do letošní soutěže bude spuštěna krátce po skončení zářijové kampaně.

Cena AKCEMOBILITY 2023

Se svým projektem udržitelné dopravy mohu soutěžit nejen města a obce ale i další subjekty. Pro ně je určená AKCEMOBILITY. Zapojit se mohou občanské iniciativy, vzdělávací instituce nebo neziskové organizace. Soutěž AKCEMOBILITY se vztahuje na akce konané kdykoliv během roku a registrovat se můžete již nyní. Dejte o sobě vědět!

SMART COMMUNITY

Pod záštitou MŽP proběhne v úterý 19. září v Městské knihovně v Praze 10. ročník celostátní konference z cyklu SMART COMMUNITY. Hlavním tématem bude vodík v dopravě, infrastruktura pro čistá vozidla, aktivní mobilita nebo koncept patnáctiminutového města (tedy decentralizovaná města, kde jsou do 15 minut chůze nebo jízdy na kole dosažitelné klíčové body jako jsou školy, obchody nebo sportoviště). Doprovodná výstava prostředků čisté mobility bude věnována mikromobilitě. Zaregistrovat se můžete na tomto odkazu.

MŽP podporuje čistou dopravu ve městech a obcích

Vedle nemotorové dopravy podporuje Ministerstvo životního prostředí také přechod na bezemisní vozidla. V loňském červnu vyhlásilo výzvu č. 3/2022 Ekomobilita na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a dobíjecích stanic pro veřejný sektor, která je financována z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 600 mil. Kč. Kromě měst a obcí mohou o dotaci žádat také například státní podniky, vzdělávací instituce nebo nestátní neziskové organizace. O příspěvek na pořízení čistého vozidla je možné žádat do 15. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace. Aktuálně jsou evidovány žádosti o dotaci za více než 475 mil. Kč, což odpovídá téměř 1300 vozidlům a 330 dobíjecím stanicím.

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je kampaní Evropské komise, která se koná již od roku 2002. Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také samotní občané, neziskové organizace a občanské iniciativy. Kampaň usiluje o zvýšení povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozorňuje na problémy v dopravě a hledá řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM k akci vybízí sloganem „Kombinuj a jeď!“, obyvatelé tak dostanou příležitost cíleně vyzkoušet různé způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů. Vedle toho zástupci samospráv mohou v rámci kampaně otestovat či prezentovat nová dopravní opatření a vést dialog s občany o problematice udržitelné městské mobility.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526