EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 10. 2023

Normy: ekologie a životní prostředí – říjen 2023.* 

Klimaticko-energetický plán vyvolal v oboru rozporuplné reakce.* 

Seminář ECHA k oznamování směsí pro průmyslové použití.* 

Normy: ekologie a životní prostředí – říjen 2023.

11.10.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v říjnu 2023.

ČSN 68 1504
Kosmetické přípravky – Emulzní přípravky – Fyzikální a chemické zkoušení; Vydání: Říjen 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 68 1504 Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení; z 1976-03-31
kat. č. 517932

ČSN 75 5020
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů; Vydání: Říjen 2023
kat. č. 518101

ČSN EN 12729 (75 5415)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A; Vydání: Říjen 2023
kat. č. 518102

ČSN EN 13077 (75 5418)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Vydání: Říjen 2023
kat. č. 517974

ČSN EN 12255-4 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; Vydání: Říjen 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; Vyhlášena: Srpen 2023
kat. č. 518100

ČSN P CEN/TS 17660-1 (83 5027)
Kvalita ovzduší – Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší – Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší; Vydání: Říjen 2023
kat. č. 517803

ČSN EN ISO 17225-8 (83 8202)
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití; (idt ISO 17225-8:2023); Vydání: Říjen 2023
kat. č. 518081

ČSN EN ISO 18123 (83 8222)
Tuhá biopaliva – Stanovení prchavé hořlaviny; (idt ISO 18123:2023); Vydání: Říjen 2023
kat. č. 518123

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 17694-1 (25 9311)
Hydrometrie – Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody – Zařízení pro měření průtoku – Část 1: Zařízení pro měření v otevřených korytech; EN 17694-1:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517598

ČSN EN 17694-2 (25 9311)
Hydrometrie – Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody – Zařízení pro měření průtoku – Část 2: Zařízení pro měření v uzavřeném potrubí; EN 17694-2:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517597

ČSN EN 1501-4 (30 0350)
Vozidla pro svoz odpadu – Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky – Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu; EN 1501-4:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517595

ČSN EN 17367 (30 0351)
Odpadové hospodářství – Datová komunikace mezi systémem řízení komunikace a back office systémem pro stacionární sběrné nádoby na odpad – Funkční specifikace a sémantický datový model; EN 17367:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517594

ČSN EN 12255-13 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením; EN 12255-13:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 518082

ČSN EN 12255-13 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením; EN 12255-13:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 518082

ČSN EN 12255-14 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 14: Dezinfekce; EN 12255-14:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517844

ČSN EN 17075+A1 (75 7060)
Kvalita vod – Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod – Kontinuální měřicí zařízení; EN 17075:2018+A1:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517544

ČSN EN 16479 (75 7061)
Kvalita vod – Požadavky na výkonnost a postupy zkoušení shody pro zařízení k monitoringu vod – Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody; EN 16479:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517563

ČSN EN 17848 (79 3871)
Usně – Chemikálie – Kontrola kvality; EN 17848:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517559

ČSN EN 17255-4 (83 4778)
Stacionární zdroje emisí – Systémy pro sběr a zpracování dat – Část 4: Specifikace požadavků na instalaci a průběžné zabezpečování a kontrolu kvality systémů pro sběr a manipulaci s daty; EN 17255-4:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517556

ČSN EN ISO 16387 (83 6450)
Kvalita půdy – Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci; EN ISO 16387:2023; ISO 16387:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517557


Klimaticko-energetický plán vyvolal v oboru rozporuplné reakce.

19.10.2023, Zdroj: ČTK

Klimaticko-energetický plán vyvolal v oboru rozporuplné reakce. Zatímco část expertů hodnotí materiál jako dobrý základ a kompromis vycházející z okolností, podle dalších je zejména v oblasti obnovitelných zdrojů málo ambiciózní a nedostatečný. Vyplývá to z komentářů energetických analytiků a organizací pro ČTK.

Vláda včera schválila aktualizovaný plán, podle něhož by podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033.

Ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer hodnotí plán jako kompromis vyvážený okolnostem. Cíl podílu obnovitelných zdrojů pokládá za ambiciózní. „Ale jedním dechem dodávám, že je to jen jedno číslo, na které se až absurdně soustředí zbytečná pozornost. Plán především udává směr. Pro ČR ani dekarbonizaci není vůbec důležité, jaký bude podíl v konkrétním roce. Vývoj obvykle neprobíhá lineárně a v mnoha případech je výhodnější si počkat, například na snížení cenové úrovně nebo přizpůsobení dalších subsystémů novému energetickému paradigmatu,“ podotkl Macenauer.

Také Komora OZE, podle níž by podíl obnovitelných zdrojů mohl být naopak ještě vyšší, nepovažuje rozdíly v cílových hodnotách za zásadní. „Za stěžejní naopak považujeme dokončení zjednodušování povolovacích procesů a další opatření, která mají obnovitelnou elektroenergetiku, vytápění, plyny a dopravu nastartovat,“ uvedl předseda komory Štěpán Chalupa.

Svaz moderní energetiky hodnotí dokument jako dobrý základ pro budoucí dekarbonizaci české ekonomiky. „Bezemisní energie však bude Česko potřebovat ještě ambicióznější cíle, pokud má zůstat zachovaná konkurenceschopnost naší ekonomiky a pokud chceme chránit domácnosti před výkyvy cen energie na trhu,“ uvedl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Podle něj je tuzemský potenciál pro obnovitelné zdroje velký, přičemž připomněl studii společnosti Deloitte, podle níž může Česko do 2030 vybudovat až 17 gigawattů nových bezemisních zdrojů za využití evropských peněz.

Rovněž Solární asociace plán zhodnotila sice jako posun proti původní verzi, výsledek však podle ní stále není dostatečně ambiciózní a podceňuje schopnosti a možnosti sektoru. „Při odstranění bariér při povolování a při posílení distribučních a přenosových kapacit počítáme, že do roku 2030 by se mohlo postavit přinejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren,“ řekl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Doufá, že se cíle ještě v příštích měsících navýší a především bude jasně deklarování, že 30 procent není horní strop.

Podle ekologických organizací Zeleného kruhu plán podceňuje obnovitelné zdroje. Odborné studie podle nich ukazují, že výroba z obnovitelných zdrojů může být výrazně vyšší a podíl na spotřebě by mohl být až k 35 procentům. Plán podle ekologů navíc počítá s nereálně nízkými náklady a příliš optimistickými termíny na výstavbu nových reaktorů.

Institut Puls kritizuje vládu kvůli jejímu postoji k odklonu od uhlí. Podle institutu jde sice o správný krok, plán však plán nebere v potaz realitu, protože zavírání uhelných dolů bude mnohem rychlejší a Česko bude muset uhelné elektrárny brzy předělat na plynové, což se výrazně prodraží. Česko by podle institutu tak mělo raději část energie dovážet.

Omezování topení uhlím v domácnostech sledoval nedávný průzkum společnosti Budovy21. „Pro postupné omezování topení uhlím v domácnostech je 59 procent Čechů. Nesouhlasí s tím naopak 80 procent těch, kdo uhlí sami doma využívají, což jsou už ale jen čtyři procenta domácností. Tři čtvrtiny z nich neplánují do pěti let měnit způsob vytápění,“ řekla Michaela Valentová z FEL ČVUT.

Vláda nyní plán odešle Evropské komisi, se kterou bude materiál dál konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.


Seminář ECHA k oznamování směsí pro průmyslové použití.

26.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Dne 14. listopadu 2023 bude agentura ECHA pořádat webový seminář zaměřený na oznamování směsí pro průmyslové použití v souladu s nařízením CLP.

ECHA bude pořádat informační seminář, který poskytne oznamovatelům směsí určených pouze pro průmyslové použití základní informace ke splnění požadavků dle přílohy VIII nařízení (EU) č. 1272/2008 (nařízení CLP) před termínem 1. ledna 2024.

Webinář poskytne také přehled změn nařízení CLP a jejich možný dopad na oznamovatele směsí toxikologickým střediskům. Další informace se budou týkat formátu podání, nástrojů a podpory pro usnadnění procesu dosažení souladu.

Seminář se bude konat 14. listopadu 2023 od 11:00 do 13:00 helsinského času (10:00 – 12:00 CET). Registrace není požadována.

Týden před plánovaným webinářem, tj. od 7. listopadu lze I dotazy, na které budou v průběhu akce odpovídat odborníci z agentury ECHA.

Záznam webináře i otázky a odpovědi budou po skončení akce zveřejněny na stránce ECHA.

Další informace:

Text zprávy ECHA a program webináře

Zpráva ECHA k oznamování směsí pro průmyslové použití z června 2023

Pokyny k příloze VIII nařízení CLP [PDF] [EN]

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526