EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 11. 2023

Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky.* 

Dotaz: Omezení mikroplastů (Nařízení EU 2023/2055).* 

MŽP zveřejnilo tipy na výběr vyhovujících oken.* 

Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky.

23.10.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. S tímto nárůstem dojde k výrazně větší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a také z jádra.

Důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Návrh bude bezprostředně odeslán Evropské komisi a zároveň bude zaslán do široké veřejné konzultace.

Plán představuje výhled pro vývoj energetiky do roku 2030. Do té doby dojde k nárůstu spotřeby elektřiny přibližně o desetinu oproti současnosti. Na druhou stranu počítáme s výrazným poklesem spotřeby energie a se snížením výroby elektřiny z uhlí. Tyto změny by měl do velké míry vykompenzovat nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Přestaneme exportovat také hnědouhelnou elektřinu, jejíž výroba se kvůli ceně emisní povolenky přestane vyplácet,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že nárůst spotřeby elektřiny se dá očekávat s rozvojem elektromobility, ale také s elektrifikací průmyslu či sektoru vytápění.

„Klimaticko-energetický plán přináší vizi, která nám umožní naplnit cíl dekarbonizace české ekonomiky. Za Ministerstvo životního prostředí bych rád vyzdvihnul dvě věci – důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. To jsou sektory, ve kterých opravdu musíme přidat. Máme úspěšné programy podporující úspory energie i instalaci obnovitelných zdrojů, ale přesto míru kvalitních renovací budov musíme zvýšit až třikrát a stejně tak přidat i obnovitelné zdroje elektřiny i tepla,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že cílem České republiky je směřovat k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí namodelovaly několik scénářů s tím, že Vnitrostátní plán pracuje s tím, na kterém je odborná a politická shoda. Výsledný scénář (WAM3) vede k potřebě přijetí řady opatření, která umožní splnit závazky vyplývající z evropského rámce pro dekarbonizaci ekonomiky a plnění klimaticko-energetických cílů v oblasti energetiky, budov, dopravy a průmyslu. Právě tento scénář bude dále podroben diskuzi při přípravě Státní energetické koncepce a Politiky ochrany klimatu na základě připomínek z Evropské komise a z veřejné konzultace. Pro srovnání plán uvádíme i druhý scénář (WEM), kdy k dalším opatřením oproti současnosti nedojde.

Během přípravy plánu byl použit soubor nástrojů, které ke zvolenému scénáři vývoje energetiky v České republice modelují možné makroekonomické dopady – na HDP a zaměstnanost. Modelace zohledňuje potřebu zajistit stabilní dodávky energie z pohledu sítě a soubor regulací z EU balíčku Fit for 55, včetně revidovaného systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

S tím, jak bude elektřina nahrazovat jiná paliva (především ropu a uhlí) a bude docházet k navyšování její spotřeby, dojde v nejbližších letech k částečné potřebě jejího dovozu ze zahraničí. „Půjde o důsledek nahrazování energetických surovin, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, které nyní dovážíme ze zemí, které jsou méně důvěryhodné než naši nejbližší evropští spojenci, od kterých bychom měli v budoucnosti odebírat elektřinu. Fakticky tak dojde k posílení naší energetické bezpečnosti,“ popisuje ministr Síkela a dodává: „Zákazníci se ale nemusí obávat, že by dovoz elektřiny navýšil její cenu. Modelace pro Národní klimaticko-energetický plán byla provedena ve spolupráci s odbornými zástupci provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Modelace tak zpracovává a vyhodnocuje, kolik elektřiny je levnější dovézt ze zahraničí než vyrobit doma. Fungující evropský liberalizovaný trh tlačí cenu elektřiny dolů a její cenu určuje tedy nabídka, poptávka a náklady nejdražšího zdroje, pomocí kterého je vyrobena, než zda je vyrobena v České republice či jinde.“

Scénář WEM – With existing measures Stát nebude činit žádná další opatření

 • Stát nebude činit žádná další opatření nad rámec těch přijatých před EU balíčkem Fit for 55
 • Počítá se stávajícími cíli, dotačními programy, legislativou, plány na výstavbu (včetně nového jaderného zdroje v Dukovanech).
 • Nepředpokládá se dovoz vodíku, protože stávající politika (bez dalších opatření) nemotivuje významný technologický pokrok v tomto segmentu.
 • Pro nová lehká vozidla (osobní automobily a lehká užitková vozidla) neplatí povinnost dosáhnout 100% snížení flotilových emisí do roku 2035; odklon od uhlí není vynucen.
 • Potenciál úspor energií v budovách odpovídá Základnímu scénáři Strategie renovace budov (MPO, 2020).
 • Ceny emisních povolenek (“EUA”) odpovídají pro WEM doporučeným harmonizovaným centrálním trajektoriím DG Climate Action.

WAM3 – With additional measures

 • Tento scénář počítá s implementací Evropské legislativy, zejména tedy klimaticko-energetického balíčku Fit for 55 a jeho cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.
 • Legislativa podpoří rozvoj nových energetických zdrojů a umožní navýšení výroby, stát podpoří výstavbu nových, zejména obnovitelných zdrojů nad rámec současných plánů.
 • Modelace předpokládá, že trh bude reagovat na vývoj situace v energetice a dojde k postupné náhradě dosluhujících uhelných zdrojů.

Srovnání celkového výkonu výroby elektřiny u hlavních jednotlivých zdrojů v jednotlivých letech podle scénářů

Scénář Hlavní zdroj energie Jednotka 2022 2030 2050
WEM Jaderné GWe 4,3 4,3 4,4
WEM Solární GWe 2,1 6,0 21,0
WEM Větrná GWe 0,3 0,7 3,5
WEM Zemní plyn / Vodík GWe 2,4 3,8 3,0
WEM Uhlí GWe 9,4 5,6 2,6
WAM3 Jaderné GWe 4,3 4,3 5,9
WAM3 Solární GWe 2,1 10,1 26,1
WAM3 Větrná GWe 0,3 1,5 5,5
WAM3 Zemní plyn / Vodík GWe 2,4 3,2 4,0
WAM3 Uhlí GWe 9,4 3,0 0,0

 

Kromě jádra a obnovitelných zdrojů lze v nejbližších letech očekávat také navýšení výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu. Tento stabilní a rychlý způsob výroby bude sloužit jako ideální doplněk k hůře predikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů energie. Do budoucna se počítá s tím, že s řízením přenosové soustavy a integrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pomůže rozvoj a akumulace, vč. vodíku. Podle plánu bude ČR do konce desetiletí vodík využívat stále více v průmyslu a dopravě, v budoucnu také ve výrobě elektřiny a tepla.

„Obnovitelné zdroje v kombinaci s jádrem jsou budoucností české energetiky. Rozvoj výstavby solárních a větrných elektráren potřebujeme ale značně urychlit. Proto jsem rád, že klimaticko-energetický plán v roce 2030 počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě dosáhne 30 %. Chceme využívat instalovaného výkonu 10 GWe ze slunce (nyní 2,1 GWe), a 1,5 GWe větru do roku 2030 (nyní 0,3 GWe). Celkově se tak dostaneme na pětinásobek instalovaného výkonu jak u sluneční energie, tak u větrné. Výzvou bude snížení energetické náročnosti domácností, renovační vlna si vyžádá přes 550 mld. korun do roku 2030 a je potřeba zajistit spravedlivou podporu pro občany z výnosů z emisních povolenek,“ doplnil ministr Hladík.

Odhadujeme, že do modernizace energetiky bude potřeba do roku 2030 investovat přibližně 500 mld. korun, do průmyslu pak přes 350 mld. korun Hlavním zdrojem podpory transformace bude Modernizační fond, který je taktéž financován z výnosů z emisního obchodování,“ dodává Síkela.

Aktualizovaný plán Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí připravovaly a konzultovaly v rámci Komise a Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu. Příprava tak proběhla ve spolupráci s relevantními resorty, s partnery z řad oborových svazů a asociací, s neziskovými organizacemi či se zástupci krajů a měst. MPO také uspořádalo veřejnou konzultaci plánu, díky které se do přípravy zapojila odborná i širší veřejnost. Součástí procesu bylo i detailní makroekonomické a energetické modelování v rámci projektu SEEPIA na úrovni konsorcia vedeného Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Vedle Vnitrostátního plánu dále MPO a MŽP pracují na aktualizacích Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce. Tyto dokumenty konkrétněji popíší, jak namodelovaného cíle dosáhnout.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan–nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky–277443/


Dotaz: Omezení mikroplastů (Nařízení EU 2023/2055).

25.10.2023, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám na Vás dotaz na nové nařízení ohledně omezení mikroplastů (nařízení 2023/2055).

Jakým způsobem může výrobce nátěrových barev a omítek zjistit, že jeho výrobky obsahují mikroplasty uvedené v nařízení? Musí oslovit všechny své dodavatele, aby jim sdělili, zda jim dodávají suroviny, které obsahují mikroplasty specifikované v tomto nařízení? Co když jim ale tyto informace nesdělí?

A týká se to vůbec výrobců barev (z nařízení: „Ze zákazu prodeje jsou vyjmuty výrobky používané v průmyslových závodech nebo výrobky, které mikroplasty během používání neuvolňují, ale jejich výrobci budou muset poskytnout pokyny, jak výrobek používat a likvidovat, aby se zabránilo emisím mikroplastů“)? Jakým způsobem tedy dokázat, že se mikroplasty z nátěrů neuvolňují (pokud bychom tedy už věděli, že nějaké obsahují)?

Odpověď:

Výrobci barev a omítek (průmyslová výroba barev a omítek) by měli od svých dodavatelů surovin dostávat od 17.10.2025 informace podle odst. 7 nové položky č. 78 přílohy XVII nařízení REACH, pokud tito dodavatelé dodávají mikroplasty jako takové nebo směsi mikroplasty obsahující. Toto se týká průmyslového použití. V položce 78 není uvedena povinnost aktivně od dodavatele požadovat tyto informace. Nicméně je vhodné požadavek na sdělení informací o mikroplastech zahrnout do textu například v objednávce.

Barvy a omítky by mohly spadnout pod výjimku podle odst. 5, konkrétně 5b a 5c, kdy už na základě způsobu použití se předpokládá, že nedochází k uvolňování – nabobtnání v případě barev nebo začlenění do pevné matrice v případě omítek.

Podle odst. 8 by měli výrobci barev a omítek (dodavatelů výrobků podle odst. 5) od 17.10.2025 poskytnout pokyny pro použití a likvidaci, v nichž profesionálním uživatelům a široké veřejnosti vysvětlí, jak zabránit uvolňování syntetických polymerních mikročástic do životního prostředí. Pokyny mohou obsahovat informace, jak se vyhnout vyhazování nepoužitého materiálu do kanalizace a vodních toků, jak po použití důkladně vyčistit místo použití. Toto není v položce 78 definováno.


MŽP zveřejnilo tipy na výběr vyhovujících oken.

16.10.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám (www.novazelenausporam.cz)

Pro lepší orientaci v nabídce výrobků i dodavatelských firem bylo na webu Nové zelené úsporám zveřejněno doporučení, která usnadní žadatelům o dotaci na zateplení výběr vyhovujících oken.

Častou součástí zateplení domů je výměna netěsnících oken. Zájemci o dotaci najdou nově na stránce Rady a tipy k vybraným opatřením stručný návod, jak se ujistit, že jim dodavatelská firma zajistí okna, splňující energetické parametry potřebné k získání finanční podpory. Ke stažení jsou zde i certifikáty pro okna z různých materiálů. Certifikáty poslouží ke stanovení přesné specifikace oken a zákazníci je mohou využít jako přílohu smlouvy s dodavatelem, nebo jako doklad k případné reklamaci. Využití certifikátů je zcela dobrovolné.

Na stránce jsou k dispozici i spotřebitelská desatera k dalším podporovaným opatřením, která žadatelům o dotaci usnadní realizaci fotovoltaiky, instalaci tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody nebo stavbu akumulačních kamen. Specifikaci pro zateplení fasády, střechy, stropů a podlah i výměnu oken a dveří zde najdou i žadatelé v programu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light.

Citujeme z doporučení (zde ke stažení)

Proč vyměnit stará okna

Okna ovlivňují nejen estetiku vašeho bydlení, ale mají i významný podíl na energetických parametrech vašeho domu. Výměna netěsnících oken za moderní kvalitní okna je investicí, která se dlouhodobě vyplatí a přinese značné úspory na výdajích za vytápění nebo klimatizaci.

Jak vybrat správná okna

V současné době je na trhu k dispozici široká nabídka výrobků a materiálů a může být náročné se v nich zorientovat. Při výběru oken je proto nutné zohlednit nejen jejich vzhled, ale zejména jejich technické parametry tak, aby okna splňovala všechny kvalitativní a bezpečnostní normy. Pro ověření kvality a bezpečnosti vybraného výrobku můžete využít tzv. certifikát okna, ve kterém společně s dodavatelem přesně
specifikujete požadované parametry nových oken. Dodavatelem potvrzený certifikát může v budoucnu posloužit jako doklad pro případnou reklamaci.

Pro potřeby žádosti o dotaci je využití certifikátu nezávazné.

Co před uzavřením smlouvy od dodavatelské firmy požadovat:

 • jméno výrobce okna a výrobce kování (nikoliv dodavatele nebo prodejce)
 • přesné technické parametry kování, skleněné výplně, těsnění
 • garanci tepelně technických vlastností
 • komplexní garanci výrobku a montáže
 • informaci o nositeli záruky za funkční celek

Jak postupovat při vyplnění certifikátu:

Doporučujeme tento průkaz vždy pečlivě vyplnit, abyste měli jistotu, že zakoupený produkt splňuje všechny potřebné normy a bezpečnostní požadavky.

Výrobek

Výrobce okna: zde uveďte název výrobce okna, často totiž dochází k záměně dodavatele/prodejce a skutečného výrobce.

Přesné označení profilu: uveďte typ a třídu profilu – toto je důležité z důvodu dodržení objednané kvality a konkrétní třídy profilu. Kvalita a třída profilu ovlivňují odolnost proti vloupání. Díky vetší tloušťce stěny mají profily třídy A vyšší pevnost rohových spojů.

Výrobek obsahuje karcinogenní těžké kovy: Označte, zda produkt obsahuje nebo neobsahuje karcinogenní těžké kovy (olovo, kadmium). To je důležité z důvodu budoucí recyklovatelnosti materiálu, protože je olovo a kadmium klasifikováno jako nebezpečný odpad a současně prokázaný karcinogen. V případě, že vám dodavatel nabízí PVC profil bez obsahu recyklátů (tzv. prvoplast), doporučujeme zvolit tuto možnost.

Výztuha

Uveďte materiál, tvar výztuhy a její hmotnost. Zaškrtněte, zda rám a křídlo odpovídají specifikacím a technickým požadavkům výrobce. Kvalita výztuhy plastových oken má zásadní vliv na pevnost i tvarovou stabilitu výrobku. Záleží na její síle, tvaru i délce ve vztahu k velikosti výrobku. Výztuha by měla být spojena s panty a částí kování pomocí šroubů, což zajišťuje pevnost pantu proti vytržení.

Kování

Výrobce: Zde napište název výrobce kování. Uveďte rozteč uzamykacích bodů a počet bezpečnostních uzávěrů – čím více těchto bodů, tím je okno odolnější třeba proti vloupání.

Skleněná výplň

Někteří dodavatelé nedodržují standardní tloušťku skla. Volba zasklení má podstatný vliv na tepelně-technické vlastnosti celého okna, a to z hlediska tepelné i zvukové izolace a bezpečnosti. Popište specifikaci a tloušťku skla. Uveďte hloubku zasklívací drážky v milimetrech.

Těsnění

Těsnění zabraňuje průniku vzduchu, chladu a vlhkosti z exteriéru do vnitřního prostředí obytného prostoru. Vyberte, zda je těsnění ohýbané nebo svařované. Ohýbané těsnění se jeví jako efektivnější, protože po celém jeho obvodu nedojde k jeho přerušení a může tedy spolehlivěji fungovat v extrémních situacích jako jsou poryvy větru nebo silný déšť.

Okno, montáž a záruka

Na trhu stále existuje velké množství přeprodejců či subjektů, které v případě reklamace odmítají nést odpovědnost nebo nejsou ochotni pozdější reklamace a závady plnit a odstraňovat. Označte, zda byl výrobek zapraven dle montážního předpisu. Uveďte, zda je k dispozici kompletní garance celého díla včetně montáže. Zaškrtněte, kdo je nositelem záruky za funkční celek: výrobce, prodejce nebo montážník. Na konci dotazníku uveďte informaci, kdo výrobek prodává a kdo ho kupuje. Poctivý dodavatel jistě nebude mít problém vyplněný a podepsaný certifikát přiložit jako přílohu ke smlouvě a vy budete mít jistotu v případě případné budoucí reklamace.

Doporučené volby jsou ve formuláři certifikátů vyznačeny tučně.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526