EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 11. 2023

Klimaticko-energetický plán ČR je schválen.* 

Normy: ekologie a životní prostředí – listopad 2023.* 

Do roku 2030 by mělo mít 85 procent nových MHD autobusů v EU nulové emise.* 

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2023 pro pelety.* 

Klimaticko-energetický plán ČR je schválen.

23.10.2023, Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb (www.apes.cz)

Vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán (dále jen NKEP), tedy klíčový dokument popisující dekarbonizaci české ekonomiky a plnění evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Tento proces dekarbonizace povede v následujících letech k nárůstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiné druhy paliv a povede k růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra. Důležitým prvkem Plánu jsou rovněž energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Schválení NKEP má významné dopady nejen pro životní prostředí, ale také pro ekonomiku ČR, energetickou soběstačnost a kvalitu života občanů.

Projekt Green Deal for Buildings vítá schválení Národního klimaticko-energetického plánu. Již dva roky se aktivně věnujeme těmto důležitým tématům na národní úrovni prostřednictvím národních kulatých stolů. Jsme potěšeni, že budeme moci dále posilovat úspory energie a obnovitelné zdroje v ČR. Nadcházející kulatý stůl, který bude věnován financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách se bude konat již tento pátek,“ říká Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, koordinátor projektu v České republice.

Financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách má oproti rezidenčnímu sektoru řadu specifik. Požadavky na velmi krátkou návratnou investice (zpravidla do tří let) a požadavky na zachování nebo krátké přerušení provozu jsou z hlediska typu opatření zásadně limitující. Na druhé straně velké podniky motivuje snížení produkovaných emisí skleníkových plynů s ohledem na požadavky nefinančního reportingu a inovace technologických a výrobních procesů. Velká tepelná čerpadla ale i další technologie jsou jednou z nastupujících cest. Jak překonat dané aktuální překážky realizace opatření? Existují různé způsoby financování a technologie, kterým se bude sedmý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings věnovat.

O možnostech financování a o tom, jak průmyslové podniky a služby podpořit, budou jednat investoři, dodavatelé, stavaři, představitelé státní správy a experti v oblasti úspor energie 20. října od 8:30 v prostorech ČSOB.

Sedmý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Lukáš Flídr z ČSOB Advisory. Na něj naváže Ondřej Ptáček ze společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), který vede takzvané Power Purchase Agreement Projekty.

V další části budou představeny dva úspěšné příklady projektů EPC v průmyslu, které dokazují, že tato metoda může být efektivní a prospěšná i v soukromém sektoru. Prvním příkladem je projekt ve výrobním závodě Siemens Elektromotory Mohelnice, který byl oceněn evropskou cenou za nejlepší projekt energetických služeb v komerčním sektoru. Druhým příkladem je projekt v oblasti výroby potravin, který byl dokončen v roce 2023.

S Milanem Šimoníkem ze společnosti Exergia se podíváme na potenciál tepelných čerpadel v budovách i průmyslu, neboť tepelná čerpadla se stávají stále atraktivnější technologií, která umožňuje nahradit fosilní paliva dostupnými zdroji tepla, jako jsou čistírny odpadních vod, řeky, geotermální energie a vzduch.

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do souboru připravovaných opatření projektu Green Deal for Buildings, která se budu v ČR realizovat a napomohou tak plnění náročných cílů dnes schváleného Národního klimaticko-energetického plánu.


Normy: ekologie a životní prostředí – listopad 2023.

9.11.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v listopadu 2023.

VYDANÉ ČSN

Značka normy (Číslo) Kat. č. Plný název normy
ČSN P ISO/TS 14029 (01 0929) 517543 Environmentální prohlášení a programy pro produkty – Vzájemné uznávání environmentálních prohlášení o produktu (EPD) a programů komunikace o stopě
ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710) 518263 Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky
ČSN EN 15085-4 (28 4401) 518274 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí – Část 4: Výrobní požadavky
ČSN EN 17683 (46 7069) 518279 Krmiva – Metody vzorkování a analýz – Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v krmivech pomocí LC-MS/MS
ČSN EN 13442 (49 2135) 518276 Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím
ČSN EN ISO 293 (64 0207) 518289 Plasty – Lisování zkušebních těles z termoplastů
ČSN EN ISO 11357-1 (64 0748) 518290 Plasty – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) – Část 1: Základní principy
ČSN EN 1401-1+A1 (64 3172) 517465 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 17816 (65 4842) 518291 Materiály k vápnění půd – Stanovení fyzikálních a chemických vlastností a specifických nečistot
ČSN EN 17805 (75 7739) 518280 Kvalita vod – Vzorkování, zachycení a konzervace environmentální DNA z vody
ČSN EN ISO 18134-3 (83 8220) 518288 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN.

Značka normy (číslo) Kat. č. Název normy
ČSN EN ISO 14002-2 (01 0902) 517916 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí – Část 2: Voda
ČSN EN ISO 3262-8 (67 1300) 517866 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 8: Přírodní kaolin („hlinka“)
ČSN EN ISO 3262-13 (67 1300) 517863 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 13: Přírodní křemen (mletý)
ČSN EN ISO 3262-15 (67 1300) 517862 Plniva- Specifikace a zkušební metody – Část 15: Křemenné sklo
ČSN EN ISO 3262-16 (67 1300) 517864 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 16: Hydroxidy hlinité
ČSN EN ISO 3262-21 (67 1300) 517865 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)
ČSN EN 927-5 (67 2010) 517867 Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Do roku 2030 by mělo mít 85 procent nových MHD autobusů v EU nulové emise.

16.10.2023, Zdroj: ČTK

Do roku 2030 by mělo mít 85 procent všech nových městských autobusů v EU nulové emise. Shodly se na tom dnes členské státy Evropské unie. Původní návrh hovořil o 100 procentech autobusů, tento postoj se ale během dlouhých jednání podařilo změkčit, řekl českým novinářkám v Lucemburku ministr dopravy Martin Kupka. Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035.

„Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech,“ uvedl ministr Kupka. „My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně 100 procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní,“ dodal Kupka.

Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, „nižší desítky procent“. Nejdále je podle něj město Ostrava, ale i další města se postupně připravují na to, jak zajistit větší podíl bezemisních dopravních prostředků, nejen autobusů, ale i trolejbusů. „Města ale opravdu potřebují delší čas k tomu, aby se na to mohly připravit,“ dodal ministr dopravy.

Návrh, který Evropská komise představila letos v únoru, je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Aby pravidla začala platit, musí je schválit členské státy EU a Evropský parlament.

Odvětví těžkých vozidel je odpovědné za více než čtvrtinu emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a za více než 6 procent celkových emisí skleníkových plynů v EU. Brusel proto chce v rámci své zelené strategie vedle osobních aut ekologicky čistší provoz také u těžších vozů. Dnes projednávaná norma se týká nákladních automobilů (nad pět tun), městských autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nad osm tun).

Ministr dopravy Martin Kupka dnes Česko na jednáních zastupoval společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Dalším tématem, na kterém se unijní ministři v Lucemburku shodli, byla revize směrnice o čištění městských odpadních vod. „Musím říct, že Česká republika je na tom s čištěním městských odpadních vod velmi dobře, když se podívám na celou Evropskou unii. Jsme těmi, kteří to dělají dobře a dělají to dlouhodobě,“ uvedl po jednání ministr Hladík. Jak nicméně dodal, odpadní vody je potřeba čistit více. „Potřebujeme nejen odstraňovat dusík a fosfor, ale i další látky, mikroplasty či různé léčivé prostředky, které se do městských vod dostávají,“ dodal s tím, že tento přístup bude samozřejmě znamenat další nutné investice, nicméně výsledkem bude čistší a kvalitnější voda.

Ministři životního prostředí se dnes rovněž shodli na vyjednávacím postoji, se kterým pojede EU na Konferenci OSN o změnách klimatu v roce 2023 (COP 28), která se bude konat ve dnech 30. listopadu až 12. prosince 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Postoj nynější sedmadvacítky byl předmětem mnoha vyjednávání a musel být schválen jednomyslně.


Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2023 pro pelety.

19.10.2023, Zdroj: Bioenergy Europe (bioenergyeurope.org)

Bioenergy Europe vydává pravidelnou statistickou zprávu, jež podává podrobný přehled o odvětví bioenergetiky v EU.

Zpráva Bioenergy Europe Statistical Report přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na bioenergii lépe vnímat situaci v tomto oboru.

Čtenáři získají přesné a aktuální informace o celkovém energetickém systému v EU a současném stavu výroby biotepla a bioelektřiny, dostupnosti a dynamice dodávek. Jedna kapitola je věnována i statistice týkající se hospodaření s peletami.

Statistical report 2022 Statistical report 2023

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526