EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 11. 2023

Měsíční přehled legislativních změn: říjen 2023.* 

ECHA připraví návrh na omezení látek obsahujících šestimocný chrom.* 

Aktuální BL od dodavatele.* 

Měsíční přehled legislativních změn: říjen 2023.

1.11.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc říjen 2023.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
305/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství částka 143 z 11.10.2023 15.10.2023
306/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023 částka 144 z 13.10.2023 15.10.2023

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
167/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.10.2023
281/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2023
305/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 15.10.2023
311/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích 23.10.2023

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
110/1997 Sb.; Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 167/2023 Sb. 23.10.2023
258/2000 Sb.; Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 281/2023 Sb. 1.10.2023
261/2016 Sb.; Vyhláška o tabákových výrobcích 311/2023 Sb. 23.10.2023
88/2017 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 305/2023 Sb. 15.10.2023

 


ECHA připraví návrh na omezení látek obsahujících šestimocný chrom.

24.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení podle nařízení REACH pro některé látky obsahující šestimocný chrom, které jsou v současné době uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení.

V dubnu 2013 a srpnu 2014 bylo do přílohy XIV nařízení REACH přidáno celkem 11 látek obsahujících šestimocný chrom. Mohou způsobovat rakovinu, genetické mutace a poškodit reprodukci. Některé z nich jsou také senzibilizátory kůže a dýchacích cest.

Evropské komise požádala agenturu ECHA o vypracování dokumentace v souladu s přílohou XV pro případné omezení látek obsahujících šestimocný chrom, které jsou v současné době uvedeny v položkách 16 a 17 seznamu látek podléhajících omezení. ECHA předloží návrh do 4. října 2024. Jedním z hlavních použití látek, na které se vztahuje návrh omezení, je galvanické pokovování, což je běžný proces povrchové úpravy materiálu.

Cílem návrhu na omezení je řešit problémy, které pro agenturu ECHA i Komisi představuje současná a možná budoucí pracovní zátěž. Tato zátěž souvisí s vysokým počtem žádostí o povolení k používání těchto látek, které již byly předloženy nebo mohou pocházet od stovek společností. Pro ECHA by hodnocení žádostí a vydávání stanovisek přesahovalo dostupné zdroje výborů RAC a SEAC a ovlivnilo by jejich práci při regulaci dalších nebezpečných chemických látek.

Příprava návrhu na omezení a jeho hodnocení výborem RAC a výborem SEAC se bude řídit standardním procesem omezení podle nařízení REACH. Při přípravě návrhu ECHA zohlední znalosti a zkušenosti, které získala při zpracování žádostí o povolení těchto látek.

Pokud Komise přijme omezení, budou látky, na které se vztahuje, vyřazeny ze seznamu látek podléhajících povolení. Takové opatření bude provedeno poprvé v historii nařízení REACH.

Komise zveřejnila dokument Otázky a odpovědi, který objasňuje situaci společností, kterých by se omezení týkalo. Je doporučeno si dokument prostudovat k získání dalších informací. Pokud některý dotaz nebude v dokumentu zodpovězen, je možné jej zaslat na emailovou adresu GROW-F1@ec.europa.eu.

Dokument se zabývá rovněž hlavními otázkami ohledně rozsudku Evropského soudního dvora, kterým bylo zrušeno povolení pro konsorcium zahrnujícího velký počet následných uživatelů oxidu chromového (Chemservice GmbH a další)).

Další informace:


Dotaz: Aktuální BL od dodavatele.

23.10.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zjistili jsme, že u mnoha látek, které používáme, máme ještě staré bezpečnostní listy, které nebyly aktualizovány. Máme zde CHL, které již neodebíráme a ještě spotřebováváme či máme jiného dodavatele. Jak máme v těchto případech postupovat, máme vyzvat všechny dodavatele, aby dodali aktualizovaný BL? Nebo je to povinnost dodavatele a uživatel v tomto smyslu nemusí vyvíjet iniciativu. Čí je to zodpovědnost?

Odpověď:

Povinnost zaslat aktualizovaný BL má výrobce nebo dodavatel pouze společnostem, které odebraly danou CHLS maximálně rok nazpět. Dřívější dodávky nemusí řešit.

Vaší povinností je vyhodnocení rizika z pohledu BOZP a ochrany životního prostředí, tedy zjištění, zda platí stále stejné riziko (nebezpečnost) pro již dříve dodané chemické látky a směsi. V průběhu času dochází k doplňování hodnocení látek a může se stát, že se změní jejich klasifikace, potažmo i klasifikace směsí, ve kterých jsou obsaženy. To samozřejmě nejjednodušeji zjistíte z aktuálního bezpečnostního listu, který si zkuste vyžádat. Nicméně dodavatel nemá povinnost vám jej poskytnout, pokud jste u něj nakoupili dříve než před 12 měsíci.

Pro vyhodnocení rizika u takovýchto materiálů můžete použít různé databáze, SW nebo informace ze stránek ECHA a dle složení si vyhodnotit aktuální riziko (pokud se měnila klasifikace složek).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526