EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 12. 2023

200 milionů z OPŽP podpoří chemickou recyklaci odpadů.* 

Dotaz: IRZ hlášení.* 

Dotaz: Povinnost distributora – UFI kódy.* 

200 milionů z OPŽP podpoří chemickou recyklaci odpadů.

2.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je určena pro subjekty nakládající s odpady a podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů na celém území ČR.

Podpora se vztahuje na zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). Minimálně 70 % výstupů ze zařízení musí směřovat k následnému materiálovému využití.

O podporu se mohou ucházet společnosti a subjekty nakládající s odpady, ale i obce či svazky obcí, kraje či příspěvkové organizace.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 15. listopadu 2023 do 28. června 2024.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 62. výzvě


Dotaz: IRZ hlášení.

30.10.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla jsem se ujistit, zdali neděláme chybu u hlášení IRZ. Máme klienta, u kterého sledujeme pouze přenos odpadů mimo provozovnu (pozn. není potřeba nic jiného).

Konkrétně se nám jedná o stanovená množství pro vznik ohlašovací povinnosti, t.j. pro nebezpečné odpady – hodnota stanovena na 2 tuny/rok a u ostatních odpadů 2000 tun/rok.

Jestli tomu rozumíme dobře, množství ohlašovaných odpadů započítávané do IRZ, by mělo vycházet pouze při vzniku z výrobní činnosti, nikoliv z údržby provozu a technologie, je tomu tak?

Odpověď:

Z hlediska IRZ máte povinnost posoudit subjekt, za který je hlášení podáváno z hlediska překročení prahů vyjmenovaných sledovaných látek (v nařízení vlády č. 326/2020 Sb.) a to do ovzduší, vody, půdy a odpadů. Hlášení podáváte podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., kdy v prvním případě hledáte svoji činnost v příloze II (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006) a ve druhém v příloze zákona č. 25/2008 Sb. Doporučuji neopomíjet ty ostatní požadované složky ŽP a v případě, že do nich vaše činnost vliv nemá, vypracujte si o tom protokol o nezařazení, kterým v případě kontroly sdělíte, že jste se danou problematikou zabývali. Ale že vaše činnost na ovzduší, vodu a půdu z hlediska přenosů znečišťujících látek vliv nemá.

A nyní k odpadům: hlášení se podává dle § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.. Tyto údaje ohlašujete vždy za předchozí kalendářní rok, a to do 31. 3. Posuzuje se tedy nezávisle za každý uplynulý kalendářní rok, ve kterém je vyjmenovaná činnost provozována, a množství odpadů, které při provozování této činnosti vznikly, vychází z vedené průběžné evidence. Započítávají se všechny odpady vzniklé provozováním vyjmenované činnosti za celou provozovnu viz. čl. 5 odst. 1 nařízení ES č. 166/2006.

PS: pozornost věnujte odpadním vodám dle čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení ES č. 166/2006.


Dotaz: Povinnost distributora – UFI kódy.

14.11.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotaz k ohlašování do PCN a k UFI kódům z pozice distributora. Firma dováží z EU a dál prodává výrobky s nebezpečnými vlastnostmi, na které se vztahuje povinnost uvádění UFI kódů a ohlašování do PCN. Od 1.1.2025 už budou směsi muset být ohlášené pouze v PCN. Jak má firma zjistit, zda výrobce nahlásil výrobek i pro CZ trh? A jak postupovat v případě, že dodavatel vůbec neuvádí UFI kód? Nesmí se takovýto výrobek prodávat? Vystavuje se firma/distributor nebo výrobce postihu?

Odpověď:

Zjistit, zda je výrobek oznámen pro CZ trh bohužel veřejně nikde nelze. Musíte se dotázat dodavatele a nechat si od něj poslat např. printscreen oznámení nebo výpis z jeho účtu pro PCN oznamování.

Zodpovědnost oznámení pro CZ trh je na tom, kdo na CZ trh výrobek uvádí. Sankce za neoznámení dle § 22 chemického zákona č. 350/2011 Sb. je do výše 3 000 000 Kč.

Pokud na výrobku není uveden UFI, znamená to, že buď není směs klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo fyzikální nebezpečí. Nebo je to směs, která na trhu je již déle, a bude označena až od 1.1.2025 – v tom případě musí být v ČR taková směs oznámena do registru MZDR –  IS CHLAP. To je nutno si v dodavatelském řetězci také ověřit.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526