EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 12. 2023

Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie.* 

Evropský parlament odmítl návrh na omezení používání pesticidů.* 

Nové nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH.* 

Měsíční přehled legislativních změn: listopad 2023.* 

Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie.

13.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. Ministerstvo životního prostředí otevírá díky prostředkům Národního plánu obnovy unikátní výzvu z Národního programu Životní prostředí. Podpořit má zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v ČR.

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů korun.

„Komunitní energetika je další krok, kterým se posouváme k energetice nové doby. Díky obnovitelným zdrojům se energie stává lokálním produktem, který se vyrábí i spotřebovává v jednom místě. Tenhle nový rozměr lidem ještě víc přibližuje  výhody a lehkost energie ze slunce a větru, dává možnost energetické  nezávislosti a ekonomické neohroženosti v nejistých dobách. V neposlední řadě je pak třeba vyzdvihnout přínosy této čisté energie pro životní prostředí. Komunitní energetika je budoucnost založená na obnovitelných zdrojích, zároveň vlastněná ne velkými společnostmi, ale malými skupinami občanů nebo svazky obcí. Do roku 2030 potřebujeme navíc energii z obnovitelných zdrojů zpětinásobit a k tomu nám pomůže komunitní energetika. To nám přinese energetickou bezpečnost, soběstačnost a svobodu,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že účelem komunitní energetiky je podpora decentralizace a demokratizace energetiky.

„Cílem je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšit energetickou účinnost a boj proti energetické chudobě, zejména v domácnostech a malých a středních podnicích. Zakládání energetických společenství je jedním z našich kroků směrem k dosažení těchto cílů,“ doplnil ministr Hladík.

Energetická společenství (ES) jsou jednou z možností, jak se může spotřebitel zapojit do výroby elektřiny – spojit se s dalšími spotřebiteli a společně investovat do komunitní výrobny a efektivně využívat vyrobené energie. Nová výzva je určena pro veřejný sektor (zejména obce a jimi založené spolky jako dobrovolné svazky obcí, mikroregiony apod.), podnikatelský sektor (pouze fyzické osoby podnikající, malé a střední podniky), sektor domácností (zejména vlastníci nebo nájemníci bytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, bytová družstva, SV) a občanský sektor (zejména spolky, církve, nadace apod.)

„Členové společenství mají zájem společně sdílet přínosy efektivnějšího spotřebovávání energie ze síťových, ale zejména z lokálních obnovitelných zdrojů energie, a budou určitým způsobem také sdílet náklady na výrobu energie z těchto zdrojů. Způsob sdílení je nutné před založením energetického společenství připravit a smluvně zakotvit. Může se to zdát jako drobná podpora, ale jde o docela hodně kroků, které je potřeba promyslet a administrativně připravit,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zálohy až na 60 % celkové dotace

Výzva je určena na podporu zakládání energetických společenství, konkrétně na zpracování podkladových materiálů, proškolení a činnost koordinátora a na další související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství. V této chvíli chceme podpořit vznik minimálně 40 projektů o různé velikosti a složitosti. „Resort životního prostředí je ministerstvem budoucnosti, proto vypisujeme tuto unikátní výzvu, financovanou z Národního plánu obnovy. Na podporu komunitní energetiky půjde 98 milionů korun. Dohromady lze poskytnout finanční podporu ve výši až 90 % pro subjekty, kteří nejsou plátci DPH, což platí zejména pro veřejný a občanský sektor,“ uvedl ministr Hladík s tím, že pro plátce DPH může být výše podpory 70 %.

„Zálohově je navíc možné získat až 60 % celkové dotace. Zbytek po vyúčtování a doložení podkladových materiálů,“ doplnil ministr. O podporu mohou žádat různé subjekty, včetně bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, nájemníci bytových jednotek, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace či obchodní společnosti v jejich vlastnictví, dobrovolné svazky obcí a další právnické osoby.

„Podporované činnosti zahrnují proces založení energetického společenství, včetně zpracování technických, ekonomických a právních materiálů, a také aktivity potřebné k jeho vzniku. Přispějeme i na osvětové a propagační aktivity, jako jsou plánovací workshopy, občanská shromáždění, propagace obnovitelných zdrojů energie v komunitě a v neposlední řadě i činnost koordinátora energetického společenství. Koordinátor energetického společenství, který má klíčovou roli při řízení a přípravě aktivit, je povinen absolvovat školení ke komunitní energetice,“ doplnil ministr Hladík.

Finanční podpora je rozdělena do čtyř kategorií podle náročnosti založení energetického společenství:

  • Kategorie 1 – ES sektoru domácností (ES zahrnující pouze odběrná místa v objektech se způsobem využití rodinný a (nebo) bytový dům), podpora až 600 000 Kč
  • Kategorie 2 – ES veřejného nebo občanského sektoru (ES, kde jsou jeho členové stejným typem subjektů dle části 3, této Výzvy), podpora až 1 500 000 Kč
  • Kategorie 3 – ES kombinace různých sektorů – veřejného, podnikatelského, občanského a domácností (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů dle části 3, této Výzvy), podpora až 1 500 000 Kč
  • Kategorie 3+ – ES kombinace různých sektorů a působící na větším území (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů dle části 3, této Výzvy a zároveň kde dané ES působí na území minimálně 3 sousedících obcí s rozšířenou působností), podpora až 3 000 000 Kč

Výše dotační podpory

Kategorie Odběrné místo zapojené do ES Každý objekt zapojený do ES Každý různý způsob využití stavby zapojené do ES Každý různý typ subjektu zapojeného do ES Celková maximální výše podpory na žádost
1

Odběrná místa pouze v RD nebo BD

rodinné domy
10 000 Kč
bytové domy
5 000 Kč
rodinné domy

bytové domy
40 000 Kč
600 000 Kč
2

ES tvořeno subjekty stejného typu

40 000 Kč 300 000 Kč 1 500 000 Kč
3

ES tvořeno subjekty různého typu

 – 300 000 Kč 400 000 Kč 3 000 000 Kč
3+

ES tvořeno různými subjekty na území min. 3 sousedících ORP

 – 300 000 Kč 400 000 Kč 3 000 000 Kč

Důležité je připomenout, že podpora se v rámci jednotlivých kategorií sčítá. „Pokud budou v kategorii 1 zapojeny do energetického společenství například dva bytové domy s celkem 40 odběrnými místy a 10 rodinných domů bude podpora celkem 380 000 Kč (40×5 000 + 2×40 000 + 10×10 000). Pokud budou v daném projektu ES tři různé způsoby využití stavby (například škola, ČOV, bytový dům) a dva typy žadatelů s vazbou na odběrné místo (například obec a SVJ), pak projekt v kategorii 3 získá podporu celkem 1 700 000 Kč (3×300 000 + 2×400 000),“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podávání žádostí

Žadatelé budou předkládat záměry a podávat žádosti ve dvoukolové soutěžní výzvě. První kolo pro předkládání záměrů na vytvoření energetického společenství bude otevřeno od 1. prosince 2023 od 10:00 do 31. ledna 2024 do 15:00. Výběr záměrů k postupu do druhého kola bude zajištěn MŽP. Druhé kolo pro podávání žádostí o podporu bude vypsáno až po vyhodnocení záměrů z prvního kola. Druhé kolo již bude administrovat SFŽP ČR.

„Žádost lze podat před, v průběhu i po realizaci energetického společenství. V prvním kole budou předkládány projektové záměry. Ty budou hodnoceny podle 12 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Do druhého kola by mělo postoupit minimálně 40 projektů, přesný počet se bude odvíjet od kvality projektů a výše požadované podpory. Projekty doporučené hodnotící komisí k podpoře budou moci podat již vlastní žádost o podporu. Podání a administrace projektu probíhá kompletně online přes portál  AIS SFŽP na adrese zadosti.sfzp.cz,“ uvedl Petr Valdman.

Projekty budou hodnoceny podle záměru a budou se jim přidělovat body v kvantitativních i kvalitativních kritériích. Minimální výsledná bodová hranice pro postup je 30 bodů. Do kvantitativních kritérií patří nákladovost projektu, jeho velikost a komplexnost záměru. V kvalitativních kritériích se bude hodnotit kvalita záměru, opatření ke snížení energetické náročnosti objektů, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukládání energie a řízení jejího využití, zkušenost s provozováním OZE, participativní tvorba ES a jeho strategická vize.

Pro získání doplatku podpory bude nezbytné doložit zpracování podkladových analytických materiálů potřebných pro založení energetického společenství. „Při jejich zpracování je třeba dbát na jejich vzájemnou koordinaci a provázanost, to chceme zdůraznit,“ doplnil ředitel Valdman.

Podkladový materiál / Kategorie ES 1 2 3, 3+
1. Technická studie proveditelnost povinný povinný povinný
2. Ekonomická studie proveditelnosti povinný povinný povinný
3. Analýza vlastnické struktury v rámci ES volitelný volitelný povinný
4. Vypracování stanov apod. včetně případné analýzy pro výběr právní formy povinný povinný povinný
5. Plán majetkové účasti členů v ES, financování volitelný volitelný povinný
6. Smlouvy apod. spojené se založením ES volitelný volitelný volitelný

Osvětové aktivity

Pro vznik energetického společenství je nezbytná osvěta a vzdělávání. „Propagace obnovitelných zdrojů na úrovni obcí, vzdělávací workshopy nebo představení vzniku ES spoluobčanům. Všechny tyto aktivity je nutné dělat, aby se komunitní energetika mohla opravdu rozvinout. Část získané podpory je proto nutné vložit právě do propagace a osvěty,“ řekl ministr Hladík s tím, že každé takové společenství by mělo mít svého koordinátora, který ohlídá jednotlivé kroky potřebné pro založení energetického společenství.

„Komunitní energetika je nedílnou součástí energetické transformace. Energetická společenství podpoří lokální spotřebu energie z obnovitelných zdrojů a pomohou domácnosti chránit před růstem cen energie na trhu. Pro kvalitní rozběh pilotních projektů je klíčovou podmínkou informační podpora včetně představení realistických možností využití jednotlivých technologických řešení. Ministerstvo životního prostředí může nabídnout obcím a dalším zájemcům o sdílení energie manuály, návody i interaktivní nástroje, které vznikají díky běžícímu projektu realizované za podpory Technologické agentury ČR,” říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a poradce ministra životního prostředí pro oblast energetiky.

Podporu energetického společenství si chválí i samotní starostové obcí. „Komunitní energetika je pro mě snahou obcí přiblížit se k soběstačnosti či dílčí nezávislosti na externích dodavatelích energií. Jde o zcela zásadní téma, kterému se konečně dostává patřičné pozornosti. Donedávna nemyslitelné věci už jsou dnes možné, nebo brzy budou. Proč? Protože dávají smysl. Systém výroby, spotřeby i akumulace energií lze i v menších obcích připravit tak, aby z nich těžili v první řadě místní obyvatelé. Zároveň se i v řadě dalších oblastí – ať jde o technické služby, odpadové hospodářství nebo třeba vodovody a kanalizace – ukázalo, že obce dovedou být velmi dobrými hospodáři, a občané to dokáží vycítit a ocenit. Z těchto předpokladů vycházíme i my ve Slatinicích. Chceme vytvořit takový energetický systém, který bude elektrickou energii vyrábět, spotřebovávat i akumulovat. U nás již existují, nebo se brzy spustí projekty fotovoltaiky (výroba) či přečerpávací vodní elektrárny (akumulace) či nových progresivních služeb pro naše občany, jakými jsou zimní chlazené kluziště nebo třeba termální lázně (spotřeba),” uvedl Ondřej Mikmek, starosta obce Slatinice.

Podporované projekty musejí být realizovány do 31. prosince 2025 a mohou zahrnovat pouze způsobilé výdaje vynaložené po 1. lednu 2022.

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na jeho  webových stránkách. Žadatelé mohou také získat informace prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách programu, případně mohou kontaktovat příslušné krajské pracovníky SFŽP ČR nebo MŽP.

Ke stažení:

Dotační titul se opírá zejména o novelu energetického zákona (známá jako Lex OZE 2) , která je v současné době v legislativním procesu. Předpokládá se, že do doby skutečného založení podpořených budoucích energetických společenství, bude novela zákona v platnosti.


Evropský parlament odmítl návrh na omezení používání pesticidů.

22.11.2023, Zdroj: ČTK

Evropský parlament dnes odmítl návrh na omezení používání pesticidů, tedy chemických přípravků na ochranu rostlin. Zpravodajka normy, europoslankyně za Zelené Sarah Wienerová z Rakouska po hlasování hovořila o „černém dni pro životní prostředí a společnost“.

Návrh, který měl do roku 2030 snížit používání pesticidů v EU na polovinu, odmítlo 299 poslanců, podpořilo jej 207 evropských zákonodárců a 121 se zdrželo hlasování. O textu se vedla vášnivá diskuse a poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, jejichž schvalování výrazně prodloužilo dnešní hlasování.

Poslanci rovněž v těsném hlasování odmítli, aby se návrh vrátil příslušnému výboru k dalšímu projednání. Státy EU by svou pozici k europarlamentem zamítnutému návrhu mohly hledat na jednání ministrů zemědělství v prosinci, plyne z diplomatických informací ČTK. Vzhledem k odmítavému postoji europoslanců ale není jisté, že se tak skutečně stane, program prosincové rady ještě španělské předsednictví nefinalizovalo. Existuje navíc stále poměrně velká skupina zemí, které by o věci raději než na ministerském jednání ještě dál diskutovaly na nižší úrovni v příslušné pracovní skupině. Omezení pesticidů tak bylo dneškem prakticky definitivně smeteno ze stolu, přinejmenším do konce volebního období, poznamenala agentura AFP.

Zelení a další levicové strany v EP nakonec hlasovali proti konečné dohodě poté, co společný tlak Evropské lidové strany (EPP) a dalších pravicových skupin zmírnil formulaci mnoha ustanovení schvalované normy, poznamenal k dění na plénu europarlamentu bruselský server Politico. Europoslanci tak dnes zlikvidovali jeden z klíčových pilířů takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) stávající Evropské komise, upozornil tento zpravodajský web.

Pravici a radikální pravici viní z odmítnutí textu jeho zpravodajka Wienerová, podle které výsledek zásadně ovlivnili lobbisté. „Nedovedla jsem si představit, že by tento návrh mohl být takto zmasakrován. Pro mě jako zpravodajku to bylo velké zklamání, ale je to hlavně monumentální zklamání pro životní prostředí. Je to rána pro naše cíle stran biodiverzity, pro naše zdraví a pro zdraví našich dětí,“ uvedla Wienerová po hlasování. Prohlásila také, že je zklamaná, že europoslanci nejsou schopni ani diskutovat o ochraně půdy, přestože hmyz vymírá, voda je znečištěná a v lidském těle koluje na 300 různých škodlivých látek.

„Výsledek hlasování překvapil všechny, nemá vítěze. Má jen poražené. Tím hlavním, kdo ztratil, jsou radikální Zelení, kteří chtěli všechno a nemají nic. Je velká škoda, že zřejmě i část liberálů a socialistů neunesla to, že prošly kompromisní návrhy EPP,“ uvedla na dotaz ČTK česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová, která je členkou EPP. Za kompromisy prosazované EPP označila prodloužení lhůty pro snížení pesticidů do roku 2035, změnu referenčního období na roky 2011 až 2013 nebo větší flexibilitu pro jednotlivé členské státy. Politička zvolená za KDU-ČSL uvedla, že českým zemědělcům a jejich úsudku při přiměřeném používání pesticidů důvěřuje. Kritizuje „zelené pokrytectví“ kolegů ze zemí, kde jsou pesticidy výrazně rozšířenější než v ČR.

Letos v říjnu se Česká republika přidala k desítce zemí evropského bloku, které prosazují, aby cíl snížit do roku 2020 používání pesticidů o polovinu byl právně nezávazný. Evropskou komisí navržené národní cíle by mělo podle této skupiny nahradit rozhodnutí každé členské země o tom, jak přispěje ke společnému unijnímu cíli. Podle tehdejšího vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného je ČR mezi zeměmi s nejnižší mírou využívání pesticidů a další snížení by pravděpodobně vedlo ke ztrátě produkce některých komodit.


Nové nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH.

22.11.2023, Zdroj: Evropská komise

V platnost vstoupilo nařízení Komise (EU) 2023/2482, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se látky bis (2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích (ÚV 14. 11. 2023).

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2023/2482, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látku bis (2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích.

V tabulce v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 se v položce č. 4 odkládá pro použití látky bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích nejzazší datum podání žádosti na 1.ledna 2029 a datum zániku na 1. července 2030.

Látka DEHP má být postupně nahrazena vhodnými alternativami, ale dokud nebude dokončen postup posuzování shody zdravotnických prostředků bez DEHP je pro veřejné zdraví a bezpečnost pacientů v EU důležité povolit výrobu zdravotnických prostředků obsahujících DEHP.

Nové nařízení vstupuje v platnost 15. 11. 2023. Společnosti nemusí v důsledku odkladu nejzazšího data podání žádosti a data zániku připravit žádost o povolení pro použití DEHP ve zdravotnických prostředcích v blížící se lhůtě 27. listopadu 2023.

Texty pozměňovacího nařízení v české i anglické verzi najdete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2023/2482

Nařízení Komise (EU) 2023/2482_ENG


Měsíční přehled legislativních změn: listopad 2023.

4.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc listopad 2023.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
329/2023 Sb.; Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací částka 153 z 3.11.2023 19.10.2023
330/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů částka 154 z 10.11.2023 1.1.2024
334/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. částka 155 z 21.11.2023 1.1.2024
340/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů částka 157 z 24.11.2023 1.1.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
382/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 1.11.2023
277/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2023
280/2023 Sb.; Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 1.11.2023

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
156/1998 Sb.; Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 277/2023 Sb. 1.11.2023
154/2000 Sb.; Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 277/2023 Sb. 1.11.2023
256/2000 Sb.; Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 382/2022 Sb. 1.11.2023
408/2000 Sb.; Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 277/2023 Sb. 1.11.2023
219/2003 Sb.; Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 277/2023 Sb. 1.11.2023

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526