EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 1. 2024

Měsíční přehled legislativních změn: prosinec 2023.* 

Ohlašování do ISPOP v roce 2024 (za rok 2023).* 

Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny.* 

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen, listopad 2023.* 

Měsíční přehled legislativních změn: prosinec 2023.

2.1.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc prosinec 2023.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
358/2023 Sb.; Vyhláška o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření částka 168 z 15.12.2023 1.1.2024
364/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb. částka 171 z 15.12.2023 1.1.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
544/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.12.2023

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
254/2001 Sb.; Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 544/2020 Sb. 23.12.2023
183/2006 Sb.; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 465/2023 Sb. 31.12.2023
165/2012 Sb.; Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 349/2023 Sb. 13.12.2023

Ohlašování do ISPOP v roce 2024 (za rok 2023).

4.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v letošním roce je nutné ohlásit do ISPOP zákonná hlášení a zprávy. Přehled základních termínů a povinností je uveden níže dle jednotlivých měsíců prvního čtvrtletí roku 2024.

Leden 2024

Do  31.1.2024 je nutné ohlásit vodní bilance:

 • Odběr podzemní vody
 • Odběr povrchové vody
 • Vypouštěné vody
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

Únor 2024

Do 15.2.2024 je nutné  podat:

 • Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody a Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Dále nově

 • Ohlašování množství lovných zařízení obsahujících plast uvedených na trh/zpětně odebraných ve formě odpadu výrobcem
 • Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Do 28.2.2024 je nutno  ohlásit

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady,
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady,
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

Březen 2024

Do  31.3.2024 je nutno podat:

Výrobky s ukončenou životností

 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Ovzduší

 • Ohlášení souhrnné provozní evidence
 • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

IRZ

 • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

V jiných termínech (a průběžně):

Nakládání s vodami:

 • Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP v termínu uvedeném v rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Nakládání s odpady

 • Obchodník, zprostředkovatel, dopravce odpadů (Ohlásit do 15 dnů zahájení, přerušení, ukončení nebo obnovení činnosti).
 • Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB – identifikace vlastníka od 1. 1.(ihned po změně)
 • Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení (do 15 dnů od změny provozu)

Nakládání s obaly

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (o uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku)

Ovzduší

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. (do 60 dnů od vystavení dokladu)

Úplný přehled je uveden na oficiálním webu  ISPOP zde


Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

15.12.2023, Zdroj: ČIŽP

V souvislosti s novelou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, tj. změnou § 80 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, již České inspekci životního prostředí nebudou příslušet žádné kontrolní kompetence ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím (FON).

Tuto kompetenci budou mít nadále pouze příslušné orgány ochrany přírody. Pravděpodobné datum účinnosti této novely je 1. 1. 2024. Níže naleznete předpokládaný postup inspekce po datu účinnosti novely.

Ve všech případech, kdy budou nedokončené kontrolní úkony, resp. správní či přestupková řízení, předávány na příslušné orgány ochrany přírody, poskytne inspekce dotčeným orgánům maximální pomoc a součinnost. V případě potřeby můžete využít kontakty na jednotlivá oddělení ochrany přírody a lesa oblastních inspektorátů ČIŽP, které uvádíme níže. Využít můžete také kontakty dostupné na webových stránkách ČIŽP (www.cizp.gov.cz/kontakty).

Přílohy ke tažení:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen, listopad 2023.

8.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

CLP – konsolidovaný text nařízení z 1. 12. 2023; REACH – konsolidovaný text nařízení z 1. 12. 2023; seznam souhrnů rozhodnutí o povolení látek k uvedení na trh; konsolidovaný text nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

CLP

 • Konsolidovaný text k 1.12.2023: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

Nařízení REACH

 • Konsolidovaný text k 1.12.2023: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP
 • ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7832

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7574

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7460

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7331

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7535

Rozhodnutí o udělení povolení

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/7309

Rozhodnutí o udělení povolení

Biocidy

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2672 ze dne 27. listopadu 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků INTEROX Biocidal Product Family 2 předložených v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2023) 8074)
  C/2023/7953
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2596 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se obnovuje schválení propikonazolu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  C/2023/7775

Ostatní

 • Konsolidovaný text k 1.11.2023: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise (EU) 2023/2482 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látku bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. listopadu 2023.
  Global Silicones Council a další v. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).
  Kasační opravný prostředek – Sestavení seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) – Zařazení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4), dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxanu (D6) na tento seznam – Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky – Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky – Bioakumulace – Biokoncentrační faktor – Organokovové sloučeniny.
  Věc C-559/21 P.Potvrdil správnost posouzení nebezpečnostní a zařazení látek mezi SVHC látky z důvodu perzistence akumulace.
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2668 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
 • Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění)
 • SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid
  C/2023/7088 final

Zpracovala 5.12.2023, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526