EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 1. 2024

MŽP vyčlení 450 milionů Kč na modernizaci třídění a recyklaci odpadů.* 

Povinnosti pro výrobce jednorázových plastů a obcí dle metodiky MŽP.* 

Metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů.* 

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – prosinec 2023.* 

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace k 12. 1. 2024.* 

MŽP vyčlení 450 milionů Kč na modernizaci třídění a recyklaci odpadů.

12.12.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčlení 450 milionů korun na modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek odpadu a zařízení pro chemickou recyklaci. Dvě výzvy jsou součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jeho cílem je přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách. V roce 2024 se chce resort dále zaměřit na sběr a svoz odpadu, vznik center pro opětovné použití předmětů a stavbu bioplynových stanic.

„Inovativní a udržitelná řešení pomohou například obcím, veřejnoprávním institucím, školám či zájmovým sdružením, ale také podnikatelům nebo firmám. Pokud si nastaví správné podmínky a budou mít moderní vybavení, může se odpad stát velmi užitečným zdrojem energie,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na první výzvu zaměřenou na výstavbu a modernizaci dotřiďovacích linek MŽP vyčlení 250 milionů korun. Prioritou má být podpora projektů zejména moderních technologií, které jsou v technickém hodnocení výzvy bonifikovány vyšší mírou dotační podpory a bodovým bonusem. Podmínkou je, že minimálně 30 procent vytříděných odpadů z podpořených zařízení musí vést k opětovnému využití. Příjem žádostí začal 6. prosince 2023 a skončí 29. února příštího roku. Projekty na dotřiďovací linky OPŽP podporoval již dříve.

Druhá výzva se zaměřuje hlavně na zpracování zejména směsných plastových odpadů a MŽP na ní vyčlení 200 milionů korun. Podmínkou pro získání podpory je, že dotované zařízení musí alespoň ze 70 procent směřovat k následnému materiálovému využití. Příjem žádostí byl otevřen 15. listopadu 2023 a skončí 28. června 2024. Jde o nesoutěžní výzvu, úspěšní žadatelé tak musí pouze splnit podmínky formálních náležitostí.

Různým oblastem v odpadovém hospodářství se chce MŽP věnovat také v příštím roce. V příštím roce budou v OPŽP vyhlášeny ještě dvě další výzvy. K dispozici bude 700 milionů korun a žádosti MŽP plánuje začít přijímat zhruba v polovině příštího roku.

„Hned na konci ledna se plánuje vyhlášení výzvy na podporu sběrných dvorů a odděleného sběru a svozu odpadů a rovněž výzvy na podporu výstavby či modernizace bioplynových stanic s alokací dohromady za jednu miliardu korun. Dále bych zmínil plánovanou podporu re-use center, vratných obalů a nádobí či kompostérů pro předcházení vzniku odpadů,“ dodal Hladík.

V polovině roku 2025 MŽP plánuje také vznik systému zálohování PET lahví a plechovek. Na tyto obaly navrhuje ministerstvo zálohu čtyři koruny, tedy o korunu více než na skleněné lahve. Vzniknout by mělo 11.000 sběrných míst. Po schválení novely by měl být součástí zákona také povinný sběr textilního odpadu. Na náklady spojené se sběrem a svozem textilu pak budou obcím přispívat výrobci.


Povinnosti pro výrobce jednorázových plastů a obcí dle metodiky MŽP.

4.12.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Informace pro obce o povinnostech výrobců jednorázových plastových výrobků (tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a plastových balónků) v souladu s platnými právními předpisy.

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydává metodické sdělení pro upřesnění postupu při uzavírání smluv o úhradě nákladů obcí s výrobci na nakládání s volně pohozeným odpadem z jednorázových plastových výrobků (littering).

Dokument ke stažení: Metodické sdělení

Obce nemají povinnost vstoupit do smluvního vztahu s výrobci nebo kolektivními systémy, MŽP obcím doporučuje poskytnout vhodnou součinnost výrobcům pro uzavření smlouvy.

Povinnosti pro výrobce jednorázových plastů

1. Osvětová činnost:

 • Informování konečných uživatelů a změna spotřebitelského chování.
 • Osvěta proti litteringu.

2. Finanční podpora pro obce:

 • Úhrada nákladů na úklid, soustřeďování, přepravu a zpracování odpadu podle smlouvy.
 • Uzavření smlouvy s minimálně 30 % obcí v ČR do 1.10.2023.

3. Flexibilita ve splnění povinností:

 • Možnost plnit povinnosti individuálně nebo skrze kolektivní systémy.
 • Provozování kolektivních systémů na základě oprávnění ministerstva.

Od začátku roku 2025 budou obce povinně zřizovat odkladní místo pro textil a obuv

Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místo, na kterých mohou občané nepotřebný textil a obuv odložit.

V budoucnu na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat samotní výrobci. Tato povinnost je nyní projednávána v rámci revize směrnice o odpadech, po jejím schválení bude do tohoto zákona transponována.

Doposud jsou kontejnery na textil umístěny zhruba na 10 000 místech po celé České republice. Zákon o odpadech, který byl schválen v roce 2020, udává povinnost obcím zřídit sběrné místo. Co ovšem nebylo minulou vládou vyřešeno, je financování sběrné sítě, separace a následná recyklace. Textil je vhodnou komoditou pro systém rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR), který spočívá v tom, že výrobce nese odpovědnost za vyrobený produkt až do konce jeho životnosti a podílí se na financování za jeho další nakládání. Pokud ale dojde ke smíchání textilií s jinými odpady, například v popelnici na směsný odpad, možnost oddělení a efektivní recyklace se snižuje. Ministerstvo proto při přípravě EPR systému na textil bude prověřovat možnou variantu, která by umožnila sběr textilu i na vybraných prodejních místech. Jednalo by se tak o sběr ve veřejné síti v rámci obcí a zároveň u povinných míst. Takto již funguje sběr elektroodpadu nebo baterií.

„Jsem v první řadě zastáncem cirkularity a podporuji opětovné užívání jakékoliv věci nebo materiálu. Pokud ale věc už dosloužila, měli bychom ji umět efektivně zrecyklovat. V současnosti není separace textilu povinná, v černé popelnici se smísí s ostatním odpadem, a tak se možnost recyklace výrazně snižuje. Až bude mít každá obec vlastní sběrné místo, bude pro občany jednodušší textil separovat,” vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Česko trpí neustále rostoucím objemem textilního odpadu. „Stojí za ním zejména levná produkce spojená s vysokou spotřebou nejen oblečení, ale i zdrojů. Textil je jeden z odpadových toků, na který nebyl kladen žádný třídící nebo recyklační cíl. Stal se tak přirozeně černým pasažérem odpadového hospodářství. Obce by k separovanému sběru textilu měly přistupovat stejně, jako je to nyní s dalšími tříděnými složkami, kterými jsou plasty, sklo, kovy nebo papír. U větších měst doporučujeme rozmístění sběrných nádob v ulicích, u těch menších je možné zřídit toto místo na sběrném dvoře nebo využít pytlový sběr,“ uvádí vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP David Surý.

Například ve Francii již systém rozšířené odpovědnosti výrobce funguje. Poplatek za jeden kus prodaného oblečení je zhruba jedna koruna, což při prodaném množství cca 288 milionů kusů textilu se jedná o výnosy cca 288 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou obcím přerozděleny podle počtu obyvatel.

„Když mluvíme o cirkularitě textilu, třídění je druhý ze tří kroků. První krok je u samotných výrobců textilu, kdy je důležité se zaměřit na kvalitu materiálu, design výrobku či jeho opravitelnost. Tam to všechno začíná. Druhý krok je právě zmiňované třídění, které je nesmírně důležité. V Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) se odpadům dlouhodobě věnujeme, děláme ročně desítky odpadových analýz ve firmách, na velkých sportovištích, festivalech, a právě i v obcích, takže vidíme, jak často je textil v komunálním odpadu zastoupen. Třetí krok jsou pak inovace, kterým se snažíme v INCIENu také dlouhodobě věnovat, abychom firmám ukázali, že je to spíše příležitost, nežli povinnost. Jedná se například o digitální štítky, úplné informace o tom, co se v textilu nachází, nebo recyklace z vlákna na vlákno,“ dodává ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Michaela Kloudová.

„Ročně se podle expertních rozborů MŽP v tuzemsku vyhodí okolo 180 tisíc tun textilu. Tvoří asi 3-4 % odpadu v černých popelnicích. Zřízením sběrných míst v obcích se uleví třídicímu systému a bude možné textil recyklovat efektivněji,” doplnil podstatná data ministr Hladík. V současnosti funguje dobrovolný sběr textilu, který provozují neziskové organizace i soukromé firmy, obsah kontejnerů se převeze do třídicího centra, kde je znovu rozdělen a použitelné oblečení putuje například do charitativních obchodů nebo k nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Nepotřebný textil je také možné darovat charitativním organizacím napřímo. „Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí mají možnost vyměnit své oblečení a boty ve swapu, který jednou za půl roku probíhá přímo u nás v budově. Oblečení, které zůstane bez majitele, putuje na dobročinné účely. Letos jsme z podzimního swapu podpořili Klub svobodných matek, a to skoro sto kily oděvů a bot,“ představuje cirkulární a charitativní aktivity ministerstva životního prostředí ministr Hladík.

Ministerstvo životního prostředí dále podporuje předcházení vzniku textilního odpadu, a to zejména v rámci budování tzv. re-use center nebo pointů, které bývají umístěny na sběrných dvorech. Do těchto míst mohou lidé přinést věci včetně textilu, pro které již doma nemají využití, a dát jim tak šanci na druhý život. Kromě textilu je možné v těchto centrech sehnat například výrobky s ukončenou životností, jakými jsou například nábytek, hračky nebo drobné elektrospotřebiče. Zřizování center tohoto typu může pomoci obcím snížit náklady na odstraňování odpadů, nakupující moohu ušetřit peníze a výhodou je i vznik pracovních míst.

„Udržitelnost a cirkulární ekonomika je jeden ze tří hlavních pilířů Kampusu Hybernská. Textilu a jeho opětovnému využití se věnujeme i během našich workshopů, například v Ateliéru nebo Cirkulární dílně. V Cirkulárním hubu organizujeme swapy a přednášky, které vzdělávají a podporují veřejnost k samotné praxi. Nabízíme i možnost využít naši Knihovnu věcí, kde je možné si za drobný poplatek zapůjčit vybavení, které běžně doma nepotřebujeme každý den, a sdílet ho tak s ostatními. Díky finančnímu přispění Magistrátu hlavního města Prahy se udržitelnost propisuje i do samotného provozu Kampusu, například na splachování využíváme dešťovou vodu a připravujeme také realizaci modrozelené infrastruktury,“ dodává ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová.

Aktuální novela zákona o obalech, která se primárně věnuje povinnému zálohování, je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Novela obsahuje zahrnutí reklamních letáků do systému lidvidace k obalové složce papírového odpadu. Ty zahlcují modré kontejnery, ale nijak se nepodílí na nákladech, které obcím generují. Zatímco obalový papír nebo lepenka musí platit poplatky, letáky nikoliv. Ministerstvo životního prostředí proto v příštím roce představí teze zákona, který rozšíří povinnost výrobců nově o plastové výrobky, jako jsou hračky, domácí a zahradní potřeby, nábytek, matrace nebo ploché sklo. Tato systémová změna přenese zodpovědnost za likvidaci odpadů od obcí k těm, kteří odpad skutečně produkují, tj. spotřebitelé a zákazníci. Novela bude představena v rámci zákona o výrobcích s ukončenou životností.


Metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů.

5.12.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů. Účelem metodiky je poskytnout podporu provozovatelům a povolujícím úřadům při identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci, a následně je navést na příslušné povolovací procesy a upozornit na jejich případná úskalí.

Chemická recyklace je specifický postup zpracování odpadů, který využívá chemické reakce a procesy k rozkladu, transformaci nebo regeneraci znečištěných nebo nepoužitelných materiálů zpět na užitečné suroviny nebo produkty.

K podpoře aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky a aplikace pokročilých technik pro nakládání s odpady byl zpracován metodický dokument, který má sloužit k identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci. V předloženém dokumentu jsou souhrnně řešeny aspekty souvisejících právních předpisů – EIA, IPPC, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a provázání na nařízení REACH. Metodický dokument obsahuje podrobné rozpracování požadavků na zařazení technologie a souvisejících činností a komplexní informace k obsahu žádosti o povolení / změnu povolení provozu.

Dokument ke stažení: 2023_12_04_Metodika_chemická_recyklace_DeFIN.pdf (1.30 MB)


Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – prosinec 2023.

17.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH: souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití látek uvedených v příloze XIV; zpráva EK o přezkumu směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
  C/2023/1519

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8566 15. prosince 2023 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“)

Číslo ES: -, číslo CAS: –

Merckle GmbH, Graf-Arco Straße 3, 89079 Ulm, Německo REACH/23/30/0 Průmyslové použití jako emulgátor v emulzi silikonového oleje k silikonizaci předplněných injekčních stříkaček v léčivém přípravku. 4. ledna 2028 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/8397

Rozhodnutí o udělení povolení v rámci přezkumu

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Zrušené rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8397 14. prosince 2023 trichlorethylen (TCE)

(č. ES: 201-167-4; č. CAS: 79-01-6)

DOMO Caproleuna GmbH, Am Haupttor Bau 3101, 06237 Leuna, Německo REACH/23/36/0/R1 Jako extrakční činidlo pro purifikaci kaprolaktamu z kaprolaktamového oleje 31. prosince 2033 C(2017) 69 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/8346

Rozhodnutí o udělení povolení v rámci přezkumu

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Zrušené rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8346 14. prosince 2023 trichlorethylen (TCE)

(č. ES: 201-167-4; č. CAS: 79-01-6)

Microporous GmbH, Gewerbestraße 8, 9181 Feistritz im Rosental, Rakousko REACH/23/38/0/R1 Jako extrakční rozpouštědlo při výrobě polyethylenových separátorů pro olověné baterie 21. dubna 2035 C(2017) 7928 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/8538

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8538 12. prosince 2023 Oxid chromový

číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0

Dichroman sodný

číslo ES: 234-190-3, číslo CAS: 7789-12-0, 10588-01-9

U. S. Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovensko REACH/23/33/0 Použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
REACH/23/33/1 Použití dichromanu sodného k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/8409

Rozhodnutí o udělení povolení v rámci přezkumu

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Zrušené rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8409 8. prosince 2023 trichlorethylen (TCE)

(č. ES: 201-167-4; č. CAS: 79-01-6)

Roquette Frères, 1 Rue de la haute loge, 62136, Lestrem Cedex, Francie REACH/23/37/0/R1 Jako pomocná látka při biotransformaci škrobu k získání beta-cyklodextrinu 31. prosince 2031 C(2017) 7581 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
  C/2023/8143

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2023) 8143 1. prosince 2023 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“)

č. ES: –; č. CAS: –

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)

č. ES: –; č. CAS: –

Prionics Lelystad B.V., Platinastraat 33, 8211AR, Lelystad, Flevoland, Nizozemsko REACH/23/34/0 4-terc-OPnEO jako součást tlumivých roztoků pro tyto účely: 1) pro výrobu antigenů (k dosažení buněčné extrakce, buněčné lýzy, nanesení biologických antigenů na předměty, inaktivace mikroorganismů produkujících cílový antigen a výměny rozpouštědel) a 2) pro provádění kontroly v průběhu výrobního procesu a v jeho závěru týkající se kvality antigenů určených k použití jako laboratorní činidla ve veterinární oblasti a oblasti lidského zdraví při vědeckém výzkumu a vývoji a v diagnostických aplikacích in vitro 4. ledna 2033 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
REACH/23/34/1 4-NPnEO jako součásti tlumivých roztoků pro tyto účely: 1) pro výrobu antigenů (k dosažení buněčné extrakce, buněčné lýzy, nanesení biologických antigenů na předměty, inaktivace mikroorganismů produkujících cílový antigen a výměny rozpouštědel) a 2) pro provádění kontroly v průběhu výrobního procesu a v jeho závěru týkající se kvality antigenů určených k použití jako laboratorní činidla ve veterinární oblasti a oblasti lidského zdraví při vědeckém výzkumu a vývoji a v diagnostických aplikacích in vitro
 • Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejnění názvů evropských norem a odkazů na ně podle položky 27 (nikl) přílohy XVII nařízení REACH)
  PUB/2023/1793
 • Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
  (Zveřejnění názvů evropských norem a odkazů na ně podle položky 27 (nikl) přílohy XVII nařízení REACH)
  (C/2023/1604)
ESO Odkaz na normu a její název Odkaz na nahrazovanou normu
CEN EN 1811:2023

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

EN 1811:2011+A1:2015
CEN EN 12472:2020

Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

EN 12472:2005+A1:2009
CEN EN 16128:2015

Oční optika – Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí

EN 16128:2011

ESO: evropská normalizační organizace:
— CEN: www.cencenelec.eu
— Cenelec: www.cencenelec.eu
— ETSI: www.etsi.org

 • Nařízení Komise (EU) 2023/1132 ze dne 8. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením (Text s významem pro EHP)
  C/2023/3648

Ostatní

 • ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o přezkumu směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  COM/2023/760 final

Zpracovala 16.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace k 12. 1. 2024.

12.1.2024, Zdroj: Státní veterinární správa ČR (www.svscr.cz)

Aktuality k nákazové situaci

12. 1. 2024
Dvanácté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v obci 
Trnávka u Nového Jičína v Moravskoslezském kraji. Chovatel ve čtvrtek 11. 1. nahlásil úhyn osmi z dvaceti chovaných nosnic. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To následně potvrdilo ptačí chřipku. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. Krajská veterinární správa také v případě tohoto ohniska využije možnost nevymezit okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nevyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele. SVS přesto znovu apeluje na chovatele drůbeže, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti.

6. 1. 2024
Další ohnisko ptačí chřipky se nachází v obci Nebílovy v okrese Plzeň – jih. Chovatel v pátek 5.1. nahlásil náhlý úhyn pěti z dvaceti chovaných nosnic. Některé ze zbývajících nosnic vykazovaly příznaky onemocnění. V rámci šetření na místě odebrali veterinární inspektoři vzorky a zaslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. Krajská veterinární správa také v případě tohoto ohniska využije možnost danou nedávnou změnou evropské legislativy nevymezit okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nevyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele. SVS přesto znovu apeluje na chovatele drůbeže a ptáků v ČR, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a sledovali zdravotní stav v chovech. Od počátku letošního roku bylo v ČR potvrzeno již jedenáct ohnisek ptačí chřipky, všechny v nekomerčních malochovech.

5. 1. 2024
Dnes bylo potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky v malochovech drůbeže ve třech různých krajích České republiky. Tři z nových ohnisek se nacházejí ve Zlínském kraji; dvě ve dvou různých malochovech v obci Kelč na Vsetínsku a jedno v Rožnově pod Radhoštěm. Dvě ohniska hlásí také Kraj Vysočina, konkrétně v obcích Želiv a Popelištná na Pelhřimovsku. Šestým místem, kde byla v malochovu potvrzena ptačí chřipka je obec Norberčany v Olomouckém kraji. Ve všech případech došlo v chovech v řádu jednotek dní k úhynu velké části či všech kusů chovaných ptáků, zbývající drůbež vykazovala příznaky onemocnění. Veterinární inspektoři v chovech provedli šetření a přijali předběžná opatření. Zbývající drůbež v zasažených chovech bude utracena. Krajské veterinární správy také v případě dnes potvrzených ohnisek využívají možnost danou nedávnou změnou evropské legislativy nevymezit okolo zasažených chovů uzavřená pásma a v nich nebudou vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele. SVS přesto znovu apeluje na chovatele drůbeže a ptáků v ČR, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a sledovali zdravotní stav v chovech drůbeže.
Od počátku letošního roku bylo v ČR potvrzeno již deset ohnisek ptačí chřipky, všechny v nekomerčních malochovech.

4. 1. 2024
V Jihomoravském kraji bylo dnes potvrzeno ještě jedno ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v obci Vedrovice na Znojemsku. Vzorky z chovu, ve kterém uhynulo všech 15 slepic, byly odeslány do Státního veterinárního ústavu Olomouc, kde vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5. Od počátku letošního roku se jedná o čtvrté ohnisko ptačí chřipky v České republice. Krajská veterinární správa stejně jako v předchozích letošních případech využije možnost danou nevymezit okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nebudou vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele.

4. 1. 2024
V České republice byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky. Obě se nacházejí v nekomerčních malochovech slepic. První z nich v Ostravě-Staré Bělé, druhé ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku. Jedná se o druhé a třetí letošní ohnisko ptačí chřipky. Státní veterinární správa nevymezí okolo ohnisek uzavřená pásma s nařízeními pro ostatní chovatele. Přesto apeluje na chovatele drůbeže a ptáků v ČR, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a sledovali zdravotní stav v chovech drůbeže.

2. 1. 2024
V České republice bylo po téměř osmi měsících potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v malochovu drůbeže v Horních Slověnicích na Českobudějovicku. Výskyt nákazy v chovu potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Zdroj: SVS

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526