EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 6. 2022

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP) – aktualizace k 7.6.2022.  

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH – aktualizace k 7.6.2022.  

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP) – aktualizace k 7.6.2022.

7.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 7.6.2022).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) ve znění:

 • Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009
 • Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011
 • Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012
 • Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013
 • Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013
 • Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014

změněné nařízením Komise (EU) 2015/491 ze dne 23. března 2015

 • Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 ze dne 5. prosince 2014
 • Nařízení Komise (EU) č. 2015/1221 ze dne 24. července 2015
 • Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016
 • Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017
 • Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018
 • Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019
 • Nařízení Komise (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 ze dne 31. srpna 2020
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 ze dne 3. února 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1962 ze dne 12. srpna 2021

Konsolidovaná verze nařízení CLP ke dni 1. března 2022 zapracovává všechny shora uvedené předpisy kromě:

Tento seznam je aktualizován podle dalšího legislativního vývoje předpisů EU.

/Poznámka: Konsolidované verze všech nařízení je třeba brát jako dokumentační nástroje a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah/.


Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH – aktualizace k 7.6.2022.

9.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (aktualizováno 7.6.2022).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH) ze dne 18. prosince 2006 bylo změněno:

 • nařízením Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007;
 • nařízením Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, pokud jde o přílohu IV a V;
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008;
 • nařízením Komise (ES) č. 134/2009 ze dne 16. února 2009, pokud jde o přílohu XI;
 • nařízením Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, pokud jde o přílohu XII;
 • nařízením Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010, pokud jde o přílohu XII;
 • nařízením Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, pokud jde o přílohu II;
 • nařízením Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, pokud jde o přílohu XIV;
 • nařízením Komise (EU) č. 207/2011 ze dne 2. března 2011, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011, pokud jde o přílohu I;
 • nařízením Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011, pokud jde o přílohu XIII;
 • nařízením Komise (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 125/2012 ze dne 14. února 2012, pokud jde o přílohu XIV;
 • nařízením Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012¸ pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 20. září 2012, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013¸ pokud jde o přílohu XIV;
 • nařízením Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, které upravuje některá nařízení a rozhodnutí v důsledku přistoupení Chorvatské republiky;
 • nařízením Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014, pokud jde o přílohu XIV;
 • nařízením Komise (EU) 2015/282 ze dne 20. února 2015, pokud jde o přílohy VII, IX a X;
 • nařízením Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, pokud jde o přílohu II;
 • nařízením Komise (EU) 2015/1494 ze dne 4. září 2015, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, pokud jde o přílohy VII a VIII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, pokud jde o přílohu VII;
 • nařízením Komise (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, pokud jde o přílohu XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, pokud jde o přílohu;
 • nařízení mKomise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV;
 • nařízením Komise (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. 1. 2018, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/588 ze dne 18. 4. 2018, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/589 ze dne 18. 4. 2018, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. 5. 2018, kterým se mění dodatky 1 až 6 přílohy XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/1513 ze dne 10. 10. 2018, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. 12. 2018, kterým se mění přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII;
 • nařízením Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. 12. 2018, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2019/957 ze dne 11. 6. 2019, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2019/1691 ze dne 9. 10. 2019, kterým se mění příloha V;
 • nařízením Komise (EU) 2020/171 ze dne 6. 2. 2020, kterým se mění příloha XIV;
 • nařízením Komise (EU) 2020/507 ze dne 7. 4. 2020, pokud jde o kontrolu souladu registrační dokumentace;
 • nařízením Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. 6. 2020, kterým se mění příloha II;
 • nařízením Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. 8. 2020, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2020/2081 ze dne 14. 12. 2020, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2020/2096 ze dne 15.12. 2020, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2020/2160 ze dne 18. 12. 2020, kterým se mění příloha XIV;
 • nařízením Komise (EU) 2021/57 ze dne 25. 1. 2021, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2021/979 ze dne 17. 6. 2021, kterým se mění přílohy VII až XI;
 • nařízením Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. 7. 2021, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2021/1297 ze dne 4. 8. 2021, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2021/2030 ze dne 19. 11. 2021, kterým se mění příloha XVII;
 • nařízením Komise (EU) 2021/2045 ze dne 24. 11. 2021, kterým se mění příloha XIV;
 • nařízením Komise (EU) 2021/2204 ze dne 13. 12. 2021, kterým se mění příloha XVII.

Konsolidovaná verze nařízení REACH ke dni 1. března 2022 zapracovává všechny shora uvedené předpisy kromě:

 • Nařízení Komise (EU) 2022/477 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy VI až X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2022/586 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH

Úkony spojené s podáním žádosti o registraci, žádosti o povolení a s odvoláním jsou zpoplatněny. Na základě ustanovení čl. 74 nařízení REACH bylo vydáno nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). V návaznosti na přezkum poplatků bylo toto nařízení změněno několika prováděcími nařízeními Komise. Pro snazší orientaci doporučujeme konsolidovanou verzi nařízení (ES) č. 340/2008.

Poslední změna nařízením Komise (EU) 2018/895 ze dne 22. 6. 2018 již byla zapracována.

V konsolidovaném znění není zapracována poslední změna ze dne 22. června 2018

/Poznámka: Konsolidované verze všech nařízení je třeba brát jako dokumentační nástroje a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jejich obsah./

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20180301&qid=1524490357868&from=CS

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526