EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 3. 2024

Měsíční přehled legislativních změn: únor 2024.* 

Normy: ekologie a životní prostředí – březen 2024.* 

Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC.* 

Výpočet uhlíkové stopy – stále důležitější ukazatel při výběru dodavatele.* 

Měsíční přehled legislativních změn: únor 2024.

5.3.2024, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc únor 2024.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
19/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství částka 19 z 2.2.2024 2.2.2024
24/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů částka 24 z 8.2.2024 8.2.2024
43/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb. částka 43 z 29.2.2024 1.3.2024
44/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády částka 44 z 29.2.2024 1.3.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
10/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024
13/2024 Sb.; Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy 21.2.2024
19/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 2.2.2024
24/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 8.2.2024

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
481/2012 Sb.; Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 10/2024 Sb. 1.2.2024

 


Normy: ekologie a životní prostředí – březen 2024.

8.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v březnu 2024.

VYDANÉ ČSN

 

Značka normy (číslo) Kat. č. Plný název normy
ČSN ISO 567
(44 1320)
518833 Koks – Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě; Vydání: Březen 2024
ČSN ISO 23380
(44 1385)
518832 Uhlí – Volba metod pro stanovení stopových prvků – Návod a požadavky; Vydání: Březen 2024
ČSN ISO 21191
(47 4426)
518851 Zařízení na ochranu rostlin – Uzavřené přepravní systémy – Specifikace parametrů; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 15560
(65 4869)
518946 Anorganická hnojiva – Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 15561
(65 4870)
518961 Anorganická hnojiva – Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 15562
(65 4871)
518964 Anorganická hnojiva – Stanovení kyanamidového dusíku; Vydání: Březen 2024
ČSN EN ISO 9488
(73 0300)
518803 Solární energie – Slovník; (idt ISO 9488:2022); Vydání: Březen 2024
ČSN EN 15269-3
(73 0868)
518808 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 12390-14
(73 1302)
518847 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 12390-16
(73 1302)
518835 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 16: Stanovení smrštění betonu; Vydání: Březen 2024
ČSN EN 12390-17
(73 1302)
518836 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem; Vydání: Březen 2024
ČSN EN ISO 16387
(83 6450)
518656 Kvalita půdy – Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Stanovení vlivu na reprodukci; (idt ISO 16387:2023); Vydání: Březen 2024
ČSN EN IEC 60068-2-14 ed. 3
(34 5791)
518967 Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty; (idt IEC 60068-2-14:2023); Vydání: Březen 2024

ZMĚNY ČSN

Značka normy (číslo) Kat.č. Plný název normy
ČSN EN ISO 11114-1
(07 8609)
518402 Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 1: Kovové materiály; Vydání: Červen 2021 Změna A1; (idt ISO 11114-1:2020/Amd.1:2023); Vydání: Březen 2024
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2
(34 5791)
518968 Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty; Vydání: Duben 2010 Změna Z1; Vydání: Březen 2024

OPRAVY ČSN

Značka normy (číslo) Kat.č. Plný název normy
ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2
(03 8900)
518517 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům; Vydání: Prosinec 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Značka normy (číslo) Kat. č. Plný název normy
ČSN EN ISO 14644-18
(12 5301)
518795 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 18: Posuzování vhodnosti spotřebního materiálu; EN ISO 14644-18:2023; ISO 14644-18:2023
ČSN EN IEC 63376
(18 0302)
518614 Systém energetického managementu průmyslových zařízení (FEMS) – Funkce a informační toky; EN IEC 63376:2023; IEC 63376:2023
ČSN EN ISO 13703-3
(45 0023)
518583 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině – Část 3: Výroba; EN ISO 13703-3:2023; ISO 13703-3:2023
ČSN EN ISO 19901-8
(45 0027)
518584 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Příbřežní konstrukce – Část 8: Zkoumání mořského dna; EN ISO 19901-8:2023; ISO 19901-8:2023
ČSN EN ISO 12736-1
(45 1216)
518587 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení – Část 1: Ověřování materiálů a izolačních systémů; EN ISO 12736-1:2023; ISO 12736-1:2023
ČSN EN ISO 12736-2
(45 1216)
518586 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení – Část 2: Kvalifikační procesy pro výrobní a aplikační postupy; EN ISO 12736-2:2023; ISO 12736-2:2023
ČSN EN ISO 12736-3
(45 1216)
518585 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení – Část 3: Rozhraní mezi systémy, systémy svarových spojů, opravami v terénu a prefabrikovanými izolacemi; EN ISO 12736-3:2023; ISO 12736-3:2023
ČSN EN ISO 12460-3
(49 0163)
518580 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy; EN ISO 12460-3:2023; ISO 12460-3:2023
ČSN EN ISO 24187
(64 0504)
518578 Principy pro analýzu mikroplastů přítomných v životním prostředí; EN ISO 24187:2023; ISO 24187:2023
ČSN EN ISO 3671
(64 2014)
518579 Plasty – Aminoplastové lisovací hmoty – Stanovení těkavých složek; EN ISO 3671:2023; ISO 3671:2023
ČSN EN ISO 4973
(68 1554)
518576 Kosmetika – Mikrobiologie – Řízení kvality kultivačních půd a roztoků používaných v kosmetických standardech; EN ISO 4973:2023; ISO 4973:2023
ČSN EN 16687
(72 8000)
518711 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie; EN 16687:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 16637-1
(72 8013)
518663 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy; EN 16637-1:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 16637-2
(72 8013)
518665 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu; EN 16637-2:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 16637-3
(72 8013)
518664 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru; EN 16637-3:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17195
(72 8016)
518712 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Analýza anorganických látek v eluátech; EN 17195:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17196
(72 8017)
518713 Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek; EN 17196:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17197
(72 8018)
518714 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech – Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES); EN 17197:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17200
(72 8019)
518715 Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech – Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS); EN 17200:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17201
(72 8020)
518716 Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – Obsah anorganických látek – Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou; EN 17201:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17844
(72 8021)
518719 Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) – Metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí; EN 17844:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17845
(72 8022)
518720 Stavební výrobky – Posouzení uvolňování nebezpečných látek – Stanovení reziduí biocidů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS); EN 17845:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17331
(72 8023)
518717 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Obsah organických látek – Metody extrakce a analýzy; EN 17331:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 17332
(72 8024)
518718 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Analýza organických látek v eluátech; EN 17332:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN ISO 52016-3
(73 0336)
518571 Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov; EN ISO 52016-3:2023; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 12255-9
(75 6403)
518852 Čistírny odpadních vod – Část 9: Kontrola pachů a odvětrání; EN 12255-9:2023; Platí od 2024-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12255-9 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 9: Kontrola pachů a odvětrání; Vydání: Březen 2003
ČSN EN ISO 23196
(75 7783)
518558 Kvalita vod – Výpočet koncentrací biologické ekvivalence (BEQ); EN ISO 23196:2023; ISO 23196:2022; Platí od 2024-04-01
ČSN EN 16484
(79 0020)
518556 Usně – Požadavky na určování původu usňových výrobků; EN 16484:2023; Platí od 2024-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16484 (79 0020) Usně – Požadavky na určování původu usňových výrobků; Vyhlášena: Květen 2016
ČSN ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1
(87 2001)
518547 Environmentální inženýrství (EE) – Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení – Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek – Podčást 6: Lodní prostředí; ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1:2023; Platí od 2024-04-01

Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC.

21.2.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

 1. 1. 2024 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o dalších 5 látek SVHC, KS nyní obsahuje 24O látek SVHC.

Nově vložené látky do KS:

 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (EC 221-573-5 a CAS 3147-75-9), výroba nátěrových hmot, lepidel a těsnicích materiálů, maziv a tuků, leštidel, vosků, mycích a čisticích prostředků,
 • 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC 211-989-5 a CAS 732-26-3), výroba směsí a výrobků z pohonných hmot,
 • Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol (EC 700-960-7), výroba  lepidel, tmelů, nátěrových hmot, plniv, omítek, modelovací hlíny, inkoustů a tonerů, polymerů,
 • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (EC 438-340-0 a CAS 119344-86-4),  výroba inkoustů, tonerů a nátěrových hmot,
 • Bumetrizol (EC 223-445-4 a CAS 3896-11-5), výroba nátěrových hmot, lepidel a tmelů, mycích a čisticích prostředků.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na KS, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

 • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
 • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

Také platí povinnost oznamovat výrobky do databáze SCIP pro ty, kdo uvádí předměty na trh EU, pokud předměty obsahují látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,1 % hm.

Více info viz ECHA/NR/24/01

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/1784/rozsireni-kandidatskeho-seznamu-o-dalsich-pet-latek-svhc


Výpočet uhlíkové stopy – stále důležitější ukazatel při výběru dodavatele.

22.2.2024, Zdroj: Impact Metrics s.r.o. (impactmetrics.cz)

Do receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tenderech pronikla nová ingredience. Kromě nejlepší kvality a nejnižší ceny si velké firmy začínají vybírat dodavatele i podle uhlíkové stopy a snahy ji snižovat. Dobrých důvodů, proč začít měřit uhlíkovou stopu, je ale více. Pojďme si je postupně představit.

Proč by měly firmy počítat svoji uhlíkovou stopu?

Udržitelnost a environmentální ohleduplnost se stávají nezbytnými součástmi moderního podnikání. Jedním z klíčových ukazatelů udržitelnosti firmy je uhlíková stopa. Uhlíková stopa stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisí s činností firmy. Proč by měly firmy investovat čas a úsilí do výpočtu své uhlíkové stopy?

 1. Snižování emisí a nákladů

Jakmile firma zná svou uhlíkovou stopu, může identifikovat oblasti, kde ji může snižovat. To většinou vede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity. Podívejte se na konkrétní příklady:

 • Energetická efektivita Výpočet uhlíkové stopy zahrnuje měření emisí spojených se spotřebou energií. Umožní tak identifikovat oblasti, kde je největší spotřeba energií a tím i náklady na elektřinu a palivo. Konkrétní opatření mohou zahrnovat zavedení chytrého řízení budov pro optimalizaci vytápění a chlazení, modernizace osvětlení nebo odhalení energetických ztrát.
 • Redukce odpadu Mnoho firem vytváří odpad, který je nejen škodlivý pro životní prostředí, ale také zvyšuje náklady na likvidaci. Díky stanovení uhlíkové stopy snadno najdete oblasti, kde se dá množství odpadu, který končí na skládce, snížit. Jedná se např. o zavedení recyklačního programu nebo redesign obalů.
 • Optimalizace dopravy Doprava je často velkým zdrojem emisí skleníkových plynů a nákladů pro firmy. Výpočet uhlíkové stopy může pomoci firmám lépe porozumět nákladům spojeným s dopravou a identifikovat možnosti jejich snížení jako je využití technologií pro trasování vozidel, optimalizaci tras nebo přechod na elektromobilitu.
 • Lepší procesy Výpočet uhlíkové stopy může odhalit zastaralé nebo neefektivní procesy ve firmě a odstranit zbytečné kroky ve výrobním procesu.

Tyto příklady ukazují, že výpočet uhlíkové stopy může odstartovat snižování nákladů a nákladů a zlepšení efektivity firmy. Zároveň to pomáhá splnit environmentální cíle a získat důvěru zákazníků a investorů.

 1. Získávání a udržení zákazníků

Kdo nebude snižovat uhlíkovou stopu, bude mu utíkat byznys.

Mnoho zákazníků preferuje firmy, které se aktivně snaží snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí. Výpočet a snižování uhlíkové stopy může být rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele.

 1. Regulace a zvýšení transparentnosti

Stále více zemí a regionů zavádí regulaci týkající se emisí skleníkových plynů. Výpočet uhlíkové stopy připravuje firmy na dodržování těchto předpisů a může jim otevřít dveře k obchodním příležitostem.

Výpočet uhlíkové stopy pomáhá firmám a jejich zákazníkům lépe chápat vliv podnikání na životní prostředí. Transparentnost ve vztahu k uhlíkové stopě buduje důvěru a zvyšuje hodnotu značky.

Jak provádět výpočet uhlíkové stopy?

Pro mnoho firem může působit stanovení uhlíkové stopy jako složitý úkol určený pro specializované poradenské společnosti. Ale to už díky digitalizaci dávno neplatí. K dispozici jsou digitální kalkulačky uhlíkové stopy, díky kterým je celý proces dosažitelný i pro menší firmy. Podívejte se na jejich hlavní výhody oproti tradičnímu způsobu výpočtu:

 • Snadné zadání dat Hlavní výhodou on-line nástrojů pro výpočet uhlíkové stopy je snadné zadání dat a rychlé získání výsledků. Představte si je jako chytrý formulář s předdefinovanými kategoriemi, který vás provází celým procesem získání dat.
 • Srozumitelné zobrazení výsledků Interpretaci dat usnadňuje vizualizace výsledků v podobě grafů, reportů a doporučení. To oceníte především při další práci s výpočtem a sdílení informací s externími partnery a zaměstnanci.
 • Sledování trendu Výpočet uhlíkové stopy je důležitý, ale ještě důležitější je její snižování. Digitální nástroje monitorují data průběžně a umožňují tak sledovat pokrok a plnění ročních cílů.

Díky těmto digitálním nástrojům mohou firmy výpočet uhlíkové stopy provést efektivně a s minimálním úsilím. To znamená, že i menší firmy se mohou pustit do měření své uhlíkové stopy a využít výsledky k nastavení strategie udržitelného podnikání.

Pokud hledáte efektivní způsob, jak provádět výpočet uhlíkové stopy pro vaši firmu, můžeme vám doporučit naši on-line kalkulačku uhlíkové stopy Impact Metrics. Ta vám pomůže stanovit uhlíkovou stopu vaší firmy a poskytne vám cenné informace pro rozhodování o investicích do dalšího rozvoje firmy.

Ukázka: Sběr dat v digitální kalkulačce uhlíkové stopy

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526