EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 3. 2024

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – únor 2024.* 

OSMD: Konečný verdikt o povinných minimálních normách energetické náročnosti (MEPS) v EPBD.* 

Novinky – Elektrotechnický průmysl.* 

Některá exotická zvířata musí jejich majitelé včas zaregistrovat, jinak hrozí pokuta.* 

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – únor 2024.

14.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH – CHLS jedna látka, jedno posouzení; ostatní – úprava směrnice pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů; konsolidovaný text směrnice o odpadech

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Ostatní

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/734 ze dne 27. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení brodifakumu, bromadiolonu, chlorofacinonu, kumatetralylu, difenakumu, difethialonu a flokumafenu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  • Konsolidovaný text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
  • Konsolidovaný text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování)
  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
  • Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek

Zpracovala 14.3.2024, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


OSMD: Konečný verdikt o povinných minimálních normách energetické náročnosti (MEPS) v EPBD.

16.1.2024, Zdroj: OSMD

Tisková zpráva UIPI (mezinárodní organizace majitelů nemovitostí) se týká směrnice o energetické náročnosti budov.

Brusel, 7. prosince 2023 – Po téměř dvou letech legislativního procesu končí jednání o přepracovaném znění směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) po politické dohodě mezi spoluzákonodárci, Evropským parlamentem a Radou, ve večerních hodinách. ze 7. prosince 2023. Jedná se o klíčový milník pro budoucnost energeticky úsporných budov v Evropě.

Vítáme konečný výsledek směrnice EPBD. Zavádí jasné cíle a také dostatečnou flexibilitu k jejich dosažení. Povinné minimální normy energetické náročnosti (MEPS) budou nyní považovány za dobrovolný nástroj k dosažení cílů směrnice v oblasti bytového fondu. Již od zveřejnění návrhu Komise je UIPI silným zastáncem toho, aby členské státy měly flexibilitu při zaměření na průměrný fond budov, spíše než na jednotlivé budovy.

Pokud jde o rezidenční sektor, členské státy budou muset zajistit, aby se průměrná spotřeba primární energie celého fondu obytných budov do roku 2030 snížila o 16 % a do roku 2035 o 20–22 % ve srovnání s rokem 2020. K dosažení těchto cílů je třeba, aby většina renovací (55 %) se zaměřit na budovy s nejhoršími výsledky, které jsou konkrétně definovány jako budovy se 43 % s nejnižším výkonem v národním fondu. U nebytových budov se spoluzákonodárci shodli, že v roce 2030 budou všechny nebytové budovy dosahovat 16 % nejhorších výsledků a do roku 2033 budou mít více než 26 %.

Emmanuelle Causse, generální tajemnice Mezinárodní unie vlastníků nemovitostí, uvedla:

„S touto politickou dohodou máme na stole funkční řešení. Neznamená to, že konečným cílům chybí ambice. Členské státy musí dodržovat přesné cíle, které se mohou promítnout do povinností pro jednotlivé budovy. Znamená to spíše větší míru flexibility pro členské státy při určování toho, jak tyto cíle splnit, a nástrojů, které mají používat, zejména v rezidenčním sektoru.“

Po této dohodě musí oba spoluzákonodárci dohodu formálně přijmout, než bude moci být nová směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU a následně vstoupí v platnost. Poté bude na členských státech, aby jej provedly a provedly jeho požadavky k dosažení stanovených cílů.

Zdroj: Tisková zpráva UIPI (v originále -EN) , prosinec 2023


Novinky – Elektrotechnický průmysl.

26.2.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

doplněna směrnice komise v přenesené pravomoci (EU)2024/232, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid;
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
nařízení vlády č. 10/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, použije se od 1. 2. 2024
Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
doplněno nařízení vlády č.  26/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny –Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (NLF)


Některá exotická zvířata musí jejich majitelé včas zaregistrovat, jinak hrozí pokuta.

11.3.2024, Zdroj: ČIŽP

Plánujete si pořídit nového exotického domácího mazlíčka – želvu, leguána nebo třeba papouška? Ověřte si předem, zda se nejedná o ohrožený druh podléhající Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Některé takové exempláře je nutné registrovat na místně příslušném krajském úřadě. Vyhnete se tak pokutě od České inspekce životního prostředí.

Jste-li vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem exempláře podléhajícího registrační povinnosti, jste do třiceti dnů od nabytí exempláře povinni požádat registrační úřad – příslušný krajský úřad podle místa bydliště nebo Magistrát hlavního města Prahy – o vydání registračního listu. Změnu vlastníka nebo dlouhodobého držitele musíte jako nový vlastník nebo dlouhodobý držitel příslušnému registračnímu úřadu nahlásit opět do třiceti dnů ode dne nabytí exempláře. Pokud se stanete majitelem exempláře, který registrační povinnosti dříve nepodléhal, a pro který je registrační povinnost stanovena nově, platí pro vás stejný termín. Žádost o registraci můžete na krajském úřadě vyřídit jak osobně, tak i elektronicky. Postupy a formuláře žádostí naleznete např. na stránkách Středočeského kraje.

Hlásit musíte i změny

Hodláte-li převést exotický exemplář na jinou osobu, nesmíte tak učinit dříve, než vám registrační úřad vydá doklad o registraci nebo zaznamená nabytí exempláře do stávajícího registračního listu. Dále jste jako vlastníci exempláře povinni hlásit registračnímu úřadu změny týkající se chovaného živočicha. Zejména může jít o jeho úhyn, ztrátu, výpůjčku, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky. I v tomto případě platí lhůta třiceti dnů ode dne, kdy změna nastala. Jako vlastníci nebo dlouhodobí držitelé exempláře jste tedy povinni starat se o to, aby registrační list odpovídal aktuálnímu stavu.

Obecně platí, že ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy, je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem, a v případě, že jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z tohoto zákazu. Během nákupu si proto vždy ověřte, zda daný exemplář tímto platným registračním listem (případně dalšími povinnými dokumenty) disponuje, a zda jsou údaje na něm správné. Registrační list spolu s dalšími doklady pak také předkládáte, vyzve-li vás k tomu orgán ochrany přírody.

Kontroly a možné sankce

Hlavním kontrolním orgánem v oblasti CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování příslušných zákonů, může ukládat opatření i zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty na místě pokutovým blokem nebo v přestupkovém řízení. Ve správním řízení pak může dojít i k zabavení exempláře, drženého v rozporu se zákonem nebo evropskými předpisy. V závažných případech neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je možné případy řešit i dle trestního zákoníku.

„Často se v praxi setkáváme s případy, kdy nový vlastník exempláře nepředloží krajskému úřadu registrační list k zapsání změny vlastnictví, neoznámí témuž úřadu prodej nebo darování exempláře s uvedením nového vlastníka, případně neoznámí úhyn exempláře a nevrátí originály příslušných dokladů. Nezřídka také dochází k tomu, že nerespektuje požadavky týkající se značení exempláře,“ vysvětluje ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč, v případě neprokázání původu a některých dalších přestupků až do výše 1 500 000,- Kč. „V obvyklých případech, které nastávají zejména u běžně chovaných suchozemských želv a papouška šedého, zvaného žako, se finanční sankce pohybují nejčastěji v řádech tisíců korun,“ dodává Panský.

Které druhy podléhají registraci?

Registrace exemplářů ohrožených druhů není sice úmluvou CITES vyžadována, v České republice ovšem platí povinnost registrace exemplářů značného množství vybraných druhů. Tato povinnost využívá základního principu úmluvy, kdy jednotlivé státy či jejich uskupení mají možnost přijmout přísnější pravidla. „Seznamy exemplářů CITES podléhajících povinné registraci jako takové v přehledné podobě neexistují. Uplatňování CITES v praxi je díky rozsahu spektra druhů, výrobků a činností po právní i dozorové stránce mimořádně složité,“ vysvětluje Jindřich Novák, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES s tím, že se povinnost registrace předně nevztahuje na neživé exempláře, dále pak ani na druhy přirozeně se vyskytující na území ČR a také na rostliny, bezobratlé, ryby, obojživelníky a některé druhy plazů, ptáků a savců. „Stručně řečeno, registrovat je potřeba některé druhy suchozemských želv, dále exempláře většiny druhů ptáků a savců z přílohy A a některé z přílohy B, zejména veškeré primáty a kočkovité šelmy vyjma kočky domácí,“ shrnuje Novák. Velmi dobré informace rychle získáte na webových stránkách Species+ (speciesplus.net), kde po zadání názvu zvířete nebo rostliny rychle zjistíte, do které kategorie podle stupně ohrožení patří a kliknutím můžete přejít i na příslušný dokument evropské legislativy.

Pokud si nejste jisti, zda máte povinnost zakoupené, příp. darované zvíře registrovat, můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu nebo ČIŽP. Důležité informace najdete i v zákoně č. 100/2004 Sb., ve vyhlášce č. 210/2010Sb., nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (EU) č. 2023/966.

A co je vlastně CITES?

Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je proto ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu s nimi. Zvířata a rostliny chráněné CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení. CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin, chrání nejen živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich. Exemplářem CITES tedy může být i kabelka z krokodýla, boty z krajtí kůže, vycpanina, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu nebo také tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat či rostlin apod.

Kontakty a další informace o CITES naleznete na:

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526