EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele

 22. 2. 2022

Soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – prosinec 2021, leden 2022.

Dotaz: Soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní

8.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Měla bych dotaz k odpadu živočišného a rostlinného původu 200108 od zaměstnanců a klientů v léčebně. Můžeme tento odpad soustřeďovat a pak odvážet současně s gastro odpadem z kuchyně? Nebo takovéto slučování odpadu není možné? A pokud mám na zahradě léčebny drobné zvířectvo, můžeme odpad rostlinného a živočišného původu od zaměstnanců a klientů nazvat biologickým materiálem a použít na krmení zvířat?

Odpověď:

Při zodpovězení vašeho dotazu vycházím z metodického pokynu MŽP uveřejněného pod číslem MZP/2021/720/904.

Odpověď rozděluji na 2 části:

 1. Soustřeďování odpadu

Druh odpadu 200108 se celým názvem jmenuje (Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven), pokud tedy soustřeďujete 200108 od zaměstnanců a klientů v léčebně, kteří mají například zdravotní omezení vylučující stravování se ve spolsečné jídelně, ale musí jíst na pokojích, pak tyto náhradní stravovací lokality ve vašem zařízení dají jistě považovat za stravovny a zbytky z nich za odpad 200108. Předpokládám, že nějaká služba jídlo přinese a nedojedený zbytek odnese. Pak se takový odpad stane součástí 200108 spolu s odpadem z kuchyně.

Metodický pokyn říká toto:

Biologický odpad jako jsou zbytky potravin, jídla, pečivo, masné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, slupky apod. od zaměstnanců nebo klientů se zařazuje do příslušného druhu odpadu pod katalogové číslo skupiny 20 Katalogu odpadů:

 • veškerý biologický odpad živočišného i rostlinného původu (20 01 08),
 • biologický odpad rostlinného původu (20 02 01).

Je předpoklad, že určitý objem tohoto odpadu zaměstnanci za směnu / za týden vyprodukují.

S ohledem na metodický pokyn (č.j. MZP/2021/720/3027) je dostačující, pokud je zajištěno oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu.

Zákon o odpadech definuje biologický odpad takto: d) biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu

Na základě § 62 zákona máte povinnost ale také umožnit nepodnikajícím osobám (to jsou vaši zaměstnanci, návštěvy a klienti) umožnit třídění biologického odpadu. Zde máte 2 možnosti. A) buď budete předcházet vzniku odpadu podle § 12, pak nádoba bude označena slovy biologicky rozložitelný materiál a můžete to kompostovat za splnění podmínek pro kompostování u vás na pozemku (tato možnost přichází v úvahu pouze pro rostlinné zbytky). Pokud si ale přihlásíte hnědou popelnici, pak se řídíte tím, co máte ve smlouvě se svozovou společností. Pokud tato společnost vyváží hnědou popelnici od vás jako 200201, pak i váš odpadkový koš na chodbě bude muset být označený jako 200201. Na základě výše uvedeného metodického pokynu MŽP máte také možnost váš veškerý (tedy dále neroztřiďovaný na živočišné a rostlinné složky) biologický odpad zařadit pod 200108, se kterým pak budete zacházet tak, jak máte ve vašem zařízení sjednáno s dodavatelem služby.

 1. Zkrmení zvířectvem

Vzniklá movitá věc je buď materiálem, vedlejším produktem nebo odpadem. Pokud tedy nebudete nakládat s odpadem, pak je potřeba si říct, s čím nakládáte. Zákon neumožňuje (nevyjmenovává) v paragrafu 12 možnost použití biologicky rozložitelného materiálu jako krmiva. Tedy pouhé přejmenování odpadu na materiál nestačí. Je li to odpad, shromažďovaný do nádob s označením odpad, pak to musí být předané oprávněné osobě a tou není drobné zvířectvo. Zákon o odpadech se nevztahuje na  látky, které jsou určeny k použití jako krmné suroviny.

Zákaz zkrmování odpadů z kuchyní vychází ze směrnic EU.

Kuchyňské odpady z domácností, restaurací nebo jídelen jsou považovány za VŽP kategorie 3, přičemž definice kuchyňského odpadu je upravena v příloze I nařízení Komise (EU) č. 142/2011 a zní: „odpadem ze stravovacích zařízení se rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti“.

Dle nařízení (ES) č. 1069/2009 (článek 11) je zakázáno zkrmovat kuchyňský odpad hospodářským zvířatům a rovněž je zakázáno jej používat při výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (článek 35).

Uvedený zákaz se samozřejmě nevztahuje na zkrmování kuchyňských odpadů z vlastní domácnosti vlastním zvířatům v zájmovém chovu (psovi nebo kočce). Je ale zakázáno zkrmovat kuchyňské odpady například z restaurací, školních jídelen nebo závodních kuchyní.

Na vás, jako léčebnu, je potřeba pohlížet jako na právnickou osobu a jste povinni dodržovat tedy zákony upravující podnikatelskou činnost. Vydávat tedy odpady (byť je pojmenujete materiálem) ke zkrmování drobnému zvířectvu legální není.


Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – prosinec 2021, leden 2022

2.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná verze nařízení REACH; změny vpříloze XVII Reach; nová verze SCIP databáze; aktualizace kandidátského seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy; nový informační portál pro ftaláty.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2030 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o N,N-dimethylformamid.
  Změna Přílohy XVII REACH:

PŘÍLOHA

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

„76.

N,N-dimethylformamid

č. CAS 68-12-2

č. ES 200-679-5

1. Nesmí se uvádět na trh jako látka samotná, jako složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší po dni 12. prosince 2023, pokud výrobci, dovozci a následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti a bezpečnostních listech neuvedli odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), jež se vztahují k expozici pracovníků a činí 6 mg/m3 v případě inhalační expozice a 1,1 mg/kg/den v případě dermální expozice.

 

2. Nesmí se vyrábět nebo používat jako látka samotná, jako složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší po dni 12. prosince 2023, pokud výrobci a následní uživatelé nepřijali vhodná opatření k řízení rizik a neposkytli vhodné provozní podmínky, jimiž zajistí, aby expozice pracovníků byla nižší než hodnoty DNEL uvedené v odstavci 1.

 

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 se povinnosti v nich stanovené použijí ode dne 12. prosince 2024, pokud jde o uvedení na trh k použití jako rozpouštědlo při postupech přímého nebo reverzního povrstvování textilií či papírového materiálu polyuretanem nebo při výrobě polyuretanových membrán nebo o takové použití, a ode dne 12. prosince 2025, pokud je o uvedení na trh k použití jako rozpouštědlo při postupech suchého a mokrého spřádání syntetických vláken nebo o takové použití.“
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2204 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR).
  Byla vydána nová povolení pro níže uvedené společnosti a použití 4-(1,1,3,3-Tetra methylbutyl)fenolu, ethoxylovaného a oxidu chromového. Jednotlivá rozhodnutí naleznete pod hypertextovými odkazy.

Evropská komise udělila povolení pro 11 použití 4-(1,1,3,3-Tetra methylbutyl)fenolu, ethoxylovaného (data expirací v závorkách):

 • 1 použití pro Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (4 January 2026);
 • 1 použití pro Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale (4 January 2026);
 • 1 použití pro Abbott Diagnostics GmbH (4 January 2028);
 • 1 použití pro Ortho-Clinical Diagnostics France (4 January 2031);
 • 1 použití pro Novo Nordisk A/S (4 January 2033);
 • 2 použití pro BioMarin International Limited (4 January 2033);
 • 2 použití pro Janssen Vaccines & Prevention B.V. and Janssen Biologics B.V. (4 January 2033);
 • 2 použití pro Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG and Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (4 January 2033).

Komise rovněž udělila povolení pro použití oxidu chromitého 1 použití (EC 215-607-8, CAS 1333-82-0) pro ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH & Thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (REACH/21/3/0, REACH/21/3/1; 31 December 2029).

Ostatní

Nová verze zahrnuje následující změny:
– Uživatelé mohou prohledávat databázi podle čísla SCIP.
– Vylepšený blok pro vyhledávání identifikátorů zboží s možností volitelně vybrat vyhledání konkrétních typů identifikátorů (např. název značky, sériové číslo, EAN kód atd.) a upravit použitý operátor vyhledávání.
– Přizpůsobení novému formátu IUCLID, včetně aktualizací seznamu kategorií výrobků (harmonizovaný seznam založený na integrovaném sazebníku Evropské unie – TARIC – seznam).
– Technická vylepšení pro rychlejší načítání front-end portálu a pro zlepšení zpracování zejména velkých a složitých článků.

Zároveň proběhla Aktualizace balíčku SVHC látek pro potřeby SCIP databáze (17.1.2022)

 • Aktualizace Kandidátského seznamu ze dne 17. ledna 2022
  Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy nyní obsahuje 223 položek. Společnosti jsou odpovědné za bezpečné nakládání s chemickými látkami a za poskytování dostatečných informací svým zákazníkům a spotřebitelům.
 • Nový informační portál pro ftaláty Phthalates – ECHA (europa.eu) 
  Čtyřem ftalátům byl přidán příznak endokrinních disruptorů:
  – bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) – pro lidské zdraví a životní prostředí
  – benzyl butyl phthalate (BBP) – pro lidské zdraví
  – dibutyl phthalate (DBP) – pro lidské zdraví
  – diisobutyl phthalate (DIBP) – pro lidské zdraví

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526