RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 5. 2022

Zásadní změny v používání datových schránek. 

Vychází komplexní komentář k nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. 

Finanční trh 19. týden. 

Zásadní změny v používání datových schránek.

11.3.2022, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby mají nastavenu datovou schránku tak, že příjem poštovních zpráv je povolen – jejich doručení do datové schránky tak už nemohou zabránit.

Zásadní změnou účinnou od 1. ledna 2022 je, že nově jsou datové schránky nastaveny tak, že příjem poštovních zpráv je povolen. Toto nastavení pak mohou změnit pouze držitelé (soukromých) datových schránek fyzických osob. Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby ho změnit nemohou a již tak nemohou doručování poštovních datových zpráv do své datové schránky zabránit.

Další zásadní změnou v oblasti poštovních datových zpráv, která rovněž platí od 1. ledna 2022 je zavedení fikce doručení, která předtím platila pouze ve vztahu k písemnostem doručovaným orgány veřejné moci.

Fikce doručení

Ze zákona platí, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se taková osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty (ačkoli si ho oprávněná osoba fakticky nevyzvedla); to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Ignorování datové schránky se tedy nemusí vyplatit.

Skutečnost, že nastala fikce doručení, je důležitá zejména z hlediska počítání lhůt stanovených ve výzvách a rozhodnutích orgánů veřejné moci.

Příklad

Do datové schránky byla dne 15. ledna dodána výzva finančního úřadu, podle níž má daňový subjekt do 15 dnů od doručení výzvy podat daňové přiznání. Daňový subjekt se do daňové schránky přihlásil a výzvu si vyzvedl 30. ledna. Lhůta pro podání daňového přiznání uvedená ve lhůtě však nezačala běžet až 30. ledna, ale už od 25. ledna, kdy nastala fikce doručení výzvy (15. ledna + 10 dní). Aby daňový subjekt stihl požadované přiznání podat včas, musí tak učinit do 4. února, a nikoli až do 9. února, jak by se mohl domnívat s ohledem na datum, kdy si výzvu vyzvedl.

Pokud by se daňový subjekt do daňové schránky, aniž by mu v tom bránily závažné důvody (např. kóma v důsledku úrazu), přihlásil až 15. února, bylo by to již po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě a on by se nemohl dovolávat toho, že se o výzvě vůbec nedozvěděl.

Datovou schránku je tedy nutno pravidelně kontrolovat, jelikož jedině tak lze zabránit případným negativním důsledkům fikce doručení.

Patrně nejvýraznější změnou bude rozšíření počtu držitelů datových schránek, čehož má být počínaje 1. lednem 2023 dosaženo trojím způsobem.

  1. Zaprvé bude nově datová schránka automaticky zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám, a to na základě zápisu do příslušného registru, tj. do živnostenského rejstříku. Osobám, které vyvíjely podnikatelskou činnost již před účinností DEPO a nepožádaly o zřízení datové schránky samy, ji ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023.
  2. Dále bude zvýšen počet fyzických osob nepodnikatelů, kterým bude zřízena datová schránka. I nadále k tomu sice bude docházet na základě explicitní žádosti, větší počet schránek ale zřejmě bude od ledna 2023 zřizován „bezodkladně poté, co fyzická osoba poprvé (po 31. prosinci 2022) použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný prostředek“) vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci“. V praxi tak budou zřizovány datové schránky fyzickým osobám, které se svou elektronickou identitou přihlásí ke službám poskytované orgány veřejné moci, např. do Portálu občana. Předtím, než fyzická osoba daný kvalifikovaný prostředek poprvé použije, bude nicméně upozorněna, že jí v důsledku jeho použití bude zřízena datová schránka a bude moci uvést e-mailovou adresu, na kterou jí bude doručena zpráva o jejím zřízení. Dotčená fyzická osoba rovněž bude moci následně požádat o zrušení („znepřístupnění“) takto zřízené datové schránky.
  3. Konečně zatřetí se rozšíří i okruh právnických osob, kterým datová schránka bude zřízena ze zákona. Doposud jsou ze zákona datové schránky v zásadě zřizovány pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku (obchodním korporacím). Nově bude automaticky zřizována všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, tedy všem, včetně např. společenství vlastníků jednotek, a to do 31. března 2023.

Vychází komplexní komentář k nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

10.5.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou paletu nových požadavků.

Téměř 800 normostran textu je doplněno o přehlednou infografiku (procesní mapy, vývojové diagramy, tabulky apod.), komentovány jsou všechny články nařízení, jakož i veškeré jeho přílohy.

Ocení ji zejména tuzemští výrobci, dovozci a distributoři zdravotnických prostředků, tak i oznámené subjekty, nemocnice, lékárny či výdejny zdravotnických prostředků.

Publikaci vydává Porta Medica, spoluvydavatelem je Česká agentura pro standardizaci. V případě zájmu si můžete objednat komentář již nyní za zvýhodněnou cenu v rámci předprodeje prostřednictvím e-shopu spolku Erudikum, jenž zajišťuje distribuci zde.

Číst celý článek

Zdroj: https://www.unmz.cz/vychazi-komplexni-komentar-k-narizeni-eu-2017-745-o-zdravotnickych-prostredcich/


Finanční trh 19. týden.

22-05-17 IN Finanční trh 19. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526