RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 12. 2022

Od roku 2023 všichni podnikatelé s datovou schránkou: otázky a odpovědi.  

Změny v sadě právních předpisů POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ.  

Jak šetřit energii v sektoru malých podnikatelů a živnostníků. Vláda připravila manuál.  

Požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro prodej živých ryb na těchto místech.  

Devizový trh 50. týden.  

Od roku 2023 všichni podnikatelé s datovou schránkou: otázky a odpovědi.

12.12.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

K čemu že dojde k 1. 1. 2023? – Podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají významné změny. Bude jim automaticky zřízena datová schránka, a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změna se týká pouze živnostníků? – Datová schránka bude povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, resp. OSVČ; např. lékaře, architekty, auditory, lékárníky apod. Datová schránka bude zřízena také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Jsem podnikatel. Musím pro zřízení „datovky“ aktuálně něco udělat? – Datová schránka bude zřízena a aktivována automaticky, není třeba o ni žádat.

Jsem podnikatel a dosud jsem „datovku“ nepoužíval. Kdy přesně mi bude zřízena a jak se o tom dozvím? – Zřizování schránek má proběhnout postupně od ledna do března roku 2023. Noví uživatelé obdrží poštou přihlašovací údaje. To bude poslední dopis v „papírové“ podobě, který od úřadu obdrží. Další korespondence s orgány veřejné správy bude probíhat už jenom prostřednictvím datové schránky. Do datové schránky se pak uživatelé dostanou po prvním přihlášení na webu mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Jsem podnikatel a „datovku“ nechci. Mohu ji znepřístupnit? – Největší část nových držitelů datových schránek bude z řad podnikajících fyzických osob, tedy živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných. Datovou schránku nebude možné znepřístupnit. Pokud by podnikatelé datovou schránku nechtěli, museli by živnostenské nebo jiné oprávnění k podnikání zrušit.

Proč k tak masivnímu zřízení „datovek“ dochází? – Zřízení datových schránek ze zákona navazuje na aktuální trend nárůstu počtu datových schránek zřízených dobrovolně. Zájem o datové schránky narůstá především proto, že občané stále více preferují vyřizování svých záležitostí elektronicky a zjišťují, že datové schránky přinášejí mnoho výhod (např. dokážou v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, tj. občan nemusí stát ve frontě na poště, aby si vyzvedl úřední dopis, nemusí stát frontu na finančním úřadě, aby podal daňové přiznání apod.), dále prostřednictvím datové schránky má také přístup do Portálu občana.

Hlavním cílem tohoto masivního rozšíření datových schránek je vyšší efektivita a zrychlení komunikace úřadů s veřejností. Stát zároveň ušetří značné finanční prostředky na poštovném, které bude moci vynaložit jinde, kde budou zapotřebí. Na poštovném však ušetří i držitelé datových schránek. Komunikace se státem a dalšími orgány veřejné správy je pro firmy, podnikatele i občany totiž zdarma. Zpoplatněny jsou pouze osobní a komerční zprávy, jejichž cena je přesto výrazně nižší než za standardní doporučený dopis, jehož aktuální cena u České pošty je několikanásobně vyšší.

V tomto kontextu proto Ministerstvo průmyslu a obchodu vítá zřízení datových schránek všem živnostníkům, kteří ji dosud nemají. Důvodem je i skutečnost, že počátkem roku 2023 bude pro veřejnost spuštěn tzv. Portál živnostenského podnikání, který přinese řadu nových služeb pro podnikatele, ale i nepodnikatelskou veřejnost. Pro některé z těchto služeb, např. oznamování změn v živnostenském rejstříku, zasílání aktualit z oblasti živnostenského podnikání, zasílání výpisů z živnostenského rejstříku, budou využívány právě datové schránky podnikatelů. Druhým důvodem je masivní nárůst podnikatelů, kteří mohou využít možnosti elektronického podání ve věcech živnostenského podnikání. V současné době tuto možnost mají pouze držitelé datových schránek nebo ti, kteří mají uznávaný elektronický podpis. Od příštího roku tedy všichni podnikatelé budou mít možnost oznamovat změny a činit další podání ve věcech živnostenského podnikání výhradně elektronicky, což je další velký krok na cestě k digitalizaci veřejné správy a snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Nabízí „datovka“ něco dalšího? – Datové schránky nabízejí také různé vedlejší služby, jako je archivace doručených dokumentů či notifikace. Na nastavenou e-mailovou adresu nebo do mobilu bude držitel schránky dostávat oznámení o tom, že má v datové schránce zprávu a díky tomu ji nebude muset neustále kontrolovat.

Můžu komunikovat se státem i jiným způsobem? – Povinnost komunikovat elektronicky s držiteli datových schránek (občany a firmami) má až na výjimky pouze stát, který musí povinně doručovat písemnosti do datové schránky, pokud ji má adresát zřízenou. Lidé a firmy budou moci úřadům i nadále posílat dokumenty jakoukoliv formou kromě finanční správy; daňové přiznání a další dokumenty musí držitelé datových schránek zřízených ze zákona zasílat výhradně elektronicky.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/od-roku-2023-vsichni-podnikatele-s-datovou-schrankou-otazky-a-odpovedi–271438/


Změny v sadě právních předpisů POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ.

9.12.2022, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

28.11.2022 – 4.12.2022

 Změněné právní předpisy
117/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 1.12.2022 Změněno novelou 350/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Změna je platná od 1.12.2022.
258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.12.2022 Změněno novelou 314/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna je platná od 1.12.2022.
458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1.12.2022 Změněno novelou 365/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna je platná od 1.12.2022.

 


Jak šetřit energii v sektoru malých podnikatelů a živnostníků. Vláda připravila manuál.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dokument, který má pomoci s úsporami energií a je určený zejména pro menší firmy a živnostníky.

01.12.2022 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Jak ušetřit energii ve firmě? Jaké první kroky k úspoře energií lze učinit hned? Kde ušetřit rychle a s nízkými náklady? Kam stojí a to směřovat dlouhodobější investice a jaké jsou možnosti podpory ze strany státu?

Obsah manuálu

Desatero pro šetření energie ve firmách

 1. Nechte si zpracovat energetický audit a zvažte zavedení energetického managementu. Získáte tak lepší přehled o vaší spotřebě energie a příležitostech, kde můžete ušetřit.
 2. V rámci procesu dosahování úspor si stanovte konkrétní cíl. Vzdělávejte, motivujte a zapojte do šetření energií všechny zaměstnance.
 3. Významné úspory jsou ve vytápění. Nainstalujte v kancelářích termostaty a nastavte teplotu, která se pohybuje kolem 20 °C. Každý stupeň dolů Vám ušetří minimálně 5 % nákladů na energie. Zdroje tepla a teplé vody je potřeba správně nastavit. Důležité je provádět i pravidelné revize, které můžou odhalit vady vedoucí k vyšší spotřebě energie.
 4. Základem efektivního letního chlazení kanceláří je vhodné zastínění oken. Zároveň by nemělo docházet k nadměrnému ochlazování místností. Ideální, jak z hlediska energetického, tak ze zdravotního, je udržovat rozdíl mezi teplotou chlazeného interiéru a okolí budovy v rozmezí do 5 °C.
 5. Výsadba stromů není pouze cestou, jak zatraktivnit okolí vaší společnosti. Stromy působí jako přírodní klimatizace a dokáží srazit okolní teplotu až o 2 stupně Celsia. V létě Vám tak tato investice může snížit náklady na chlazení.
 6. Máte ve firmě striktní dress code? Zvažte jeho uvolnění v letních měsících, aby zaměstnancům nebylo přílišné horko a nadměrně nespotřebovávali energii z klimatizace.
 7. Vyměňte neúsporné žárovky a zhasínejte v prostorech, které aktivně nevyužíváte. Můžete také investovat do pohybových senzorů.
 8. Efektivní využívání spotřebičů Vám ušetří tisíce korun ročně. Nakupujte nejúspornější spotřebiče a informujte zaměstnance o jejich úsporném využívání. Nenechávejte spotřebiče v pohotovostním režimu, protože i tak spotřebují nezanedbatelný objem energie.
 9. Dbejte na spotřebu energie spojenou s přepravou zaměstnanců. Pokud můžete, investujte do elektrických vozidel a dalších energeticky úsporných automobilů a s tím související dobíjecí infrastruktury.
 10. Zvažte investice do snížení energetické náročnosti a instalace solárních panelů. Komplexní renovací zahrnující zejména zateplení obálky, výměnu oken, instalací moderního zdroje vytápění můžete dosáhnout snížení ročních nákladů na provoz až o 50 %. Využijte dotace z programu OP TAK, z Modernizačního fondu nebo programu ENERG.

První kroky za úsporami energie

Začněte sběrem dat

 • Zaveďte pravidelný monitoring spotřeby energie a využívejte pro tyto účely digitální technologie.
 • Zjistěte základní informace o Vašem provozu a o objektech, které spravujete. Položte si otázky, jako například na kolik stupňů vytápíte různé místnosti, jakými žárovkami svítíte apod.
 • Promyslete, jakými prostředky disponujete. Šetřit energii lze i jinak než vysokými investicemi.

Vzdělávejte své zaměstnance

 • Důležitá je komunikace úspor energie. Větší změny vždy začínají u jednotlivců.
 • Informujte zaměstnance:
  • o správném zacházení s topením a optimální teplotě v kanceláři,
  • jak správně větrat a neregulovat teplotu místnosti otevřením okna,
  • o potřebě zhasínat za sebou v místnostech, které se momentálně nepoužívají, při odchodu na schůzku nebo na oběd, a také ve společných prostorech,
  • o zásadách úsporné jízdy v automobilech,
  • o potřebě vypínat monitory a počítače při odchodu domů,
  • aby při ohřevu vody ve varné konvici naplňovali pouze potřebné množství vody,
  • aby za předpokladu, že jim to zdraví dovolí, místo jízdy výtahem použili schody.

Plánujete investice? Poraďte se zdarma

 • Zamiřte do nejbližšího konzultačního střediska EKIS, které je zdarma a dostupné po celé ČR, ale využít ho lze i online (https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS).
 • Experti v oblasti energetiky Vám poradí od výběru úsporného osvětlení, správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace.

Úspory rychle a s nízkými náklady

Vytápění

 • Významných úspor lze docílit kontrolou času, kdy vytápíte. Není nutné budovu vytápět nepřetržitě 24 hodin denně. Vhodné je vytápění provázat s pracovní dobou, ráno topení zapnout a odpoledne s předstihem zase vypnout.
 • Nastavte termostaty na optimální teplotu, které se pohybuje kolem 20 °C. Každý stupeň dolů vám ušetří přibližně 5 % nákladů za energie. Optimální teplota na pracovišti může mít dlouhodobý pozitivní vliv na zdraví.
 • Teplotu v místnosti nesnižujte nadměrným větráním, protože dochází k úniku tepla. Teplotu regulujte pomocí samotného zdroje tepla, radiátoru nebo termostatu.
 • Topení lze ztlumit na chodbách, stejně tak je možné pouze temperovat místnosti, které nejsou využívány stabilně, jako například archivy, sklepy či toalety.
 • Důležité je i správné nastavení parametrů systému vytápění. Teplotu otopové vody je vhodné regulovat v závislosti na teplotě exteriéru, což omezuje přetopení prostoru, které snižuje komfort a zvyšuje tepelné ztráty.
 • Zdroje tepla a teplé vody je potřeba správně nastavit. Důležité je provádět i pravidelné revize, které můžou odhalit vady vedoucí k vyšší spotřebě energie.

Chlazení

 • Základem efektivního letního chlazení je vhodné zastínění oken. Zároveň by nemělo docházet k nadměrnému ochlazování místností. Ideální, jak z hlediska energetického, tak ze zdravotního, je udržovat rozdíl mezi teplotou chlazeného interiéru a okolí budovy v rozmezí do 5 °C. Pokud to vaše klimatizace umožňuje, zabraňte přílišným zásahům uživatelů do nastavení.

Ventilace

 • Stěžejní pro úsporné a efektivní fungování vzduchotechniky je její správné nastavení. Kvůli spotřebě by měla být nastavena na co nejnižší výkon a měla by pružně reagovat na kvalitu zduchu v místnosti, která je mj. dána počtem osob. K regulaci slouží detektory CO2 nebo VOC, které by měly být nastaveny na vhodnou hodnotu, například 800 ppm CO2.

Svícení

 • Vyměňte neúsporné žárovky za účinnější alternativy. Pořizovací cena se v průběhu životnosti osvětlení vrátí na ušetřených nákladech.
 • Zhasínejte světla v nevyužívaných prostorech a na chodbách. Vhodnou dlouhodobou investicí může být i pořízení světel s pohybovým čidlem.
 • Omezte také zbytečné osvětlení výloh a vitrín nebo slavnostní osvětlení budov např. do 22 hod., je to šetrné i k přírodě.

Spotřebiče

 • Při odchodu vypínejte spotřebiče, jako např. provozní techniku, monitory, počítače a další elektroniku. Nenechávejte spotřebiče v pohotovostním režimu, protože i tak spotřebují nezanedbatelný objem energie.
 • Zkontrolujte správné nastavení spotřebičů, které v provozu nebo objektech využíváte.
 • Při koupi nových spotřebičů investujte do těch energeticky nejúčinnějších, ve výběru vám pomohou energetické štítky, které energetickou náročnost produktu určují na škále A-G.

Doprava

 • Spotřeba pohonných hmot představuje významný podíl celkové spotřeby energie a vynaložených provozních nákladů. Je proto klíčové zpohledu úspor energie neopomíjet ani tuto oblast a uživatele firemních vozidel se způsoby snížení spotřeby pohonných hmot informovat.
 • Zvažte virtuální účast na jednáních nebo jiných akcích mimo kanceláře a ušetřete energii na cestování.
 • Proškolujte pravidelně zaměstnance o zásadách úsporné jízdy ve služebních automobilech. Dodržováním těchto zásad lze uspořit až 5 % spotřeby pohonných hmot.
 • Zajistěte, aby řidiči vypínali motor během čekání na parkovišti nebo v garáži. Jinak bude docházet ke zbytečné spotřebě energie, produkci lokálních emisí a tím spojenému znečištění ovzduší ve městech. Přechodem na modernější vozidla, se v rámci vozového parku dají ušetřit vyšší jednotky procent za pohonné hmoty, včetně snížení celkových emisí podniku spojených s dopravou.

Vyšší investice, dlouhodobější benefity

Zaveďte energetický management

 • Energetický management je systém hospodaření s energií. Zavedením procesů a toků informací lze kontinuálně sledovat spotřebu energie, vyhodnocovat ji a následně navrhovat a realizovat energeticky úsporná opatření. Jedná se tak o dlouhodobé opatření, které přináší úspory každý rok.

Budovy

 • Rekonstrukce objektů má pozitivní vliv na úspory energií a tedy nákladů, ale i na kvalitu vnitřního prostředí, které se pro uživatele stává přívětivějším.
 • Komplexní renovací zahrnující zejména zateplení obálky, výměnu oken, instalaci moderního zdroje vytápění můžete dosáhnout snížení ročních nákladů na provoz až o 50 %.
 • Po samotné rekonstrukci je důležité provést regulaci a přizpůsobení výkonu otopné soustavy novým parametrům budovy. Je také možné instalovat nové prvky, které její výkon regulují na základě venkovní teploty. V obou případech tak nebude docházet k přetápění a celková úspora bude ještě vyšší.

Doprava

 • Zvažte nákup elektromobilů, které jsou mnohem úspornější než automobily se spalovacím motorem. Zařazením elektromobilů do vozového parku můžete ušetřit až 80 % spotřebované energie. Pozitiva elektromobilů se projevují zejména v přepravě ve městech, kde mimo jiné přispívají ke snižování produkce emisí a zlepšení stavu ovzduší.
 • Úspora elektromobilů se ještě více projeví ve spojení s pořízením dobíjecí infrastruktury s doplněním o zdroj obnovitelné elektrické energie a úložiště v místě spotřeby.

Požádejte si o dotaci

 • Pro podnikatelské subjekty je připravena podpora v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG.
 • Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Pro prvotní konzultaci využijte bezplatných služeb konzultačních středisek EKIS, které Vám poradí s výběrem vhodného dotačního programu a podají informaci, co pro žádost budete potřebovat. Poradenství je možné absolvovat osobně po celé ČR nebo online.
 • Sledujte následující internetové stránky pro více informací o dotačních možnostech:

www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie-_-vyzva-i—269244/

www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/

www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

www.nrb.cz/produkt/energ/

www.planobnovycr.cz/vyzvy-soukroma-sfera

chytra-volba.cz/dotace/firmy/

www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/


Požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro prodej živých ryb na těchto místech.

K prodeji živých ryb je třeba doklad o tom, kde byly posledně sádkovány.

Samostatné prodejní místo určené k sezónnímu prodeji živých ryb musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.

Samostatné prodejní místo musí být

 1. umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami,
 2. vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na uchovávání živých ryb.

Jsou-li ryby na samostatném prodejním místě také zabíjeny, kuchány a porcovány, popřípadě jinak upravovány, musí být na tomto místě:

 1. snadno omyvatelná a dezinfikovatelná spádová plocha s odpadní kanalizační vpustí,
 2. dostatečný přívod pitné vody, podle možnosti teplé k omývání pracovního pultu,
 3. být k dispozici odpovídající zařízení, nástroje a pracovní pomůcky (dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska na porcování masa, palička na omračování, nože, ochranné prostředky, stěrky apod.)
 4. být k dispozici nepropustná, uzavíratelná a označená nádoba na vedlejší živočišné produkty (živočišné odpady)

  Devizový trh 50. týden.

22-12-20 IN Devizový trh 50. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526