RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 7. 2023

Humanitární dávka bude od 1. července sloužit jako příspěvek na náklady spojenými s životními potřebami i bydlením.  

Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024.  

Výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022.  

Devizový trh 27. – 28. týden.  

Humanitární dávka bude od 1. července sloužit jako příspěvek na náklady spojenými s životními potřebami i bydlením.

21.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen. Vyplývá to z novely zákona Lex Ukrajina 5. Vláda dnes také schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výše. Aby mohl cizinec s dočasnou ochranou dostat plnou výši započitatelných nákladů, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv MPSV.

Ubytování uprchlíků a solidární domácnosti budou ze strany státu podporovány i po 1. červenci, půjde ale o jinou formou, než je tomu nyní. Lidé s dočasnou ochranou budou poskytovatelům ubytování platit nájem, pomoc státu na bydlení uprchlíci dostanou přímo v rámci humanitární dávky, a to právě v podobě započitatelných nákladů na bydlení. „Jejich plnou výši je možné získat pouze v případě, kdy uprchlík bude bydlet v bytě, který jeho majitel zapíše do evidence bytů a smluv MPSV. Prosím tedy majitele – nezapomeňte své byty do evidence zapsat. Je to jednoduché a vše vyřídíte pohodlně on-line,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Výše započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci:

1 osoba 3 000 Kč
2 osoby 6 000 Kč
3 osoby 9 000 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 15 000 Kč

Výše započitatelných nákladů na ubytování v ostatních prostorech: 

1 osoba 2 400 Kč
2 osoby 4 800 Kč
3 osoby 7 200 Kč
4 osoby 9 600 Kč
5 a více osob 12 000 Kč

Jedná se o částky, které vstupují do vzorce pro výpočet výše dávky, nikoli plnou kompenzaci nákladů s bydlením. Mění se i koncepce nouzového ubytování, které bude nadále bezplatné pouze 150 dní po udělení dočasné ochrany a po této době bude bezplatné pouze pro zranitelné osoby. Klesnou tím výdaje ze státního rozpočtu.

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přinesla i některé další úpravy humanitární dávky. Její výše se nově již od prvního měsíce naváže na částku životního minima podle věku, a to po dobu prvních 150 dnů. Následně dojde ke snížení částky na existenční minimum. Výjimkou budou zranitelné skupiny, kterých se tato přísnější pravidla týkat nebudou. Jde o děti, studenty, těhotné ženy, osoby starší 65 let, pečující o dítě do 6 let, lidi se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují.

Uprchlíci nedostávají žádné jiné dávky kromě humanitární dávky. Veškeré důležité informace k těmto změnám jsou k dispozici na webu MPSV. Najdete zde také orientační kalkulačku výpočtu humanitární dávky. „S těmito úpravami přicházíme po více než roce od začátku války. Stále zachováváme vstřícnou podporu uprchlíků, zároveň ale stavíme na předpokladu, že se tito lidé postupně zapojují do běžného života a státní podpora může cílit už především na ty zranitelné. A to se také daří,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Modelové příklady: jak bude vypadat orientační výpočet humanitární dávky?

Rozhodné údaje
Dvě dospělé osoby (jedna OZP, druhá pečující o OZP) v nouzovém ubytování (obě
bezplatně i po 150 dnech):
Příjem: 3 000 Kč
Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (jedná se o osoby bezplatně ubytované
v nouzovém ubytování)
Součet HuD (5. měsíc), o který žádají: osoba OZP: 7 290 Kč; druhá osoba pečující o OZP:
4 860 Kč (= 12 150 Kč)
Výpočet nároku na dávku
dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (12 150 + 0) – 3 000
dávka = 12 150 – 3 000
dávka = 9 150 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Rozhodné údaje
Matka a dvě děti (obě starší 10 let) v bytě v evidenci
Příjem: 17 000 Kč
Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 9 000 Kč
Součet HuD (7. měsíc), o který žádají: matka: 3 130 Kč; 1. dítě: 3 490 Kč; 2. dítě: 3 490
Kč (= 10 110 Kč)
Výpočet nároku na dávku
dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (10 110 + 9 000) – 17 000
dávka = 19 110 – 17 000
dávka = 2 110 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Rozhodné údaje:
Dospělá osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bydlící na ubytovně
Příjem: 0 Kč
Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2 400 Kč
HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3 130 Kč
Výpočet nároku na dávku:
dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
dávka = (3 130 + 2 400) – 0
dávka = 5 530 – 0
dávka = 5 530 Kč (tato částka je pak následně porovnána s případnými úsporami) V tomto případě bude státem hrazeno nouzové ubytování cca 21 000 Kč za měsíc.

Finanční správa: Informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost

S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, mimo jiné také v souvislosti s poskytováním příspěvku pro solidární domácnost. O příspěvek může požádat fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, krajskou pobočku Úřadu práce.

Příspěvek pro solidární domácnost bude krajská pobočka Úřadu práce nově poskytovat pouze v případě, že fyzická osoba, která o příspěvek žádá, sdílí s ubytovanou osobou společné ubytování. Za těchto podmínek se z pohledu zákona o daních z příjmů na zavedené praxi nic nemění a příspěvek na solidární domácnost je příjmem od daně osvobozeným Příspěvek pro solidární domácnost | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) z 22. 3. 2022.

Nová situace nastává v případě, kdy fyzická osoba poskytne cizinci s dočasnou ochranou byt k samostatnému bydlení. Za této situace dochází k uzavření nájemní smlouvy s cizincem s dočasnou ochranou, který za splnění zákonných podmínek může požádat krajskou pobočku Úřadu práce o humanitární dávku, kterou mimo jiné použije na úhradu nájemného. Zaplacené nájemné je však již standardním příjmem z nájmu podle zákona o daních z příjmů a poplatník jej uvádí po skončení roku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dále Generální finanční ředitelství upozorňuje na skutečnost, že nájemné za byt je započitatelným příjmem pro limit 68 000,- Kč v případě uplatnění slevy na dani na druhého z manželů. 

Další informace k předmětné problematice lze nalézt v dotazech a odpovědích k příspěvku pro solidární domácnost:

Dotaz č. 1: Cizinci s dočasnou ochranou jsem poskytla bezplatně ubytování ve společné domácnosti a po 1. červenci 2023 mi bude vyplácen příspěvek pro solidární domácnost. Dochází k nějaké změně z pohledu zdanění tohoto příspěvku oproti předchozímu roku?

Od 1. července 2023 bude krajská pobočka Úřadu práce poskytovat příspěvek pro solidární domácnost pouze v případě, že fyzická osoba poskytuje cizinci s dočasnou ochranou ubytování, které s ubytovanou osobou (cizincem) sdílí, a požádala o příspěvek. Z pohledu zákona o daních z příjmů se na zavedené praxi nic nemění, příspěvek na solidární domácnost je příjem od daně osvobozeným podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

Dotaz č. 2: S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme cizinci s dočasnou ochranou poskytli bezplatně ubytování ve společné domácnosti. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si můžete uplatnit, za předpokladu, že příjem manželky, která žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč. Do vlastních příjmů manželky se příspěvek pro solidární domácnost nezahrnuje ve smyslu zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Dotaz č. 3: Ubytovávám ve svém bytě cizince s dočasnou ochranou (manželský pár s dětmi), já osobně v tomto bytě nebydlím. Vzniká pro mě od 1. července 2023 nějaká daňová povinnost?

Od 1. července 2023 bude humanitární dávka (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnuta přímo cizincům s dočasnou ochranou s tím, že po uzavření nájemní smlouvy může tuto dávku použít na úhradu nájemného. Zaplacené nájemné je příjmem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů a poplatník jej uvádí po skončení roku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dotaz č. 4: V roce 2023 jsem měl pouze příjmy ze zaměstnání postupně od více zaměstnavatelů a podepsal jsem „Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti“. Poskytl jsem ve svém bytě ubytování cizinci s dočasnou ochranou, byt s ním nesdílím. Uzavřeli jsme spolu nájemní smlouvu a za rok 2023 mi na nájemném uhradí 19 000,- Kč. Další příjmy jsem v tomto roce neměl, musím podat daňové přiznání?

V daném případě nemusíte podávat po skončení roku 2023 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) pouze od jedno anebo postupně od více zaměstnavatelů. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto zaměstnavatelů na příslušný kalendářní rok prohlášení k dani, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, nemá jiné příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů v souhrnu vyšší než 20 000,- Kč.

Dotaz č. 5: S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je ve vlastnictví manželky, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsem s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Slevu na manželku si uplatnit nemůžete, neboť nebyly splněny zákonné podmínky nároku. Byt je ve vlastnictví manželky, která za rok 2023 dosáhla vlastních příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 78 000,- Kč. Slevu na dani na vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manželka neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000,- Kč za celý rok, a do těchto příjmů se zahrnuje i uhrazené nájemné.

Dotaz č. 6: S manželkou, která je na rodičovské dovolené, jsme poskytli byt, který je součástí společného jmění manželů, cizinci s dočasnou ochranou. Tento byt má cizinec s dočasnou ochranou pouze pro své užívání. Uzavřeli jsme s ním nájemní smlouvu a na nájemném za rok 2023 obdržíme částku 78 000,- Kč. Mohu si za rok 2023 uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840,- Kč?

Můžete, ovšem za předpokladu, že příjem z nájmu bytu, plynoucí ze společného jmění manželů, bude zdaněn pouze u vás v rámci daňového přiznání k dani z příjmů (§ 9 zákona o daních z příjmů) a příjem manželky, která žije s vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřesáhne za zdaňovací období částku 68 000,- Kč.

Dotaz č. 7: Manželka je na rodičovské dovolené a poskytla byt, který je v jejím vlastnictví, cizinci s dočasnou ochranou, s nímž uzavřela nájemní smlouvu. Za rok 2023 bude mít pouze příjmy z nájmu v částce 48 000,- Kč. Je povinna podat daňové přiznání? 

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů by manželce, za okolností, které popisujete ve vašem dotazu, nevznikla, neboť daňové přiznání je povinen podat za rok 2023 každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Od začátku července dojde ke změně poskytování humanitární dávky

Ta bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň i příspěvek na ubytování stanovený započitatelnými náklady na bydlení. Na jejich výši se již dohodli koaliční partneři. Tyto částky budou součástí vládního nařízení, které projedná vláda na přelomu května a června, nyní je návrh v meziresortním připomínkovém řízení.

Plná výše započitatelných nákladů na bydlení bude náležet pouze těm, kdo budou bydlet v bytě zapsaném v evidenci bytů a smluv MPSV.

Příspěvek pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zde je tisková zpráva MPSV – pdf (228 kB)

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

CO JE POTŘEBA DO EVIDENCE VYPLNIT?

  • identifikační údaje vlastníka bytu,
  • adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,
  • písemný právní titul k užívání bytu a
  • identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.

NOVĚ VÁM UPRCHLÍCI BUDOU PLATIT “NÁJEM”

Od 1. července bude příspěvek na ubytování (ve formě započitatelných nákladů na bydlení) poskytnut přímo držitelům DO v rámci humanitární dávky. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho ubytování.

Uzavřete s ubytovanými osobami nájemní smlouvu

Můžete využít vzory smluv* neziskových organizací.

*Vzory jsou pouze orientační, můžete použít vlastní smlouvu.

Co by měla smlouva obsahovat:

  • identifikaci všech ubytovaných osob
  • dobu trvání ubytování od – do
  •  Informační leták, který můžete volně distribuovat, stáhnete  ZDE (2.84 MB).

JAK SE PROKÁŽU

Pro vstup do evidence je nutné přihlášení prostřednictvím elektronické identity občana. Zároveň vás upozorňujeme, že zaevidovat byt může pouze jeho vlastník. Nelze tedy evidenci provést za někoho jiného (např. pronájemce za majitele bytu).

Metodické doporučení MV ČR

Ministerstvo vnitra vydalo Metodické doporučení k praktické aplikaci postupů souvisejících s přijetím zákona č. 75/2023 Sb (ke stažení v pdf).

Mmetodické doporučení se zabývá praktickou aplikací změn souvisejících s novelizací zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2022 Sb.“), a zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 66/2022 Sb.“).

V metodice se dozvíte více:

  • k zajišťování ubytovacích kapacit
  • k systému a podmínkám přidělování ubytování
  • k systému „evidence bytů pro dočasnou ochranu

Metodika upravuje nové podmínky uzavírání smluv krajů s ubytovateli. Bezplatné ubytování bude od 1. 7. 2023 poskytováno osobám s dočasnou ochranou jen po dobu maximálně 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany. Toto časové omezení se netýká tzv. zranitelných skupin osob. Zásadní změnou je také zúžení okruhu nemovitostí, v nichž lze bezplatné ubytování poskytovat. Z evidence HUMPO budou vyřazeny všechny byty aj. prostory kolaudované pro bydlení. Tyto mohou být dobrovolně zapsány do nově vzniklé evidence bytů. Zápis v evidenci bytů bude podmínkou pro vznik nároku ubytované osoby na příspěvek na bydlení, resp. navýšení humanitární dávky o náklady na bydlení. Tato situace se dotkne také všech obecních bytů, které byly doposud zapsány jako nouzové ubytování v systému HUMPO. Doporučujeme proto všem obcím zapsat tyto byty do nové evidency bytů. Zápis do evidence lze provést online zde: https://ebs.mpsv.cz/.


Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024.

26.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Nové hygienické normy pro školy by měly platit od školního roku 2023/2024. Upravené hygienické požadavky by měly odstranit přehnané limity na školní prostory a zobecnit některá současná pravidla. Umožnit to má snazší budování nových škol a školních tříd.

Poslankyně Renáta Zajíčková a náměstek ministra školství Jiří Nantl uvedli, že na konkrétní podobě novelizované vyhlášky se nyní pracuje: „Chceme, aby hygienická vyhláška reflektovala změny, které nastaly ve společnosti, tedy změny ve výuce a v podobě vyučování,“ řekla Zajíčková, která je členkou poslaneckého školského výboru a předsedkyní podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

O konkrétní podobě navržené vyhlášky se podle Zajíčkové stále jedná. Poslední plánované setkání zástupců mimo jiné ministerstva školství a zdravotnictví, resortu práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj se bude konat v příštím týdnu, avizovala. Upravit by se podle poslankyně měly například požadavky na prostory pro vzdělávání dětí různého věku. Nejsou podle ní nutné stejné podmínky pro vzdělávání předškoláků a mladých studentů středních škol.

Nově by už nemusely platit ani povinnosti o pravidelném malování školních prostor nebo nutnost mít křídovou tabuli v každé třídě, míní Zajíčková. Více zodpovědnosti než nyní by podle ní za bezpečnost školy mohli dostat ředitelé a zřizovatelé škol. Podle lokace a podoby školy by si mohli některé současné požadavky upravit a přizpůsobit. Například by se tak mohli rozhodnout, zda chtějí školní pozemky oplotit nebo to vzhledem k umístění školy není nutné, uvedla.

Podle Nantla je úprava vyhlášky o hygienických požadavcích na školní prostory nezbytná a je jedním z řešení nedostatku míst ve školách. Nyní platné normy jsou podle něj přísné a brání rekonstruovat a stavět školské prostory, včetně víceúčelových budov, v nichž mohou být školní třídy. Aktuální vyhláška stanovuje hygienické požadavky mimo jiné na prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění a úklid.

Ve třídě základní či střední školy smí být nyní podle platných norem 30 žáků. Zřizovatel může povolit výjimku a počet zvýšit o čtyři. Podmínkou je, že to neohrozí kvalitu vzdělávání a dodrží se bezpečnost a ochrana zdraví. Podle Zajíčkové by to mělo platit i v budoucnu podle upravených norem. Zvýšení počtu žáků ve třídě nad 30 ale označila za „krajní řešení“, protože to negativně ovlivňuje kvalitu výuky.

Kvůli silnému populačnímu ročníku jsou letos v některých regionech a oborech problémy s kapacitou míst ve středních školách. Podle některých odborníků na vzdělávání nabídka středoškolských oborů aktuálně v Česku neodpovídá poptávce dětí a jejich rodičů. Podobně se dnes vyslovili náměstek Nantl s poslankyní Zajíčkovou a dříve i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministerstvo školství chce i proto upravit učební plány pro střední školy a motivovat kraje ke změnám oborové nabídky.


Výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022.

5.7.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky přeměření administrativní zátěže podnikatelů za rok 2022, které provedlo ve spolupráci s dotčenými resorty a ostatními úřady státní správy.

„S postupující digitalizací agend mohou podnikatelé více než tři čtvrtiny povinností splnit elektronicky, ať už prostřednictvím informačních systémů nebo zasláním datovou schránkou, která je od nového roku pro podnikatele povinná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Do přeměření bylo zahrnuto 167 nejvýznamnějších právních předpisů, ve kterých bylo identifikováno 1789 povinností. U 68 % povinností bylo možné rovněž vyčíslit administrativní zátěž, která dopadá na podnikatele při plnění těchto povinností, a to ve výši 48 miliard korun. Nejvyšší administrativní zátěž je způsobena právními předpisy v gesci Ministerstva financí ve výši 19 miliard korun a Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 17 miliard korun. Více než polovina povinností je vyžadována výhradně národní legislativou, zbývající povinnosti pak vyplývají se směrnic a nařízení Evropské unie.

K přeměření byl využit nový on-line nástroj Databáze informačních povinností, prostřednictvím kterého bude nadále kontinuálně mapováno tuzemské podnikatelské prostředí a navrhována racionální opatření pro jeho zlepšení. V průběhu příštího roku bude databáze zpřístupněna také veřejnosti. V rámci dalšího rozvoje se počítá s využití umělé inteligence a napojením na vznikající eSbírku.

Zpráva obsahuje také souhrnné informace o realizovaných systémových krocích a opatřeních vedoucí se snižování zátěže podnikatelů, o digitálních projektech v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a o pracovních skupinách, které se podnikatelským prostředím zabývají. Přehled o platných i připravovaných opatřeních lze nalézt rovněž na webové stránce www.stopbyrokracii.cz, která byl spuštěna v roce 2022.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vysledky-premereni-administrativni-zateze-podnikatelu-za-rok-2022–275179/


Devizový trh 27. – 28. týden.

23-07-18 IN Devizový trh 27 - 28 týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526