RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 7. 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů.  

Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních.  

Nařízení Komise (EU), odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí.  

Devizový trh 29. týden.  

Zákon o ochraně oznamovatelů.

3.7.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ve Sbírce zákonů byl pod číslem 171/2023 publikován zákon o ochraně oznamovatelů. Doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, má číslo 172/2023.

Oba zákony budou účinné k 1. 8. 2023. Schválení legislativy za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání se završuje více jak desetileté období, ve kterém se předchozím vládám takovou regulaci nedařilo prosadit. Dochází tak k naplnění mnoha mezinárodních závazků České republiky a klíčového závazku vlády z jejího programového prohlášení pro oblast boje proti korupci.

Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon transponují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ačkoliv se v České republice snahy o legislativní úpravu whistleblowingu objevovaly opakovaně, k přijetí komplexní právní úpravy v této oblasti dochází až nyní. Ochrana oznamovatelů přitom může mít zásadní pozitivní společenské dopady nejen v oblasti prevence korupce a protiprávního jednání obecně, ale rovněž v podobě ochrany životů a zdraví či životního prostředí.

Zákon o ochraně oznamovatelů:

  • Zakotvuje ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo u organizace, ve které pracují.
  • Chráněni před odvetnými opatřeními budou zejména zaměstnanci, obchodní partneři zaměstnavatelů, OSVČ, stážisté, dobrovolníci i osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit nebo odhalit.

V praxi ochranu oznamovatelů posílí zejména hmotněprávní zákaz odvetných opatření a obrácené důkazní břemeno ve sporech týkajících se odvetných opatření.

V režimu uvedených zákonů lze oznamovat jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

Součástí zákonů je povinnost soukromoprávních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, vytvořit důvěryhodné interní kanály pro podávání oznámení a poskytnutí ochrany oznamovateli a dalším chráněným osobám před odvetnými opatřeními. Soukromoprávní subjekty zaměstnávající nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců mají dle zákona čas na zavedení vnitřního oznamovacího systému až do 15. prosince 2023.

Oznamovatelé mohou oznámení podávat rovněž u Ministerstva spravedlnosti, které provozuje externí oznamovací systém.


Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních.

6.6.2023, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Rada pro konkurenceschopnost přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES.

Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.

Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení rizik třetí nezávislou stranou pro šest kategorií tzv. “vysoce rizikových” skupin strojních zařízení. Bezpečnostní informace budou muset být poskytovány s každým výrobkem. Nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě. Zákazník však bude mít možnost si do určité doby po koupi strojního zařízení požádat o bezplatné poskytnutí návodu v papírové podobě.

Po podpisu předsedy Evropského parlamentu a předsedy Rady bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění a 42 měsíců poté bude přímo účinné ve všech členských státech.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete pod následujícím odkazem: New rules for machinery: Council gives its final approval – Consilium (europa.eu)


2023/1101, Nařízení Komise (EU), odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí.

8.6.2023, Zdroj: Evropská komise

ze dne 6. června 2023

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1101

ze dne 6. června 2023

odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin  1 ) , a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení o potravinách zakázána, pokud nejsou schválena Komisí v souladu s uvedeným nařízením a zařazena na seznam povolených tvrzení Unie.

(2) Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že žádosti o povolení zdravotních tvrzení mohou provozovatelé potravinářských podniků podávat příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán předá platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3) Po obdržení žádosti má úřad neprodleně informovat ostatní členské státy a Komisi a vydat stanovisko k dotčenému zdravotnímu tvrzení.

(4) Komise má rozhodnout o schválení zdravotního tvrzení s přihlédnutím ke stanovisku vydanému úřadem.

(5) Na základě žádosti Kyperského mezinárodního institutu pro životní prostředí a veřejné zdraví, Kyperské technologické univerzity, podané podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006, byl úřad požádán, aby předložil stanovisko k vědeckému zdůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se biopotravin a jejich přínosu k ochraně tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidačním poškozením a jejichž cílovou populací jsou zdravé děti ve věku 3 až 15 let (otázka č. EFSA- Q-2021-00055). Tvrzení navrhované žadatelem bylo formulováno takto: „Biopotraviny (nižší hladiny reziduí pesticidů než v konvenčních potravinách) přispívají k ochraně tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidačním poškozením“.

(6) Dne 20. října 2021 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu  2 ) .na tom tvrzení. V tomto stanovisku úřad uvedl, že úroveň reziduí pesticidů požadovaná pro označení potravin jako „ekologické“ nebyla specifikována ani v žádosti, ani ve studiích na lidech předložených k doložení zdravotního tvrzení, a dospěl k závěru, že na základě z předložených údajů potravina/složka „biopotraviny“, která je předmětem zdravotního tvrzení, není dostatečně charakterizována, a proto nelze stanovit příčinnou souvislost mezi konzumací biopotravin a ochranou tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidativním poškozením. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení nesplňuje požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na unijní seznam povolených zdravotních tvrzení, nemělo by být povoleno.

(7) Po zveřejnění uvedeného stanoviska Komise neobdržela žádné připomínky podle čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na unijní seznam povolených zdravotních tvrzení podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2023.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

—————————————-

1 )   Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9 .

2 )   EFSA Journal 2021;19(10):6847.

—————————————

PŘÍLOHA

Zamítnuté zdravotní tvrzení

Použití – Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006 Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin Nárok Odkaz na stanovisko EFSA
14 odst. 1 písm. b) zdravotní tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí Biopotraviny Biopotraviny (nižší hladiny reziduí pesticidů než v konvenčních potravinách) přispívají k ochraně tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidačním poškozením Q-2021-00055

Devizový trh 29. týden.

23-07-25 IN Devizový trh 29. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526