PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 7. 2022

Právní úprava souběžných pracovněprávních vztahů.  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Minimální hodinová mzda u dohod o provedení práce.  

Právní úprava souběžných pracovněprávních vztahů.

13.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem může existovat i více pracovněprávních vztahů. Obvykle to bývá kombinace pracovního poměru s některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Pokud k tomu dojde, je nutné dodržet omezující pravidlo obsažené v § 34b odst. 2 zákoníku práce, dle kterého platí, že zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí výše uvedené pravidlo jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.

Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, pro posouzení, zda byla výše uvedená podmínka splněna či nikoliv, je třeba se soustředit na tyto parametry:

  • povaha činností charakterizujících práci, kterou má zaměstnanec vykonávat;
  • zda práce v jednom z pracovněprávních vztahů nedoplňuje práci zaměstnance v dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele o činnosti, které s ní bezprostředně souvisejí, popř. tuto práci podmiňují;
  • případné překrývání pracovní doby v každém z pracovněprávních vztahů.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

24.6.2022, Zdroj: SUIP

Může zaměstnavatel uzavřít dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce na stejný druh práce u jednoho zaměstnance, i když bude zaměstnanec konat práci v daném měsíci pouze podle jedné z dohod?

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena souběžně pro jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele za současného splnění podmínky v podobě sjednání jiného druhu práce. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 34b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce), podle nějž zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Ve vztahu k dohodě o pracovní činnosti uvádí ustanovení § 76 odst. 4 zákoníku práce, že v dohodě musí být mimo jiné uvedeny i sjednané práce. Ačkoli obsah dohody o provedení práce není výslovně zákonnou úpravou stanoven, ze všech souvislostí lze v tomto ohledu dovodit, že také v této dohodě musí být sjednány práce, které má zaměstnanec pro zaměstnavatele na jejím základě vykonávat.

Lze tedy konstatovat, že souběh dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se stejně vymezeným druhem práce u jednoho zaměstnance je v rozporu s platnou legislativou, přičemž není rozhodné, zda zaměstnanec v daném měsíci bude vykonávat práce pouze podle jedné z těchto dohod.


Minimální hodinová mzda u dohod o provedení práce.

8.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vztahuje se na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce (hodinová) minimální mzda?

Odpověď:

Jak vyplývá z § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 zákoníku práce. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou, což vyplývá z § 111 odst. 3 zákoníku práce.

Dále zákoník práce v § 77 odst. 2 vymezuje úpravu, která se nevztahuje na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, mezi těmito oblastmi je úprava odměňování, ovšem s výjimkou minimální mzdy, jejíž úpravu je nutné dodržet i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr.

Lze tedy uzavřít, že s ohledem na skutečnost, že tedy ani odměna z dohody nesmí poklesnout pod hranici minimální hodinové mzdy, a pokud by se tak stalo, zaměstnavatel by byl povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, lze z praktických důvodů doporučit, aby tato odměna byla v dohodách sjednávána přinejmenším v minimální výši, která v současné době činí 96,40 Kč za hodinu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526