PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 8. 2022

Odvolání zaměstnance z dovolené.  

Krácení dovolené.  

Dovolená v době překážky v práci.  

Odvolání zaměstnance z dovolené.

29.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce výslovně právo zaměstnavatele odvolat zaměstnance z dovolené neupravuje.

O určení nástupu na dovolenou však rozhoduje podle § 217 odst. 1 zákoníku práce (za­městnavatel, a není proto vyloučeno, aby zaměstnavatel z důvodu naléhavé  potřeby zajištění plnění svých úkolů zaměstnance z dovolené odvolal. Oprávnění zaměstnavatele takto postupovat se odvozuje i z ustanovení § 217 odst. 4 zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci nák­lady, které mu v důsledku odvolání z dovolené bez jeho zavinění vzniknou. Zpravidla se jedná o náklady spojené s cestou z místa pobytu v době dovolené na pracoviště zaměstnavatele, případně náklady vzniklé úhradou pobytu, který zaměstnanec nevyužil apod. Výše nákladů omezena zákonem není, zaměstnavatel je povinen je zaměstnanci uhradit v zaměstnancem prokázané výši. Zaměstnanec také musí prokázat, že tyto náklady vznikly v příčinné souvislosti s odvoláním z dovolené. Důkazní prostředky zákoníkem práce stanoveny nejsou.

Možnost zaměstnance z dovolené odvolat však předpokládá, že zaměstnavatel má reálnou možnost toto odvolání zaměstnanci v době čerpané dovolené doručit, protože zaměstnanec buď tráví dovolenou v místě svého bydliště anebo je zaměstnavateli jeho pobyt znám. Reálná možnost zaměstnance z dovolené odvolat závisí často i na místě pobytu zaměstnance v době dovolené a jeho faktické možnosti dostavit se k výkonu práce v určené době. Vzhledem k tomu, že čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel učinit písemně, i při neexistenci výslovné právní úpravy, je možné dovodit, že i odvolání z dovolené musí být písemné. Není ani vyloučeno, aby zaměstnavatel zaměstnance odvolal z dovolené pouze telefonem nebo elektronickou poštou. Jestliže by však zaměstnanec této výzvy neuposlechl, nemohl by zaměstnavatel z nenastoupení do práce dovozovat žádné právní důsledky, pokud nebude schopen toto odvolání prokázat.


Krácení dovolené.

3.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je upraveno krácení dovolené v zákoníku práce?

Dotaz:

Zaměstnanci naší firmy mají nárok na dovolenou v délce 25 dnů – při 8hod.prac. době – 200 hod. Od roku 2021 už zákoník práce neupravuje krácení dovolené za omluvené absence. Týká se to pouze základního výměru dovolené nebo tento princip musíme uplatňovat i u těch 5 dnů – 40 hodin nad stanoveným základním nárokem na dovolenou?

Odpověď:

Zaměstnanci mají očekávaný  nárok na dovolenou  200 hodin za kalendářní rok, a to  při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin a 5 týdnech dovolené.

Základní výměra dovolené činí 4 týdny, přičemž  podnikatelská sféra  je oprávněna  základní výměru zvýšit o týdny či části týdne.

Zaměstnavatelé odměňující platem  musí poskytovat dovolenou v rozsahu 5 týdnů.

Pro všechny zaměstnavatele však platí právo (nikoliv povinnost)   krátit  dovolenou  z důvodu absence.

V ustanovení § 223 zákoníku práce jsou stanoveny podmínky,  za kterých může zaměstnavatel krátit dovolenou.

(1) Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

(2) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodu absence, která vznikla v tomto roce.

(3) Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

Maximální postih nároku na dovolenou z důvodu absence  by mohl   činit   120 hodin, pokud skutečný nárok za příslušný kalendářní rok bude ve výši 200 hodin a neomluvená nepřítomnost zaměstnance bude alespoň  120 hodin.

Závěrem  poznamenávám, že jde o možnost krátit dovolenou  z důvodu absence, nikoliv o povinnost.


Dovolená v době překážky v práci.

11.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené jen na jeho žádost.

Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec:

  • vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení,
  • kdy je uznán dočasně práceneschopným podle zvláštního právního předpisu,
  • na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené.

Zaměstnanec ale může mít zájem na určení čerpání dovolené na dobu překážky v práci (jiné než výše uvedené, kdy je čerpání dovolené nepřípustné).  Zpravidla v situaci, kdy půjde z hlediska pracovněprávních předpisů o překážku v práci, při které zaměstnanec nemá právní nárok na poskytnutí pracovního volna, nebo při které má nárok jen na poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (platu). Například zaměstnanec bude potřebovat pracovní volno k zařízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, při nichž mu zaměstnavatel může poskytnout jen pracovní volno bez náhrady mzdy, protože nepůjde o některou z vymezených důležitých osobních překážek v práci, při nichž náleží pracovní volno s náhradou mzdy (platu), nebo může jít o takovou překážku v práci z důvodu obecného zájmu, při které náleží v určeném rozsahu pracovní volno bez náhrady mzdy, nebo zaměstnanec bude potřebovat pracovní volno ve větším rozsahu než ve kterém u příslušné překážky v práci náleží pracovní volno s náhradou mzdy.

V případě, že zaměstnanec požádá zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na dobu těchto překážek v práci, zaměstnavatel může jeho žádosti vyhovět. Žádost zaměstnance je potřebná z toho důvodu, že existuje-li překážka v práci na straně zaměstnance, nesmí zaměstnavatel na dobu této překážky zaměstnanci určit čerpání dovolené, aniž by o to zaměstnanec požádal.

Žádost zaměstnance nemusí být písemná, může být i ústní, např. pokud jí zaměstnavatel bezprostředně svým rozhodnutím o čerpání dovolené vyhoví. I v tomto případě by však mělo rozhodnutí o čerpání dovolené obsahovat poznámku, že zaměstnavatel dovolenou určuje na základě žádosti zaměstnance. Písemná forma žádosti je však vhodnější formou, pokud lze přepokládat možnost vzniku sporu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526