PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 10. 2022

Teplota na pracovišti.  

Lékařské prohlídky u dohod o pracích.  

Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet.  

Vysílání pracovníků do jiného členského státu Evropské unie.  

Teplota na pracovišti.

28.9.2022, Zdroj: ČTK

Inu, nezahřejeme se příliš. Minimální povolené teploty v pracovním prostředí budou moct být nižší než doposud.

Vláda  kvůli energetické krizi schválila příslušné nařízení připravené ministerstvem zdravotnictví. Strakova akademie o tom informovala na svém webu. Podle nařízení má například pro řidiče osobních aut, pracovníky montážních linek nebo pokladní nejnižší povolená teplota klesnout ze současných 18 na 16 stupňů Celsia. V šatnách bude moct spadnout z 20 na 18 stupňů, v umývárnách z 22 na 19 stupňů, ve sprchách z 25 na 19 stupňů a na záchodech z 18 na 15 stupňů.

„Hlavním důvodem návrhu je revidovat právní rámec ve vztahu k požadavkům na minimální teplotu na pracovišti s ohledem na současnou situaci, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování a přerušování dodávek zemního plynu, kdy se předpokládá další nárůst a přetrvávání energetické krize,“ uvedlo v důvodové zprávě k nařízení ministerstvo.

Současné stanovené teploty pocházejí z roku 2010. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jeho úřad návrh konzultoval s hygieniky a srovnával s jinými zeměmi. Změna má podle návrhu vstoupit v platnost dnem vyhlášení nového nařízení vlády.

Pro různé třídy práce nařízení stanoví jak minimální, tak maximální teplotu. Změnu ministerstvo navrhuje u práce kategorie 1, tedy vsedě s minimální celotělovou aktivitou, a kategorie 2a vsedě s lehkou manuální prací rukou. U kategorie 1, kam spadá kancelářská, administrativní nebo laboratorní práce, navrhuje pokles z dosud minimální teploty 22 na 18 stupňů. U kategorie 2a, kam spadají například řidiči osobních aut, pokladní nebo montáž lehkých dílů, může teplota klesnout z 18 na 16 stupňů. Záleží ještě na způsobu ventilace a tepelném odporu oděvu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli energetické krizi už v srpnu navrhlo také zvláštní vyhlášku, podle které by se v případě výpadku dodávek plynu snížila teplota vytápění veřejných prostor. Například v centrálně vytápěných obývacích pokojích nebo kancelářích se má teplota snížit na 18 stupňů, ve školních učebnách na 19 stupňů.

Teploty stanovené podle třídy práce:

Třída práce* Dosavadní minimální teplota Schválená minimální teplota Maximální teplota
20 °C 18 °C 27 °C
IIa 18 °C 16 °C 26 °C
IIb 14 °C beze změny 32 °C
IIIa 10 °C beze změny 30 °C
IIIb 10 °C beze změny 26 °C
IVa 10 °C beze změny 24 °C
IVb 10 °C beze změny 20 °C
10 °C beze změny 20 °C

*definice třídy práce dle vlivu mikroklimatických podmínek:

Teplota v sanitárních zařízeních:

Zařízení Dosud platná minimální teplota Schválená minimální teplota
Šatny 20 °C 18 °C
Umývárny 22 °C 19 °C
Sprchy 25 °C 19 °C
Záchody 18 °C 15 °C

zdroj: materiál pro jednání vlády


Lékařské prohlídky u dohod o pracích.

22.9.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Musí na pracovnělékařskou prohlídku ten, kdo pracuje jen na dohodu o provedení práce?

Dle ust. § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“): „Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ Dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dohoda o provedení práce (ust. § 75 zákoníku práce) a dohoda o pracovní činnosti (ust. § 76 zákoníku práce).

Dále dle ust. § 6 zákoníku práce: „Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“

Z výše uvedeného tak vyplývá, že i fyzická osoba, která vykonává závislou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je zaměstnancem. Tudíž se na něj vztahují práva a povinnosti zaměstnance, mezi které dle ust. § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce patří podrobit se pracovnělékařským prohlídkám. Nicméně je nutno upozornit na to, že bližší podmínky, kdy má být tato povinnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr naplněna, jsou uvedeny v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).

Problematika vstupních lékařských prohlídek u dohod o provedení práce je řešena v § 59 odst.  1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.: „Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem

  1. pracovního poměru,
  2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
  3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.“

Pracovnělékařské prohlídky, konkrétně tak prohlídku periodickou, a to nejen u dohod o provedení práce, blíže specifikuje ust. § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.


Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet.

31.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kabinet 31. 8. 2022 schválil několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií.

Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, samoživitelky nebo rodiny s dětmi.

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Růst cen pohonných hmot bude zdravotně znevýhodněným kompenzovat příspěvek na mobilitu, který v současné době činí 550 Kč měsíčně a pobírá ho přibližně 260 tisíc osob. Nově vzroste o 350 Kč na 900 Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet průběžně roste. Vláda se zavázala aktivně začleňovat OZP do společnosti a na pracovní trh. Aktuálně je maximální výše příspěvku pro zaměstnavatele na každou takovou zaměstnanou osobu 14 600 Kč za měsíc. Ten se navyšuje o 600 Kč měsíčně, a to se zpětnou platností od 1. července.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

Vlivem inflace, růstu cen energií, kontejnerové dopravy i nedostatku některých surovin se zvyšují i ceny plošin. Proto vláda přijala zvýšení maximálního příspěvku o 100 tisíc Kč ze stávajících 400 tisíc Kč. Navýšení maximální výše příspěvku na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny pomůže v domácí péči a umožní setrvat v ní v co nejvíce případech a co nejdéle. Tento příspěvek je v tuzemsku přiznáván zhruba 350 osobám ročně.

Podpora osob s nákladnou dietou

U příspěvku na živobytí již existuje samostatná úprava, která umožňuje zvýšení přiznané částky příspěvku na živobytí osoby z důvodu nákladného dietního stravování, a to každý měsíc. Nárok na zvýšenou částku příspěvku na živobytí, která se ovšem nezvyšovala od roku 2012, vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Z důvodu výrazného nárůstu cen se budou částky jednorázově valorizovat o 9,5 procenta od letošního října, a to prostřednictvím novely příslušné vyhlášky.

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Bolestné trauma ze ztráty očekávaného miminka před narozením, případně krátce po narození, bolestně zasáhne oba rodiče. Proto kabinet přistoupil na poskytnutí společného času, kdy se se smutnou událostí mohou vyrovnat. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Nyní se umožňuje přítomnost druhého rodiče, na dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) bude mít nárok totiž i muž. Po dobu pobírání této dávky bude příslušet zaměstnancům otcovská dovolená.


Vysílání pracovníků do jiného členského státu Evropské unie.

28.9.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Jaká budu mít práva, jestliže mě zaměstnavatel pošle na práce na zakázce v Belgii. Musím s vysláním souhlasit? Na co mám nárok? Budu dostávat stravné?

Bez Vašeho souhlasu Vás zaměstnavatel nemůže vyslat na služební cestu, kterou vysílání pracovníků je. Nároky zaměstnanců vyslaných k výkonu práce do jiného členského státu Evropské unie upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Na vyslané pracovníky se vztahuje právní úprava hostitelského státu, pokud jde o:

  • maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,
  • minimální délku dovolené za kalendářní rok,
  • minimální mzdu včetně sazeb za přesčasy,
  • podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro dočasnou práci (agentury práce),
  • ochranu zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci,
  • ochranná opatření týkající se těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých,
  • rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci.

Jsou-li práva vyplývající z právních předpisů vysílajícího členského státu pro pracovníka výhodnější, vztahují se na něho práva vysílajícího státu. Vysílající zaměstnavatel je povinen vyplácet vysílaným pracovníkům cestovní náhrady podle zákoníku práce, pokud splňují podmínky jejich nároku.

Přístup k právu Evropské unie – http://eur-lex.europa.eu/ (informace jsou dostupné v českém jazyce).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526