EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.

 3. 5. 2022

Zabezpečení osobních údajů a pokuty. 

Ochrana osobních údajů zaměstnance.  

Proces vymáhání práv z duševního vlastnictví.  

 

Zabezpečení osobních údajů a pokuty.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] (GDPR) oslaví v květnu již čtyři roky účinnosti. Definice základních pojmů, hlavní principy zpracování a související práva a povinnosti byly z velké míry převzaty z předchozí právní úpravy[2]. Některé části GDPR však stále vyvolávají otázky, resp. neexistuje k nim jednotný výklad. Týká se to jak vztahu konkrétních ustanovení GDPR k předchozím právním předpisům upravujícím zpracování osobních údajů, zejména tam, kde se normativní text změnil, tak i některých zcela nových institutů, které GDPR přineslo.

Na konci února tohoto roku rozhodl Nejvyšší správní soud v kauze obsahující otázky z obou uvedených kategorií.[3] Ve sporu Úřadu pro ochranu osobních údajů a Nemocnice Tábor, a.s., se Nejvyšší správní soud vyjádřil k těmto sporným bodům:

 1. Jsou požadavky čl. 32 GDPR na zabezpečení osobních údajů mírnější, než byly požadavky § 13 zrušeného zákona č. 101/2000 Sb.?
 2. Je „veřejná“ nemocnice veřejným subjektem ve smyslu čl. 83 odst. 7 GDPR, a proto jí za porušení pravidel pro zpracování osobních údajů nelze uložit pokutu?

Nedostatečné logování přístupů ke zdravotnické dokumentaci

Oč se v daném sporu jednalo?

Nemocnice Tábor, a.s., dostala od Úřadu pro ochranu osobních údajů v říjnu roku 2018, tedy již po účinnosti GDPR, pokutu za nedostatečné logování přístupů k elektronicky vedené zdravotnické dokumentaci. Úřad nemocnici vyčítal, že logy neumožňovaly ověřit, z jakého důvodu bylo v konkrétním případě k údajům z dokumentace přistoupeno, a dále to, že nemocnice neprováděla pravidelné kontroly přístupů k elektronické zdravotní dokumentaci (logů). Za tato pochybení jí úřad uložil pokutu 80.000,- Kč, která byla na základě rozkladu předsedkyní úřadu snížena na 40.000,- Kč.

Nemocnice Tábor, a.s., se bránila tím, že pozdější úprava, tzn. GDPR, obsahuje mírnější požadavky na zabezpečení osobních údajů, než zákon č. 101/2000 Sb. GDPR, na rozdíl od již zrušeného zákona, explicitně nepožaduje, aby byl každý přístup k osobním údajům logován, tím spíše se zachycením důvodu přístupu. Nemocnice rovněž namítala, že je veřejným subjektem a že tedy za případné porušení GDPR nemůže dostat pokutu.

Nemocnice rozhodnutí úřadu napadla u Městského soudu v Praze. Ten však její správní žalobu zamítl. Proto se věc dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu.

Zabezpečení osobních údajů před a po GDPR

Jak přesně se změnila právní úprava zabezpečení osobních údajů?

V zákoně č. 101/2000 Sb. byly povinnosti zabezpečit zpracovávané osobní údaje popsány poměrně detailně v § 13 takto:

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se

 1. a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
 2. b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 3. c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
 4. d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také

 1. a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
 2. b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 3. c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
 4. d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

A jak tuto otázku, zabezpečení osobních údajů, upravuje čl. 32 GDPR, konkrétně první a druhý odstavec tohoto článku[4]?

 1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 2. a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 3. b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 4. c) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 5. d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 6. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Při pouhém jazykovém výkladu bychom mohli dospět k tomu, že existuje zjevný rozdíl v koncepčním přístupu k otázce zabezpečení osobních údajů: Zákon č. 101/2000 Sb. ukládal všem správcům údajů v oblasti zabezpečení dat v zásadě stejné povinnosti. Pokud správce zpracovával osobní údaje automatizovaně, což je již řadu let standardem, zákon definoval povinné minimum dalších bezpečnostních opatření. Jejich součástí bylo i logování veškeré aktivity s elektronicky zpracovávanými údaji, včetně náhledu na ně. Právě absence možnosti určit, proč k přístupu k osobním údajů došlo, byla jedním z důvodů pro uložení sankce Nemocnici Tábor, a.s.

Citovaný čl. 32 GDPR je naopak jedním z těch, ve kterých se projevuje tzv. přístup založený na riziku (risk-based approach). V kostce řečeno, GDPR správci a zpracovateli v oblasti zabezpečení dat ukládá, aby sám zhodnotil celé zpracování osobních údajů, jeho citlivost, související rizika pro správce či zpracovatele i pro subjekt údajů, své možnosti a varianty ochrany dat, a na základě tohoto vyhodnocení aplikoval taková bezpečnostní opatření, jaká jsou podle jeho názoru dostatečná. GDPR uvádí pouze příklad opatření, která správce či zpracovatel může zavést, pokud to po provedené analýze považuje za vhodné. Logování jako takové výslovně nezmiňuje.

A právě tímto rozdílem a neexistencí výslovně uložené povinnosti logovat přístupy k osobním údajům nemocnice argumentovala. S odkazem na takto vykládaný vývoj legislativy uvedla, že GDPR je v porovnání se zákonem č. 101/2000 Sb. příznivější právní úpravou. Příznivější, protože správcům údajů automaticky neukládá povinnost pořizovat logy o přístupu k osobním údajům způsobem, který umožní ověřit důvod konkrétního přístupu k datům. S ohledem na účinnost GDPR v době rozhodování o pokutě měl podle jejího názoru Úřad pro ochranu osobních údajů aplikovat právě GDPR, podle kterého by praxe nemocnice týkající se logování deliktem nebyla.

NSS: požadavky na zabezpečení osobních údajů se nezměnily

Nejvyšší správní soud této námitce nepřisvědčil. Soud s odkazem na svoje předchozí rozhodnutí[5], které se zabývalo obdobně formulovanou námitkou Ministerstva vnitra, potvrdil závěr Městského soudu v Praze. Můžeme tedy konstatovat, že k této otázce již máme relativně ustálenou judikaturu správních soudů.

A jak že se tedy správní soudy k vývoji právní úpravy zabezpečení osobních údajů staví?

K rozdílům v dikci čl. 32 GDPR a § 13 dřívějšího zákona č. 101/2000 Sb. se Nejvyšší správní soud dovodil, že § 13 odst. 1 ve spojení s odst. 3 původního zákona o ochraně osobních údajů implicitně také předpokládal jistou míru volnosti v opatření zavedených k ochraně zpracovávaných údajů. Podle Nejvyššího správního soudu bývalý zákon č. 101/2000 Sb. ukládal správcům a zpracovatelům nastavená opatření upravit dle rizik analyzovaných postupem podle § 13 odst. 3 zákona. A právě z tohoto důvodu podle názoru Nejvyššího správního soudu pozdější úprava v GDPR není fakticky jiná, protože i ona povinným subjektům umožňuje, resp. ukládá, aby bezpečnostní opatření přizpůsobila podmínkám svého zpracování. Výčet okolností, které mají být podle GDPR při rozhodování o jednotlivých opatření vzaty v potaz, obsah dané povinnosti jako takové nemění, pouze upřesňuje.[6] [7]

V předmětném sporu pak bylo důležité, že Úřad pro ochranu osobních údajů Nemocnici Tábor, a.s., uložil pokutu právě za porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnosti zavést vhodná bezpečnostní opatření, nikoliv za nedostatky v logováním jako takovém. Jestliže, jak Nejvyšší správní soud v komentovaném rozsudku potvrdil, je § 13 odst. 1 ve spojení s odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. obsahově totožný jako čl. 32 GDPR, pak se nejedná o příznivější úpravu, které by se účastník řízení mohl dovolávat.

Jinými slovy, jak zákon č. 101/2000 Sb., tak GDPR, správcům i zpracovatelům osobních údajů ukládají, aby technicko-organizační opatření k ochraně údajů přizpůsobili souvisejícím rizikům a dalším okolnostem a podmínkám zpracování. Skutečnost, že to předchozí zákon nečinil tak explicitně jako GDPR, není rozhodující. Jak uvádí Nejvyšší správní soud, určité formulační rozdíly nelze vykládat tak, že GDPR požadavky týkající se zabezpečení dat snižuje.

Kdo nemůže dostat pokutu za porušení GDPR?

Druhá řešená otázka naopak byla z kategorie novinek, které GDPR a s ní související legislativa přinesly.

GDPR v čl. 83 odst. 7 uvádí, že členské státy mohou stanovit pravidla týkající se toho, zda jaké je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě. Při projednávání českého zákona se objevovaly poplašné hlasy o tom, jak malé obce kvůli banálnímu porušení pravidel budou dostávat pokuty v řádech milionů euro a tím budou úplně zlikvidovány. Český zákonodárce využil možnosti dané mu uvedeným článkem GDPR a veřejným subjektům dal „generální pardon“, když zákonem absolutně vyloučil možnost je za porušení GDPR sankcionovat.[8]

Toto plošné vyloučení odpovědnosti je upraveno v § 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů: „Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o správce a zpracovatele uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.“

Jak vidno, zákonodárce se příliš nezdržoval upřesněním, koho je v kontextu českého právního řádu nutno chápat jako orgán veřejném moci a zejména veřejný subjekt. Zejména u pojmu „veřejný subjekt“ to v praxi způsobuje řadu problémů.[9]

Není veřejný subjekt jako veřejný subjekt

Nemocnice Tábor, a.s., se pokusila uložené pokutě bránit i tvrzením, že jako „veřejná“ nemocnice je veřejným subjektem ve smyslu čl. 83 odst. 7 GDPR, a pokutu jí tudíž uložit nelze. Nemocnice argumentovala mj. tím, že:

 • je převážně financovaná z veřejného zdravotního pojištění,
 • je povinným subjektem, veřejnou institucí, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
 • je veřejným zadavatelem podle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
 • vede zdravotnickou dokumentaci, protože jí to ukládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Nejvyšší správní soud však ani takto široce formulované a odůvodněné námitce nevyhověl. Po konstatování, že pojem veřejná instituce není v českém právu definován, soud uvedl alespoň základní znaky, které obvykle činí veřejnou instituci veřejnou institucí. Jsou jimi zejména zřízení daného subjektu zákonem a jeho určení k plnění úkolů ve veřejném zájmu a dále skutečnost, že nedisponuje vlastním majetkem.

Nemocnice Tábor, a.s., je akciovou společností, která dostává finanční plnění za poskytnutí zdravotních služeb, nikoliv přímo z veřejných rozpočtů. Ač je tedy jistě poskytování zdravotních služeb ve veřejném zájmu, Nemocnice Tábor, a.s., nemůže být podle Nejvyššího správního soudu chápána jako veřejný subjekt ve smyslu čl. 83 odst. 7 GDPR.

Další argumenty o tom, že nemocnice je povinný subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., zadavatele veřejných zakázek či subjektem povinným vést zdravotnickou dokumentaci, pak soud označil za zcela irelevantní.[10]

Je pojem veřejný subjekt podle GDPR zcela vyjasněn?

Ne, bohužel není. Nejvyšší správní soud v komentovaném rozsudku výslovně uvádí, že se nechce pouštět do detailní definice pojmu veřejný subjekt podle GDPR. Rozsudek nicméně k vyjasnění tohoto pojmu i tak přispěl, když narýsoval hranice takříkajíc z obou stran.

Nejvyšší správní soud na jedné straně definoval základní prvky, které musí organizace obvykle (tedy nikoliv bezvýjimečně) splňovat, aby mohla být za veřejný subjekt v tomto smyslu považována. Je jimi zřízení zákonem, plnění veřejných úkolů či zajištění činnosti ve veřejném zájmu, zřejmě i financování přímo z veřejných rozpočtů a neexistence vlastního majetku.

Poslední bod, neexistence vlastního majetku, je důležitý pro posouzení společnosti, která je sice zřízena nebo kontrolována veřejnoprávním subjektem (typicky krajem či obcí), nicméně ve formě obchodní korporace, která má vlastní majetek. Otázkou však zůstává postavení dalších subjektů, například příspěvkových organizací, které získávají prostředky jak od zřizovatele, tak vlastní činností.[11] S ohledem na způsob jejich založení, obvyklý účel činnosti i převažující způsob hospodaření bych se v kontextu komentovaného rozsudku přikláněl k tomu, že se na ně výjimka z možnosti uložit pokutu pro porušení GDPR spíše uplatní. Záležet však bude na charakteru konkrétního subjektu.

Soud naopak jednoznačně uvedl, že výkon jiné veřejnoprávní agendy či podřazení činnosti organizace pod některou z veřejnoprávních regulací, např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, nemůže být důvodem k tomu ji chápat jako veřejný subjekt podle GDPR. I když to tak Nejvyšší správní soud přímo neformuloval, můžeme zřejmě konstatovat, že české právo definici veřejného subjektu ve smyslu GDPR nemůžeme použít ani analogicky. Jinak řečeno, skutečnost, že je některá organizace například veřejnou institucí povinnou poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, není rozhodující, není vodítkem, které bychom mohli následovat. Výklad týkající se toho, jaké subjekty jsou nebo nejsou povinnými podle jiných regulací, je tak z pohledu GDPR irelevantní.

Ač Nejvyšší správní soud pojem veřejný subjekt podle čl. 83 odst. 7 GDPR do jisté míry ohraničil, pozitivním i negativním vymezením, přímo jej nedefinoval. Na další vyjasnění otázky, kdo je a kdo není veřejným subjektem, a komu tedy hrozí či nehrozí sankce za porušení GDPR, si budeme muset počkat na rozhodnutí dozorového úřadu a správních soudů.

Mgr. František Nonnemann

Autor je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a compliance a členem Výboru Spolku pro ochranu osobních údajů.

Článek vyjadřuje osobní názor autora.

e-mail: nonnemann@volny.cz

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla transponována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

[3] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2022, č.j. 10 As 190/2020.

[4] Třetí odstavec tohoto ustanovení se týká, v praxi dosud nepříliš rozšířené, certifikace, čtvrtý pak předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Pro témata tohoto článku je není nutné citovat.

[5] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. června 2019, č.j. 4 As 140/2019 – 27.

[6] Bod 26 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. června 2019, č.j. 4 As 140/2019 – 27, resp. bod 24 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2022, č.j. 10 As 190/2020.

[7] K podobnému závěru směrovala i dřívější komentářová literatura. Srov. komentář v § 13 v Kučerová, A. Nováková, L. Foldová, V. Nonnemann, F. Pospíšil, D. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

[8] Výjimka se ovšem netýká jen (malých) obcí. ÚOOÚ informoval mj. o tom, že kvůli této právní úpravě nemohl dát pokutu například Ministerstvu vnitra, které v kontrolovaném období umožnilo 95.000 zcela nebo částečně neoprávněných přístupů do registru obyvatel… https://www.uoou.cz/uoou-nemohl-udelit-pokutu-ministerstvu-neumoznuje-mu-to-zakon/d-35454/p1=1483.

[9] Základní analýzu tohoto pojmu v českém právu obsahuje stanovisko Spolku pro ochranu osobních údajů „Komu nehrozí pokuty podle GDPR? K výkladu pojmu veřejný subjekt ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů“ publikované dne 17. září 2019 na epravo.cz (https://www.epravo.cz/top/clanky/komu-nehrozi-pokuty-podle-gdpr-k-vykladu-pojmu-verejny-subjekt-ve-smyslu-zakona-c-1102019-sb-o-zpracovani-osobnich-udaju-109978.html?mail)

[10] Srov. body 33-35 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2022, č.j. 10 As 190/2020.

[11] Viz § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Mgr. František Nonnemann

29.03.2022


Ochrana osobních údajů zaměstnance.

Osobní údaje zaměstnanců jsou chráněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). I když již uběhla delší doba od zavedení tohoto nařízení v rámci našeho právního řádu, objevují se doposud dotazy ze strany zaměstnavatelů týkající se aplikace tohoto ustanovení a to zejména v případě monitorování zaměstnanců.

Zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávního procesu je upravuje čl. 6 GDPR a v tomto případě jsou osobní údaje zpracovávány pro účely pracovní smlouvy.

Nad rámec tohoto  obecného souhlasu dle čl. 6 GDPR  je např. použití kamerového systému na pracovišti a zveřejňování fotografií zaměstnanců.

Kamerový systém

Používání kamerového systému je u zaměstnavatele v dnešní době velmi obvyklé, vzhledem k ochraně majetku zaměstnavatele. Použití kamerového systému má však svoje úskalí a specifika,  na které žádný zaměstnavatel při instalaci kamerového systému nesmí zapomenout.

Otázkou monitorování pracoviště zaměstnanců se zabývá jak zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, tak  i zákon na ochranu osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu 2016/ 679   ( „ dále jen GDPR „ )

Používání kamerového systému na pracovišti musí splňovat následující parametry.

 1. Použití kamer nesmí nadměrně zasahovat do soukromí osob.  Zcela vyloučeno je použití kamerového systému na toaletách.
 2. Účel použití kamerového systému musí být taxativně od počátku stanoven  s ohledem na to, že stejného účelu zaměstnavatel nemůže dosáhnout bez jeho použití, tedy jinou alternativní cestou.
 3. Využívání kamerového systému na pracovišti je v souladu s § 316 zákoníku práce.
 • 316 zákoníku práce nařizuje, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je  zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, kontrola by však měla být adekvátní.  Zákoník práce zaměstnavateli ukládá, aby bez vážného důvodu spočívajícího v zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele nenarušoval soukromí zaměstnance na pracovišti, ve společných prostorách zaměstnavatele, tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. V případě, že však je u zaměstnavatele dán důvod ke kontrolní činnosti  a zavedení kontrolních mechanismů je zaměstnavatel povinen o rozsahu kontroly a jejího provedení zaměstnance důkladně předem informovat. Zaměstnanec musí být informován, na co se konkrétní kamery zaměřují, zda se jedná např. v případě výroby o kontrolu výrobních strojů a jejich funkčnosti proti vyrobení zmetků, či zda je kontrolován při práci přímo zaměstnanec. Účel pořizování záznamu musí být právem chráněným zájmem zaměstnavatele např. ochrana majetku, kontrola činnosti strojů při výrobě.  Takto pořízené záznamy mohou být použity jen v souladu s účelem stanoveným k jejich pořízení.

Důležitou otázkou je i doba uchování těchto záznamů, která by obecně neměla  přesáhnout časový limit  maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování   kamerového záznamu.

Uchovávaná data by tak měla být držena např. po dobu 24 hodin, v případě kontroly práce zaměstnanců při směnách. Obecně doba je vždy stanovena s účelem pořízení záznamů, tedy v případě ochrany majetku proti krádeži je únosná doba i např.  5ti dnů .( od pátku do pondělí a v případě svátků se můžeme dosáhnout doby 5 dnů).

V případě, že by došlo k bezpečnostnímu incidentu a to možnosti zneužití dat a napadení kamerového systému 3 osobou, mohou být záznamy zpřístupněny i orgánům v trestním řízení.

 Zveřejňování fotografií zaměstnanců pro účely zaměstnavatele

Zaměstnavatel může chtít na svých internetových stránkách zveřejňovat fotografie jednotlivých zaměstnanců, kteří vykonávají určité pozice nebo fotografií z různých firemních akcií. Zaměstnavatel může také v případě společností vytvořit zaměstnancům průkazky s jejich fotografií – portrétem, které je v rámci společnosti identifikují.

V obou výše uvedených případech je nezbytné, aby zaměstnanci k použití fotografií udělily výslovný souhlas zaměstnavateli, že tyto fotografie může pro daný účel použít. Obecná právní úprava týkající se fotografických vyobrazení je stanovena v  § 84 a násl. Občanského zákoníku, který stanovuje možnost zachycení podobizny člověka, podle níž by bylo možné určit její totožnost, je možné jen s jeho výslovným souhlasem.  Dle občanského zákoníku lze dále zachytit podobu člověka bez jeho souhlasu i pro výkon či ochranu jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

V rámci zpracování fotografií zaměstnavatelem a jejich použití na webových stránkách je nezbytné posoudit oprávněný zájem zaměstnavatele v souladu s GDPR.  Zaměstnavatel musí posoudit poměr výhody na straně zaměstnavatele a poměr práv, která by byla krácena zaměstnanci. V tomto pohledu je nezbytné vytvořit tzv. posouzení vlivu ( PIA).

V případě, že by zaměstnavatel porušil práva zaměstnanců- fyzických osob, která jsou stanovena v souladu s GDPR, hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 4% ročního obratu. Z výše uvedených důvodů by měli zaměstnavatelé věnovat otázkám ochrany osobních údajů zvýšenou pozornost a všechny požadavky minimalizace, transparentnosti.

Mgr. Libor Nerad,

advokát

MORENO VLK & ASOCIADOS
advokátní kancelář

Sokolovská 32/22

186 00 Praha 8

Tel.:    +420 224 818 736

Fax:    +420 224 818 736

e-mail:    praha@moreno-vlk.eu

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Mgr. Libor Nerad (MORENO VLK & ASOCIADOS)

04.04,2022


Proces vymáhání práv z duševního vlastnictví.

Spory týkající se porušování práv z průmyslového vlastnictví rozhoduje ve výlučné pravomoci v prvním stupni Městský soud v Praze v senátech složených ze tří soudců specializovaných v oblasti průmyslového vlastnictví, již mají právnické vzdělání, avšak nedisponují vzděláním technickým. Odvolání projednává Vrchní soud v Praze v senátu složeném ze tří soudců, opět specializovaných v oblasti průmyslového vlastnictví. Mimořádné opravné prostředky jsou projednávány Nejvyšším soudem ČR a ústavní stížnosti poté Ústavním soudem ČR, o nichž rozhodují soudci bez specializace v oblasti průmyslového vlastnictví.

V otázkách nejasností ohledně výkladu a aplikace evropského práva, mohou soudy podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie.

Spory týkající se porušování autorských práv, obchodního jména a nekalé soutěže rozhoduje samosoudce příslušného krajského soudu jakožto soud prvního stupně. Příslušnost krajského soudu je obvykle určena dle sídla žalovaného. Odvolání projednává Vrchní soud v Praze nebo Vrchní soud v Olomouci v závislosti od toho, který krajský soud projednával věc jako prvoinstanční.

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky je příslušný ve věcech platnosti zapsaných práv, jako jsou patenty, dodatková ochranná osvědčení, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzory apod. Proti rozhodnutí ÚPV ČR lze podat rozklad k předsedovi ÚPV ČR. Předseda rozhoduje na základě doporučení komise úředníků. Rozhodnutí předsedy lze podrobit soudnímu přezkumu o němž v rámci správního soudnictví rozhoduje Městský soud v Praze. Mimořádný opravný prostředek proti rozsudkům Městského soudu v Praze ve věcech správního soudnictví, tzv. kasační stížnost, projednává Nejvyšší správní soud. Ústavní stížnost poté projednává Ústavní soud ČR. Platnost evropských práv, jako je evropský patent, ochranná známka EU nebo průmyslové vzory Společenství, lze (také) napadnout před Evropským patentovým úřadem nebo v rámci námitkového řízení ve lhůtě do devíti měsíců od udělení patentu, posléze pak před příslušným národním soudem, a v případě ochranných známek Společenství před EUIPO.

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, je oprávněn vymáhat práva vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 citovaného zákona je dále oprávněn vymáhat práva i nabyvatel licence jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

Otázky porušování a platnosti práv jsou obvykle rozděleny. Řízení o porušování práv je zahájeno podáním žaloby u příslušného soudu. Samotnému podání žaloby může předcházet návrh na vydání předběžného opatření. Soud o návrhu rozhoduje ve lhůtě do 7 dnů od jeho doručení, přičemž předběžné opatření potvrzené odvolacím soudem může trvat po celou dobu řízení ve věci samé, tj. 2-5 let v patentových věcech a 1-3 roky ve věcech týkajících se ochranných známek. Soud přezkoumá formální náležitosti žaloby, doručí ji žalovanému, a to i v případě, pokud se žalovaný nachází v zahraničí, a obvykle nařídí, aby se žalovaný vyjádřil do 30 dnů. Vyjádření je zasláno žalobci k případné replice. Soud poté nařídí ústní jednání ve věci samé. První jednání je obvykle nařízeno do 3-9 měsíců od podání žaloby. V jednoduchých věcech může být rozhodnutí vydáno již na prvním jednání, což je cílem například ve věcech ochranných známek. V patentových věcech lze očekávat více než jedno jednání, protože soud pravděpodobně přezkoumá dostupné důkazy a odročí jednání za účelem zadání znaleckého posudku. Na následujícím jednání bude znalec vyslechnut a pravděpodobně bude vydáno rozhodnutí. Soud však může v případě potřeby nařídit další jednání. Rozsudek lze tedy očekávat v horizontu 1-3 let. Následné odvolací řízení může trvat další 1-2 roky.

K řešení technických otázek soud zpravidla přivolává znalce, ty může jmenovat na návrh účastníků, nebo i z vlastní iniciativy. Strany se mohou obracet přímo na znalce a předkládat své znalecké posudky u soudu, včetně zpochybnění posudku soudem jmenovaného znalce. Svědci jsou předvoláváni jen zřídka, protože soud dává přednost listinným důkazům. Čestná prohlášení a podobné dokumenty však mají velmi malou váhu. Všechny důkazy musí být předloženy předtím, než soud rozhodne o ukončení shromažďování důkazů, což obvykle učiní na konci prvního ústního jednání, ačkoli zpravidla poskytuje stranám dalších 30 dnů na určení dalších důkazů, pokud o to požádají – tyto důkazy mohou být předloženy i později. Důkazní břemeno je na straně žalobce, jenž musí prokázat porušení práva. V případě výrobků získaných patentovaným postupem může být důkazní břemeno přeneseno na žalovaného, který musí prokázat, že postup užitý k získání výrobku, se liší od chráněného patentovaného postupu.

Žalobce může očekávat, že prvoinstanční rozsudek v patentových věcech bude vydán do 15-36 měsíců. Odvolací řízení pak může trvat 12-24 měsíců. V jednodušších věcech, jako jsou ochranné známky, může být rozsudek vydán do 9-24 měsíců a odvolací řízení může trvat 12-24 měsíců. V důsledku toho je třeba pečlivě zvážit podání návrhu na vydání předběžného opatření, kdy soud musí rozhodnout do 7 dnů, o odvolání se rozhoduje do 3-6 měsíců a předběžné opatření může trvat po celou dobu řízení.

Předkladatel návrhu na vydání předběžného opatření musí prokázat, že disponuje platným právem, že toto právo je pravděpodobně porušeno a že existuje naléhavá potřeba upravit postavení stran. Rozhodující je formální platnost práva. Porušení práva musí být prokázáno jako pravděpodobné. Naléhavá potřeba vyžaduje, aby předkladatel návrhu na vydání předběžného opatření jednal relativně rychle, tj. do několika měsíců od zahájení protiprávního jednání a újma, která je navrhovateli způsobena, musí být dostatečně významná. Požadované předběžné opatření musí být přiměřené způsobené újmě a opatření musí být zvratné, tudíž nelze dosáhnout zničení zboží. Vzhledem k tomu, že předběžné opatření je vykonatelné momentem, kdy ho soud doručí porušiteli, umožňuje to nositeli práv chránit jeho trh až do ukončení soudního řízení.

V rámci žaloby ve věci samé se může nositel práv domáhat toho, aby

 1. bylo ukončeno protiprávní jednání (např. v patentových věcech, aby se výrobek nevyráběl, nenabízel, neužíval, neprodával, neskladoval, nedovážel nebo aby se s ním jinak nenakládalo),
 2. byl protiprávní stav odstraněn (např. aby byl výrobek stažen z trhu a zničen, aby byla na náklady žalovaného poskytnuta omluva),
 3. mu byla nahrazena způsobená škoda (včetně ušlého zisku),
 4. mu bylo vydáno bezdůvodné obohacení porušitele,
 5. mu žalovaný zaplatil přiměřenou náhradu nemajetkové újmy,
 6. bylo soudní rozhodnutí zveřejněno na náklady žalovaného,
 7. žalovaný poskytl informace o protiprávním jednání a
 8. mu byly uhrazeny náklady, tj. skutečné přiměřené náklady vynaložené v řízení a náklady na právní zastoupení v zákonné výši.

Proti prvoinstančnímu rozhodnutí lze podat odvolání, které projednává Vrchní soud ve věcech průmyslového vlastnictví. Odvolání má odkladný účinek (to neplatí pro předběžná opatření). Odvolací soud sice přezkoumává právní i skutkové otázky, ale nové důkazy lze v odvolání předkládat jen ve velmi omezeném rozsahu. V řízení o předběžném opatření nejsou žádné nové důkazy přípustné. Odvolací řízení obvykle zahrnuje samotné odvolání, které musí být podáno do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí soudu prvního stupně. Následně lze očekávat, že Vrchní soud meritorně rozhodne na konci prvního jednání. Ústní jednání o odvolání obvykle trvá 2-3 hodiny. Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR je možné v případě žalob ve věci samé. To musí být podáno ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného rozhodnutí o odvolání, přičemž přezkum je omezen výlučně na právní otázky. Podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR je možno po celou dobu řízení o předběžném opatření nebo žalobě ve věci samé. Rovněž se lze obrátit na Soudní dvůr EU a podat stížnost před Evropským soudem pro lidská práva.

Petr Kusý, LL.B. (Hons.)
advokát

Čermák a spol., advokátní a patentová kancelář

Elišky Peškové 735/15
150 00 Praha 5 – Smíchov

Tel.: +420 296 167 111
E-mail: intelprop@apk.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Petr Kusý, LL.B. (Čermák a spol.)

13.04.2022

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526