Představujeme inovativní technologie 21. století ve zpracování odpadu.

 10. 5. 2022

EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE KOMUNÁLNÍHO A JINÉHO TYPU ODPADU PRO ÚČELY MATERIÁLOVÉHO A NÁSLEDNÉHO ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ

Plazmové zplyňování směsného komunálního odpadu je moderní environmentálně šetrná technologická platforma pro konverzi odpadu na čistou energii. Představuje nejprogresivnější způsob získávání energie z materiálově nevyužitelné části komunálního odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot, kdy výstupem je hořlavý syntetický plyn o vysoké energetické hodnotě. Technologie plazmového zplyňování je efektivnější než klasické spalování komunálního odpadu, přičemž dopad na životní prostředí je nesrovnatelně nižší.

Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde při vysokých teplotách a za omezeného přístupu vzduchu (kyslíku) dochází k dokonalému zplynění všech organických složek a tvorbě tzv. syntézního plynu. Syntézní plyn (syngas) neobsahuje žádné dehtové složky a lze jej po zchlazení a odstranění příměsí dále využít k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou (ethanol, nafta, vodík atd.). Anorganické složky odpadu se transformují do sklovité strusky, tzv. vitrifikátu, který je využíván ve stavebnictví…

Hlavní výhody z hlediska vlivů na životní prostředí u technologie plazmového zplyňování v porovnání s klasickými spalovnami odpadů lze spatřovat v minimalizaci emisí vnášených do ovzduší a v absenci vzniku značného množství popela a popílku s obsahem nebezpečných látek. Odpad vzniká v technologii pouze při čištění syntetického plynu od jeho nebezpečných složek. Z celkového množství směsného komunálního odpadu spáleného v klasické spalovně, musí být uloženo na skládku 20-30 % vstupního materiálu. Aplikací technologie plazmového zplyňování lze toto množství snížit na pouhá 2-4 %.

Zdroj: https://www.pgpt.cz/

„Moderní chemie a související technologické procesy nabízejí řadu řešení aktuálních společenských výzev, jako je například udržitelnost ekonomického růstu ve spojení s ochranou životního prostředí. I proto je potřeba hledat cesty, jak podpořit inovativní technologie v této oblasti,“ uvádí viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

Přijměte naše pozvání na seminář „CHEMIE POMÁHÁ nejen v byznysu“ dne 24. 5. 2022.

Dozvíte se více o technologiích, díky kterým bychom mohli v budoucnosti využít veškerý odpad například v energetice, v dopravě či ve stavitelství a nevozit nic na skládky…

Součástí semináře bude rovněž prezentace spolku CO2 Czech Solution Group, z.s.
„Zachytávání a následné uskladnění emisí oxidu uhličitého je jednou z původně preferovaných možných cest, jak dosáhnout dekarbonizace energetiky i dalších průmyslových odvětví. My však můžeme jít dál a CO2 můžeme využít jako nový zdroj nejen pro průmyslové procesy, ale také zajistit efektivní cirkulaci uhlíku…“, dodává Jaroslav Suchý, tajemník spolku.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526