Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí

„Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí“/ „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim“

Cílem je vytvořit místa rychlé informace u každého z partnerů jako reakci na dynamicky se měnící situaci v CZ-PL příhraničí. Tato struktura umožní rozvíjet přeshraniční kontakty a řešit problémy v příhraničí. Úkolem bude: informovat, monitorovat a publikovat přehledné aktuální informace o podnikatelském prostředí i omezení pracovní mobility na základě opatření vlád. Rozvojový impuls po pandemii.

Celem jest stworzenie punktów szybkiej informacji u każdego z partnerów jako reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację na pograniczu CZ-PL. Struktura ta pozwoli na rozwój transgranicznych kontaktów i rozwiązanie problemów na pograniczu. Zadaniem będzie: informowanie, monitorowanie i publikacja przejrzystych aktualnych informacji o środowisku biznesowym, jak i ograniczeniach w zakresie mobilności pracowniczej na bazie środków podejmowanych przez rządy. Nadanie kierunku/impulsu po pandemii.

Projekt je realizován od 1.9.2021 do 31.8.2023 v rámci programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Na realizaci projektu se budou podílet celkem 4 partneři, kteří jsou stranami partnerské dohody. Jedná se o partnery, kteří se budou aktivně podílet na plánovaných aktivitách projektu. Plánuje se vytvoření sítě založené na 4 místech rychlé informace provozovaných každým z partnerů. V rámci udržitelnosti projektu budou partneři pokračovat ve své přeshraniční spolupráci./ W realizację projektu będzie zaangażowanych łącznie 4 partnerów, którzy są stronami umowy partnerskiej. Są to partnerzy, którzy aktywnie będą brać udział w zaplanowanych działaniach projektu. Przewiduje się stworzenie sieci na bazie 4 Punktów Szybkiej Informacji, prowadzonych przez każdego z partnerów. W ramach trwałości projektu partnerzy nadal będą kontynuować transgraniczną współprace. 

 

Hlavní partner:

KARR S.A.

Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Kontaktní místa budou stimulovat přeshraniční spolupráci prostřednictvím činností, jako jsou:
-Zpracování a vydání informačních balíčků: „Legislativní podmínky podnikání v ČR a PR 2022-2023″. Informační balíčky se budou zabývat otázkami v oblasti: daní, pojištění, podnikání, pracovního práva. Budou vydány a aktualizovány v souladu s platnými předpisy pro rok 2022 a 2023.“
– Zpracování a vydání příručky pro malé podniky: „Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb“. Příručka bude zahrnovat otázky týkající se polsko-českých legislativních předpisů, celních a daňových předpisů týkajících se účasti na přeshraničních výstavách, veletrzích, prezentacích atd.
Příručka pro malé podniky bude novinkou na česko-polském pohraničí. Pomůže nejen podnikatelům, výrobcům a řemeslníkům, kteří se chtějí účastnit přeshraničních akcí, ale také institucím, které takovéto akce organizují.
– Uskutečnění webináře o pracovní mobilitě 4 x během trvání projektu.
– Uskutečnění webináře pro podnikatele působící v polsko-české příhraniční oblasti, např. „Trendy online marketingu“, „Právní podmínky pro účast na přeshraničních výstavách, veletrzích“, atp. – 4 x během trvání projektu.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou společně zpracují informační balíčky: Legislativní podmínky podnikání v ČR a PR 2022-2023 a příručku pro malé podniky. KARR S.A. zajistí informace za polskou stranu, OHK za stranu českou. Každý z partnerů uspořádá 2 webináře zaměřené na Trendy v on-line marketingu, Právní podmínky pro účast na přeshraničních výstavách, veletrzích atd.
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa ve Świdnici uskuteční  každý 2 webináře o pracovní mobilitě a dále atd. Budou odpovědné za zpracování aktuálních zpráv na české straně v oblasti: překračování hranic, karanténních povinnosti, omezení zavedených na obou stranách hranice, podmínek, etap rušení omezení v obou zemích, dotací, kompenzací na základě činnosti vlády ČR, pracovní mobility apod.

Punkty kontaktowe będą pobudzać współprace transgraniczną poprzez działania takie jak:
-Opracowanie i wydanie pakietów informacyjnych:Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 2022-2023. Pakiety informacyjne obejmować będą zagadnienia z zakresu:podatki, ubezpieczenia, działalność gospodarcza, prawo pracy. Zostaną wydane oraz zaktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na lata 2022 i 2023.
-Opracowanie i wydanie poradnika dla małego biznesu:“Uwarunkowania prawne transgranicznej sprzedaży produktów i usług“. Poradnik obejmować będzie zagadnienia dotyczące cz-pl przepisów prawa,przepisów celno-skarbowych dotyczących uczestnictwa w transgranicznych wystawach, targach, prezentacjach itd.
Poradnik dla małego biznesu będzie nowością na cz-pl pograniczu.Pomoże nie tylko przedsiębiorcom, producentom, rzemieślnikom, którzy chcą brać udział w transgranicznych wydarzeniach, ale i instytucjom, które takie wydarzenia organizują.
– Przeprowadzenie webinarium odnośnie mobilności pracowniczej 4 razy w okresie trwania projektu.
– Przeprowadzenie webinarium skierowanego dla przedsiębiorców działających na pograniczu cz-pl : np. „Trendy w marketingu online“, Uwarunkowania prawne dotyczące udziału w transgranicznych wystawach, targach itp. 4 razy w okresie trwania projektu.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou opracują wspólnie pakiety informacyjne:“Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 2022-2023? oraz Poradnik dla małego biznesu. KARR zapewni opracowanie dotyczące polskiej strony, OHK- czeskiej. Każdy z partnerów przeprowadzi po 2webinaria dotyczące:Trendy w marketingu online, Uwarunkowania prawne dotyczące udziału w transgranicznych wystawach, targach itp. .
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje wraz z Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy przeprowadzą po 2 webianaria dotyczące mobilności pracowniczej. Itp. Będą odpowiedzialne za opracowanie aktualnych komunikatów po stronie czeskiej z zakresu: przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, wprowadzonych obostrzeniach po obu stronach granicy, warunków, etapów znoszenia obostrzeń w obu państwach, dotacji, rekompensat na podstawie działań rządu RCz, mobilności pracowniczej itd.

 

Aktuální týdenní zprávy na české a polské straně v oblasti: překračování hranic, karanténních povinnosti, omezení zavedených na obou stranách hranice, podmínek, etap rušení omezení v obou zemích, dotací, kompenzací na základě činnosti vlády ČR, pracovní mobility apod. ke stažení:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526